David Lesch, AV MEDIA: Z neúspěchu si vždy můžeme odnést něco cenného

Rozhovor s Davidem Leschem, spoluzakladatelem a CEO společnosti AV MEDIA

V moderním světě, kde se klade důraz na růst a úspěch, je třeba si uvědomit, že dosažení výjimečnosti a dlouhodobé relevance vyžaduje určitou oběť. Pomyslná bolest může zahrnovat větší nasazení, koncentraci a čas, než jsme zvyklí. Toto spojení je podle Davida Lesche, CEO AV MEDIA, výzvou k hledání nových cest a přístupů v pracovním i osobním životě. Tímto přístupem lze dosáhnout růstu, úspěchu a výjimečnosti s hlubším smyslem a motivací. Rozhovor se uskutečnil během konference "Bez bolesti není růstu", kterou pořádaly společnosti FranklinCovey a LSC.

David Lesch, zakladatel a CEO AV MEDIA a.s.

Představil byste našim divákům a čtenářům sebe a svou firmu prosím?

Firma AV MEDIA se pohybuje na trhu audiovizuální techniky již 30 let. Nedávno jsme oslavili třicetileté výročí a nyní se snažíme využít moderních technologií v oblasti audiovizuálních prvků k transformaci pracovního prostředí, vzdělávání i zábavy. Naším cílem je podporovat naše zákazníky v efektivní vzdálené spolupráci, produktivitě a zábavě. Málokdo totiž ví, že naše portfolio zahrnuje i vybavení pro digitální kina.

Jak se mění vaše role jako firmy a i váš produkt a služby?

Pokud pracujete v oblasti IT, tak dnešní audiovizuální technologie jsou součástí IT. Dnes je vlastně vše podřízeno IT. Náš svět se velice dynamicky mění. Ale mění se rovněž dynamicky svět našich zákazníků. A právě pandemie nám ukázala, že jsme schopni pracovat úplně jinak. Věci lze efektivně provádět na dálku, i vzdělávání najednou může nabýt zcela nových podob. Jak to bude, když děti nepůjdou do školy?

A samozřejmě pandemie byla i výzvou pro kulturní sféru, ačkoliv bolestivou, zároveň byla i příležitostí zkoušet nové pracovní situace. Snažíme se tyto technologie uzpůsobit potřebám našich zákazníků, reagovat na jejich požadavky, a ještě více na příležitosti a výzvy jejich práce. Tím myslím, že se snažíme umožnit efektivní práci se vzdálenými týmy skrze komunikaci, spolupráci a kreativitu na dálku. Aby i lidé, kteří se nemohou setkat osobně, měli pocit plnohodnotné spolupráce, pocit, že se potkali na schůzce a byli stejně kreativní, jako by se setkali fyzicky.


Podívejte se na celý rozhovor Michala Kankrlíka s Davidem Leschem

Fungujete jako ti, kteří jsou krok před vašimi zákazníky, a ukazujete jim, kam směřují trendy, anebo jste ti, kteří spíše naslouchají jejich potřebám a snaží se nějakým způsobem reagovat na to, co zákazník právě chce?

To je velmi zajímavá otázka. Chceme být průkopníky v trendech. Známe technologie, ale neznáme detaily práce našich zákazníků. Proto se snažíme představit jim naše technologie, inspirujeme je a společně hledáme nové scénáře práce. Zjišťujeme, jak mohou naše technologie napomoci v řešení jejich výzev a příležitostí pomocí nových pracovních postupů.

Například v distribuovaných týmech a práci z domova. Jak udržet efektivní meetingy, jak zajišťovat vícestrannou komunikaci, jak podporovat kreativitu a nové závěry v tomto prostředí. Věříme, že technologie může hrát klíčovou roli. Každý zákazník je však jedinečný, pracuje odlišně. Musíme ty obecné principy přizpůsobit konkrétní práci. To jsou právě aspekty, které nás skutečně motivují a tvoří naši přidanou hodnotu. Technologie jsou zde, ale umět je správně využít pro každého klienta, je naše skutečná konkurenční výhoda.

Je to i základní pilíř dlouhodobé prosperity. Skutečná dlouhodobá prosperita spočívá ve schopnosti dlouhodobě porozumět a spojit dva klíčové aspekty, jak jste zmínil. Je to jednak prezentovat zákazníkům možnosti a směřování trhu, včetně aktuálních trendů, a zároveň plně chápat jejich potřeby. Dlouhodobě se musí tato kombinace pečlivě budovat a kultivovat tak, aby přinášela nejenom přidanou hodnotu zákazníkům, ale také firmě. V konečném důsledku jde o to, aby AV MEDIA dosáhla prosperity a aby byla schopna dlouhodobě udržovat své vedoucí postavení na trhu.

Přesně tak to platí. Základními pilíři naší prosperity jsou dva faktory. Zaměřujeme se na prosperitu firmy, která spočívá ve vytváření nadšených a loajálních zákazníků. Dlouhodobý vztah s našimi zákazníky nám umožňuje rozumět jejich potřebám a změnám, což nám zase umožňuje efektivně jim pomáhat s adaptací nových technologií ve své práci.

Současně jsou klíčoví naši zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do toho, co děláme. Je důležité, aby rozuměli našemu poslání, našemu přístupu k práci a vnímali smysl své role vůči našim zákazníkům. Tímto způsobem cítí, že mohou přispět k pomoci zákazníkům a tím pádem je tato práce naplňuje a baví. Loajální a nadšení zákazníci tak vznikají díky angažovaným zaměstnancům, kteří mají jasnou představu o důvodech a smyslu své práce.

Jakým způsobem řídíte firmu tak, aby to, co říkáte, fungovalo?

Při pohledu z perspektivy firmy je tato situace nesmírně komplexní. Na jedné straně je potřeba udržovat ve firmě řád, definovat vizi, hodnoty a procesy. Zároveň však musí být firma dostatečně flexibilní, aby umožnila zaměstnancům určitou míru autonomie a možnost individuálního přístupu k práci. Zaměstnanci potřebují být obeznámeni s hodnotami firmy, aby byli schopni ve všech situacích správně rozhodovat. Klíčové nadšení zákazníků vyplývá z toho, že zaměstnanci znají nejen firemní procesy, ale také dobře rozumí potřebám zákazníků. Jsou schopni reagovat na jejich požadavky a poskytovat pomoc ve všech situacích.

Jakým způsobem se k tomuto přístupu stavíte z pohledu vedení, aby zaměstnanci byli motivováni tento přístup považovat za svůj? A jak zároveň zajišťujete dlouhodobou motivaci zaměstnanců k tomu, aby tento přístup přetrval?

V tomto kontextu je důležité zdůraznit, že jde o kontinuální proces, který nikdy nekončí. Ale vždy musíme zachovávat určitou míru obezřetnosti, neboť hrozba neúspěchu je stále přítomná. Pracujeme s pozitivním pohledem na tuto situaci, což zahrnuje udržování vize, hodnot a dlouhodobých i krátkodobých cílů firmy. Naše dlouholetá spolupráce s partnerskou firmou FranklinCovey nám zde významně pomáhá. Spolupracujeme již téměř dvě desetiletí, což znamená více než dvě třetiny doby existence naší firmy. Společně se nám daří efektivně formovat firemní kulturu.

Jedním z úspěšných směrů je náš způsob řízení procesů, zatímco druhým je poskytování prostoru pro autonomii zaměstnanců, zároveň s důrazem na jejich nadšení a účast. Je důležité si uvědomit, že tato dynamika neustále vyžaduje vyvážení. To znamená, že na jedné straně prioritizujeme aspekty procesního řízení, zatímco na druhé straně dbáme o zachování zmíněné autonomie. V praxi se toto vyvážení neustále upravuje a kalibruje.

Jaký přístup uplatňujete v rámci výzev ve vaší firmě? A mluvíme-li o chybách nebo problémech, jaký máte filozofický přístup k jejich řešení? Jaký je váš postoj k chybám ze strany zaměstnanců? A pokud se vedení nebo celá firma dopustí chyby, jak se s tím vypořádáváte?

Vždy se zdůrazňuje, že je třeba se poučit z chyb. Osobně dávám přednost neúspěchům před úspěchy, protože z neúspěchů si můžeme vždy vzít cenné poučení. Tyto neúspěchy pečlivě analyzujeme, ale zároveň si uvědomujeme, že je důležité udržovat rovnováhu mezi analýzou neúspěchů a komunikací úspěchů. Tím zajišťujeme, že naši lidé si nebudou myslet, že firma je jen plná nezdarů. Musíme sdílet radost ze vzniklých vítězství, ať už jde o různá oddělení a další součásti firmy.

Mění se váš přístup k leadershipu z pohledu nových generací? Jakým způsobem funguje, aby spolu různé generace dokázaly spolupracovat?

Když jsme před 30 lety začínali, byli jsme firmou jedné generace. Postupem tří dekád na trhu se ale stáváme firmou, která oslovuje minimálně tři různé generace. Všichni jsme začínali zhruba ve stejném věku, pamatuji si, jak jsme se téměř zároveň ženili a dámy vdávaly. Avšak do firmy přicházejí stále noví lidé. Postupně si uvědomujeme, že rozdíly mezi těmito generacemi existují.

Když porovnávám dnešní dobu s tou, když jsem do firmy vstupoval koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let, zdá se mi, že základní podstata zůstává poměrně konstantní. Klíčové je soužití těchto různých generací. Místo toho, abychom se příliš zaměřovali na to, jaké jsou dnešní mladší generace, měli bychom se více zaměřit na to, jak efektivně spolupracovat napříč generacemi.

Každá nová generace je odlišná a to nám může přinést cenné obohacení. Nastupující generace by si však měla uvědomit, že i my starší máme své vlastní cenné zkušenosti. Měli bychom se zaměřit na vytváření spolupráce a synergií. Je důležité se navzájem poznat a využít to nejlepší, co každá generace může přinést.

Tento proces je náročný pro všechny strany – jak pro ambiciózní a sebevědomé mladé jedince, tak i pro zkušené a sebevědomé jedince, kteří jsou ve věku kolem třiceti let a pamatují si začátky audiovizuálního průmyslu, kdy projektory vážily padesát kilogramů a téměř nesvítily.

Celý váš byznys je o komunikaci, audiovizuální komunikaci, lidské komunikaci…, jakým způsobem komunikujete ve firmě tak, aby to, co jste mi teď řekl, dokázal pochopit nováček, ale i člověk, který je tam 30 let a zároveň, aby dokázali komunikovat navzájem?

Již v počátcích devadesátých let jsme vytvořili koncept komunikace obrazem, což bylo obzvláště efektivní. Devadesátá léta byla plná komunikačních inovací, především s nástupem mobilních telefonů. Ty umožnily komunikaci z prakticky libovolného místa a my jsme si rychle zvykli na nový způsob sdílení informací.

Věříme, že právě vizuální komunikace může zásadně zlepšit interakci. Využití symbolů a obrazů nám umožňuje komunikovat lépe a efektivněji. Ukázat graf nebo vizuální podporu k argumentům může být účinnější než dlouhé vysvětlování. Od samého začátku jsme se snažili obohatit komunikaci právě vizuálním prvkem. Naše síla v oblasti videa a audia nám dlouhou dobu přinášela značný úspěch.

V dnešní době, kdy provádíme hybridní komunikaci a lidé jsou rozděleni mezi kanceláří a domovem, získává vizuální aspekt ještě větší význam. Obraz dokáže lépe doplnit verbální sdělení, což přispívá k hlubšímu porozumění. S globalizací se také setkáváme s komunikací mezi lidmi, kteří nemluví stejným mateřským jazykem. Zde nám právě vizuální prvky poskytují důležitý prostředek pro vzájemné pochopení.

Není to jen ve firemním prostředí, kde se tento princip uplatňuje. Stejný přístup nachází uplatnění ve vzdělávání, na školách, univerzitách a v celosvětovém kontextu. V konečném důsledku potvrzujeme, že vizuální komunikace má mnohostranný význam a přínos pro různé sféry života.

Jak vidíte budoucnost, na co se těšíte v nejbližších letech?

Podle mého názoru je v byznysu zásadní, abychom se těšili na novinky, které budou přicházet. Během těch 30 let v podnikání jsem si uvědomil, že proměny jsou součástí našeho života. Stále zdůrazňuji kolegům, že pokud začneme upřednostňovat udržení dosavadních výsledků, dostáváme se na tenký led. Když začnete třetí třetinu hokejového zápasu s tím, že vedete 2:1, a vaším cílem je pouze udržet tuto výhodu, tak to začíná naznačovat problém. Neříkám tím, že to nemůže fungovat, ale tato mentalita je nežádoucí. Osobně jsem vždycky nadšený z toho, co nového přijde.

Při pohledu zpět na období pandemie covidu si uvědomuji, jaký to mělo na nás vliv. Byl to zcela odlišný zážitek pro nás všechny. Přestože to bylo náročné období, technologie nám výrazně pomohla. Otevřely se nové možnosti v oblasti komunikace a spolupráce. Tato situace nám ukázala cesty ke zvýšení osobní svobody a flexibility. Dříve bychom si třeba neuměli představit, že bychom mohli mít schůzku bez fyzické přítomnosti a že čas, který jsme v minulosti trávili cestováním, jsme mohli investovat do důležitějších činností, například věnování se rodině.

Těším se na to, jak se tyto nové zkušenosti promítnou do budoucnosti. I když některé z těchto nových scénářů jsou zatím v plenkách a ve fázi testování, věřím, že během následujících deseti let je dokážeme úspěšně zrealizovat. Věřím, že se pracovní, vzdělávací a zábavní prostředí podstatně změní. Sice tu bude prvotní odpor a obavy vůči změnám, což je přirozené, ale v dlouhodobém horizontu doufám, že tyto změny přinesou pozitivní efekty a budeme všichni raději přijímat nové trendy. Změny by měly nakonec přispět ke zlepšení našich životů.

Jak byste zhodnotil konferenci Bez bolesti není růstu? Co se vám líbilo?

Téma růstu spojeného s bolestí mne velmi zaujalo. V dnešním moderním světě je zdůrazňován význam růstu, ačkoliv se také hledají zkratky a cesty k dosažení tohoto směru, například formou úspor a efektivní práce. Co mě fascinuje, je spojení tohoto růstu s bolestí. Je třeba si uvědomit, že dosažení růstu, výjimečnosti a dlouhodobé relevance pro naše zákazníky, bude vyžadovat určité oběti. Tato "bolest" nemusí být vždy fyzická nebo nepříjemná, může to být pouhá nutnost se zkoncentrovat na cíl, věnovat větší úsilí a čas, než jsme zvyklí.

Samozřejmě tím nemyslím, že bychom měli zapomínat na své osobní životy a zdraví ve prospěch práce. Jde o to, že bez zájmu o výkon a práci na sobě to jednoduše nepůjde. Tuto myšlenku pravidelně sdílím se zaměstnanci. Pokud toužíme po růstu, úspěchu a dlouhodobé relevantnosti, měli bychom čerpat inspiraci od legendárního hokejisty Jaromíra Jágra. Ten se věnuje tréninku o něco déle, věnuje ledovým tréninkům několik vteřin navíc než jeho spoluhráči. Právě v tomto přístupu tkví klíč k růstu, úspěchu a výjimečnosti. Je to princip, který nám všem poskytuje hlubší smysl a motivaci k dosažení našich cílů.