Mladá generace (3/3): Jak z ní dostat to nejlepší

To, jak s mladými lidmi jednat, už z předchozího dílu víme. Jak s nimi však pracovat, abychom od nich získali to nejlepší, co za sebe a ze sebe mohou dát?

Zdeněk Mahler

Jak tedy s dnešními mladými lidmi pracovat?

Pozitivní sdělení na úvod – nevyžaduje to nic jiného než to, co už bylo nejen objeveno, ale pro správné vedení lidí i mnohonásobně odzkoušeno a praxí potvrzeno: „Leadership“. Mladí lidé ho od svých nadřízených očekávají, a to nejen od vrcholových představitelů, nýbrž na všech úrovních managementu.

Klíč k úspěchu a spokojenosti ve firmách tedy mají v rukou manažeři. Jsou-li současně a ideálně vůdčími typy, pak veškeré investice vložené do jejich vzdělávání a rozvoje (v podobě potřebných „skills“) mají velkou naději na výsledný efekt. Manažeři také nesmějí zapomínat, že jich ve firmě není mnoho, a tím pádem „jsou dobře vidět“. Nároky na jejich emoční a morální inteligenci tak výrazně rostou.

Tedy konkrétně:

Využít schopností a silných stránek mladého člověka

 • Změna orientace manažerů od výkonu „na lidi“,

 • identifikace a využití silných stránek jednotlivců – budou dělat, co jim jde a co je tím pádem naplňuje,

 • firemní kultura orientovaná na respektování jedinečnosti a využívání maximálního potenciálu jednotlivých pracovníků.

Dodat vědomí důležitosti své práce

 • Definovat a zaměstnancům „prodat“ cíle, vize, mise, hodnoty společnosti a přenést je do každodenní praxe.

 • Mladí lidé potřebují vědět, že vše, co dělají, má smysl a účel.

Nastavení pravidel

 • K překvapení mnohých manažerů vyžadují mileniálové jasná a pevná vnitrofiremní pravidla – SMART cíle společnosti, oddělení i jednotlivců, přehlednou strukturu, systémy hodnocení, závazné deadliny či přehlednou agendu

 • … a koučovací přístup na všech vedoucích úrovních.

Preference vedoucích jako mentorů a koučů

 • Mileniálové jsou citliví na příliš autoritativní styl, ve svých vedoucích chtějí vidět pozitivní vzor, učit se od nich, nechat se vést, inspirovat, motivovat a koučovat.

 • Vyžadují otevřenost, férovost a důvěru – ty jim poskytují podmínky pro rovnocennou komunikaci a uplatňování nápadů.

 • Pokud takové typy manažerů nemáme, je nutné si je připravit (ve výsledcích šetření, prováděných prestižním Gallupovým ústavem mezi 1 miliónem zaměstnanců, se prokázalo, že 75 % lidí odešlo z firem kvůli svému přímému nadřízenému).

Rozvoj

 • Mladí lidé si dobře uvědomují, že jim na začátku kariéry chybí zkušenosti. Až tři čtvrtiny mileniálů jsou dokonce ochotny zůstat v zaměstnání, pokud jim poskytuje praktické vzdělávání.

 • To se pro mladé zaměstnance stává jedním z nejdůležitějších pracovních benefitů (vzdělávání formou rozvojových plánů, kurzů, workshopů, interních konferencí či podporou samostudia). U příslušníků generace Z při výběru zaměstnavatele vzdělávání dokonce stojí na třetím místě.

 • Mladí lidé také nechtějí stagnovat na jedné pozici a upadat do stereotypů. Chtějí si rozšiřovat obzory a přijímat nové výzvy.

 • Jejich práce by proto měla být různorodá, s dostatkem příležitostí se realizovat a získávat zkušenosti. To vše vyžaduje úzkou součinnost jejich vedoucích s oddělením HR a jeho nabídkou.

 • Začlenění rozvojových plánů do každodenní praxe jednotlivců se stává nezbytností.

Otevřenost a rychlá komunikace

Je třeba vypracovat jasný a efektivní systém komunikace. Mladí lidé jsou zvyklí komunikovat rychle, otevřeně, bez problémů, zamlžování a zkreslování (pozitivní pracovní a komunikační kultura stojí u příslušníků generace Z při výběru zaměstnavatele hned na prvním místě).

Významným faktorem je pro ně i firemní kultura (dle některých průzkumů se umísťuje na druhém místě) – zejména pokud staví na přátelské atmosféře, týmovém duchu a společenské odpovědnosti.

Samostatnou kapitolou v komunikaci je zpětná vazba – na tu mají zvláště vysoké nároky:

 • Potřeba vědět „jak si vedu, jak jste se mnou spokojeni, jak se mohu dále rozvíjet“… je přirozená.

 • Pozitivní zpětná vazba formou dialogu dodává sebevědomí (mileniálové jsou často označováni jako „nejistá generace“), mladí lidé pak k sobě dokáží být náročnější a rychleji se zlepšují (třetina z nich dokonce považuje kvalitní zpětnou vazbu za zásadní pro svůj další růst).

 • Zpětnou vazbu však často nedostávají vůbec nebo málo či nepravidelně (navíc převládá negativní).

 • Pouze hodnoticí pohovory tuto potřebu nemohou uspokojit. Mladí lidé uvádějí, že tento typ zpětné vazby bývá příliš vágní, manažer není dobře připraven a celý pohovor je dokonce demotivuje

 • Klíčovou roli tedy hraje manažer a jeho přístup – zpětnou vazbou by měl udržovat směr vývoje oddělení i jednotlivce a jeho práci dodávat smysl.

 • V opačném případě mladí lidé kvůli zpětné vazbě rovnou odcházejí.

Uznání dle zásluh

 • Potřeba uznání je čtvrtým základním patrem notoricky známé Maslowovy hierarchie, jeho nedostatek je však přesto stálým projevem českých firem. jeho nedostatek je však přesto stálým projevem českých firem

 • Mileniálové na to poukazují a – na rozdíl od starší, již rezignované generace – se s ním budou jen těžko smiřovat. To je dobré vědět.

 • Ochota a schopnost projevit opodstatněné uznání, forma, správný čas i četnost by proto měly být základními dovednostmi každého manažera.

 • U mladého zaměstnance to posílí vědomí smysluplnosti práce a ještě zvýší jeho angažovanost.

Změny oznamovat v předstihu

 • Jakkoli jsou změny jedním z motorů vývoje firem, zaměstnanci je nepřijímají ochotně (narušují jejich vnitřní klid a spokojenost) a někdy je i odmítají.

 • Mladí lidé se však narodili do rychle se měnícího světa, na změny jsou zvyklí a nedělá jim takový problém se jim přizpůsobovat.

 • V podobě nových možností a výzev změny dokonce vyhledávají.

 • Rádi proto pracují v prostředí dynamických a inovativních společností

 • Manažeři by toho měli využívat a naučit se, jak své podřízené na každou změnu včas a vhodně připravit (tedy vše „dobře načasovat“).

Flexibilita

 • Flexibilita je pro mileniály téměř magické slovo (při výběru zaměstnavatele stojí u mileniálů spolu s kulturou dané společnosti hned na druhém místě, u zástupců generace Z na místě třetím).

 • Oceňují pružnost času (např. flexibilní pracovní dobu) a místo výkonu práce („Home Office“). Odměnou za to může být jejich zvýšené pracovní nasazení doprovázené lepšími výsledky.

Nové technologie

Mileniálové mají – na rozdíl od starší generace – vztah k moderním a rychle se měnícím technologiím (v oblasti IT, komunikace a systémů). Rádi a dobře je využívají.

Jiné uplatnění

 • Ne každému mladému člověku se hned po škole podaří najít uplatnění, o kterém uvažuje či dokonce sní. Nemálo absolventů musí udělat kompromis a přijmout takovou práci, která se nabízí.

 • Pokud jim však začne připadat, že tím ztrácejí čas a energii, rozhodnou se pro změnu a „jdou dál“.

 • Nechce-li zaměstnavatel o takové pracovníky přijít, měl by se pokusit realizovat jejich sen v rámci své firmy a nabídnout jim novou pozici či poslání.

A pamatujme, že …

 • Více jak čtyři pětiny mladých lidí se vyjádřily, že obchodní úspěch firem by neměl být zaměřen pouze na finance.

 • Více jak tři čtvrtiny mileniálů jsou přesvědčeny, že „business“ se soustředí více na vlastní zájmy a nezohledňuje společenskou významnost a širší dopady (stejná část věří, že zejména nadnárodní firmy mají možnosti pomáhat řešit hospodářské, environmentální i sociální otázky).

 • Méně jak polovina mladých lidí věří, že se firmy chovají férově a eticky.

 

Prohlášení autora článku:

Vnímám složitost situace na trhu práce a obtížnost získávání kvalitních zaměstnanců, stejně jako současnou výhodu uchazečů o práci. Ve svém článku se proto nesnažím o obhajobu ani kritiku uchazečů a zaměstnanců na straně jedné či zaměstnavatelů na straně druhé. Snažím se nacházet objektivní příčiny vzniklého stavu a nastavit komukoli „spravedlivé zrcadlo“. Jsem si vědom, že obraz v něm se nám líbit nemusí, důležité však je, bude-li pravdivý. V tomto článku zrcadlo stavím především před zaměstnavatele. Čerpám při tom ze skutečností, které se reálně dějí.

 

Články v sérii

Aktuální

Mladá generace (1/3): Jaká skutečně je?

Aktuální

Mladá generace (2/3): Jak ji motivovat

Aktuální

Mladá generace (3/3): Jak z ní dostat to nejlepší