Studium MBA na FP VUT v Brně mi pomohlo naplnit profesní cíle

PhDr. Ivana Pavlů , MBA., jednatelka společnosti, EuroArmatúry, s.r.o. - Praha

Výšlap na horu poznání není nikdy marný, buď dosáhnete vyššího bodu již dnes, nebo zdokonalíte svoje schopnosti tak, abyste mohli vystoupat výše zítra.

Friedrich Nietzsche

To je právě ten citát, kterým jsem se řídila při rozhodování o mé další profesní kariéře. Paradoxně nepatřím k mladé generaci ambiciózních manažerů. Před několika lety jsem stála na jakési pomyslné pracovní křižovatce. Pohybovala jsem se ve sféře obchodu, v malé společnosti bez perspektivy dalšího profesního růstu.

Práci jsem měla nesmírně ráda, avšak cítila jsem, že firma nevyužívá potenciál růstu, že se ocitla na mrtvém bodě. Jako řadový zaměstnanec jsem chtěla věci posunout kupředu, ale k tomu mi chyběly potřebné nástroje (nové teoretické poznatky – rozšíření obzoru, sdílení zkušeností, atp.) a tak posunout i samu sebe. To byl můj důvod potřeby dalšího vzdělání a rozhodnutí se pro absolvování MBA studia.

Při mém výběru příslušné univerzity, na níž bych toto studium realizovala, hrála mimořádně důležitou roli její kvalita se zkušeným profesorským sborem, který by byl doplněný předními odborníky z praxe. Na základě širokých referencí od absolventů studia MBA jsem se nakonec přiklonila k Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Nyní vím, že jsem se rozhodla naprosto správně.

Velmi brzy po zahájení studia a provedené analýze své dosavadní pracovní kariéry jsem změnila svoji působnost a začala pracovat jako obchodní ředitelka společnosti, která byla součástí nadnárodního koncernu, v němž neustále docházelo k řetězovým transformacím. Pro mne bylo „úžasné” nejen pochopit, ale i v praxi využít to, co jsem si průběžně odnášela ze studia. Navíc jsem mohla se svými kolegy, úspěšnými vrcholovými manažery, jakékoli nové zkušenosti konzultovat a následně tuto problematiku i zpracovávat v zadaných assignmentech jednotlivých modulů. Všichni přednášející, a to jak z FP VUT v Brně, tak i zejména z univerzity z Chicaga, při výuce využívali nové metody výuky, v nichž a byla propojována teorie s praxí a při řešení jednotlivých problémů bylo využíváno práce v týmech s prezentací získaných výsledků.

V průběhu studia zrála moje touha založit si vlastní společnost, což se mi podařilo uskutečnit s mým kolegou, také absolventem MBA na Fakultě podnikatelské, a to hned po ukončení studia v roce 2008. V současnosti je naše firma plně stabilizovaná s růstovou tendencí, což v dnešní ekonomické situaci považuji za velmi pozitivní. Není divu – při řízení firmy plně a průběžně využíváme poznatky získané MBA studiem!

Volba MBA studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně byla jednoznačně správná. Mně osobně dalo neskutečně mnoho jak po stránce odborné, tak i po stránce lidské, a to nejen díky špičkovým lektorům, ale i díky profesionálnímu přístupu vedení studia. Studium MBA mi dalo vytrvalost, prestiž - dalo mi jistotu sama v sebe.

Články v sérii

Aktuální

Studium US-MBA na FP VUT v Brně mi rozšířilo obzor

Aktuální

Studium MBA na FP VUT v Brně mi pomohlo naplnit profesní cíle

Aktuální

Proč právě MBA studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně?

Aktuální

Unikátní forma studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně

Aktuální

Kde a proč studuji MBA