Vladimír Šimíček, meritní ředitel Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Chovat se bezpečně v kyberprostoru by mělo patřit k základním kompetencím středoškoláků

Rozhovor s Vladimírem Šimíčkem, emeritním ředitelem SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Vladimír Šimíček byl jedním z řečníků prvního ročníku ALEF Security TALK, který na půdě Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno uspořádala společnost ALEF NULA. Dlouhodobým cílem této společné iniciativy je rozvedení diskuze na téma kybernetické bezpečnosti do škol a prohloubit znalosti o oblasti cybersecurity.

V rozhovoru se zaměřil na téma kybernetické bezpečnosti v kontextu školního vzdělávacího systému.

Jaké jsou hlavní důvody, proč vyučovat kybernetickou bezpečnost už na středních školách?

Ukazuje se, že byť problematika kybernetické bezpečnosti je velmi obšírná, přesto její základy jsou žáci schopni zvládnout již na střední škole (kybernetické prostředí, legislativa, etika a normy kybernetické bezpečnosti, zásady aplikace kybernetické bezpečnosti, bezpečné kódování).

V jakém stavu se aktuálně nachází výuka tohoto oboru ve středním školství v ČR?

V současné době probíhá jedinečné pilotní ověřování vzdělávacího programu kybernetická bezpečnost v rámci studijního čtyřletého oboru Kybernetická bezpečnost na dvou středních školách - Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno a Střední průmyslové škole na Smíchově v Praze. 

Alespoň za naši školu mohu prohlásit, že je výuka zajišťována s našimi odbornými učiteli ve spolupráci s odborníky z praxe.

Měla by podle vás být kybernetická bezpečnost součástí výuky i na “neodborných” středních školách? 

Rozhodně. Žijeme v globálním světě, v "jedné síti" a téma, jak se v ní chovat bezpečně, by mělo patřit k základním kompetencím studentů.

Jaké jsou nejčastější případy napadení uživatelských dat v případě studentů středních škol?

Nemohu toto téma v celé šíři posoudit, ale na druhou stranu studenti konečně zjišťují, že mít "chytrý telefon" znamená i starost o bezpečnost svých dat.

Jaký je vlastní obsah výuky v oboru kybernetické bezpečnosti na vaší škole a kde v praxi mohou následně studenti uplatnit? 

V současné době je kybernetická bezpečnost vyučována ve třech maturitních oborech vzdělávání školy:

  • kybernetická bezpečnost (absolvent najde uplatnění při zavádění bezpečnostních opatření u firem využívajících IT technologie, jako bezpečnostní technik IT, technik datových center, operátor kybernetických operačních center);
  • bezpečnost dat ve veřejné správě (absolvent najde uplatnění u orgánů veřejné správy např. v katastru nemovitostí, matrikách, soudech jako referent GDPR u řady firem);
  • management kybernetické bezpečnosti - pomaturitní vzdělávání (absolvent najde uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti, zejména ve státní správě a ve společnostech, které patří do kritické infrastruktury státu).

Co je největší bariérou výuky kybernetiky? 

Jako klíčové se jeví zajistit výuku personálně. To se v našem případě daří, neboť v této oblasti spolupracujeme jak s komerčními společnostmi, tak i se státními organizacemi a s akademickou sférou.

Jaký význam pro vás má spolupořádání konference ALEF Security TALK?

ALEF Security TALK byl velice důležitý, neboť znamenal systémový posun ve spolupráci s našimi partnery. Umožnil setkání odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti, odborných učitelů i žáků z této vzdělávací oblasti přímo na škole. Tato aktivita znamená praktické naplňování role kybernetického centra v oblasti středoškolského vzdělávání v rámci Jihomoravského kraje s vazbou na firemní a akademické prostředí zabývající se problematikou kybernetické bezpečnosti. Věřím, že tato konference založila na tradici, která bude pokračovat i v dalších letech.

Články v sérii

Aktuální

Téma kybernetické bezpečnosti vstupuje do středoškolského vzdělávání

Aktuální

Chovat se bezpečně v kyberprostoru by mělo patřit k základním kompetencím středoškoláků

Aktuální

Česko je v otázce kybernetické bezpečnosti výrazně napřed