Pokročilé statistické funkce v Microsoft Excel

Jednoduché statistické výpočty, tj. průměr, nejmenší nebo největší hodnotu a počet hodnot, vložíte do buňky nejjednodušeji použitím tlačítka pro výpočet součtu (se symbolem písmene S), umístěném v sekci Úpravy na kartě Domů.

Ilustrační snímek

Použijete tento postup:

 1. označíte buňku, kam má přijít výpočet,
 2. u tlačítka pro vložení součtu klepnete na šipku,
 3. z nabídky vyberete potřebný typ výpočtu,
 4. tahem myší označíte potřebnou oblast, kterou bude výpočet zpracovávat.

Excel nabízí také řadu dalších statistických funkcí, které jsou zařazeny ve skupině „Statistické“. Na kartě Vzorce můžete použít tlačítko Další funkce a v ní nabídku Statistické.

Funkce pro počítání buněk

Jestliže použijete volbu Počty v tlačítku pro vložení součtu, do vzorce se vloží funkce POČET. Tato funkce počítá v označené oblasti číselné a datumové hodnoty. Ignoruje prázdné buňky, logické hodnoty a text.

Mezi statistickými funkcemi naleznete další dvě funkce pro počítání buněk:

 • Funkce POČET2 zjišťuje počet neprázdných buněk. Zahrnuje tedy i logické a textové hodnoty.
 • Funkce COUNTBLANK zjišťuje počet prázdných buněk.

Obě funkce mohou zpracovat i několik nesouvislých oblastí.

Prázdnou buňkou se v Excelu míní buňka, do které se vůbec nic nezapsalo nebo buňka, která byla vymazána. Jestliže do nějaké buňky zapíšete z klávesnice několik mezer, buňka se za prázdnou nepovažuje, přestože tak vypadá.

Funkce MODE

Funkce MODE umožní určit hodnotu, která se v zadané oblasti buněk vyskytuje nejčastěji. Funkce může zpracovat až 255 nesouvislých oblastí. Prázdné buňky, logické a textové hodnoty funkce ignoruje. Pokud se ve zpracovávaných buňkách vyskytují stejně často dvě různé hodnoty, funkce vrátí tu hodnotu, která se v zadané oblasti vyskytne dříve, (tedy u nižšího čísla řádku nebo více vlevo, nikoliv větší nebo menší hodnotu).

Podmínkou použití funkce MODE je, že se v zadané oblasti buněk aspoň jedna hodnota vyskytuje aspoň dvakrát. Pokud se všechny hodnoty vyskytují pouze jednou, funkce vrátí chybu #N/A.

Pomocí funkce MODE můžete nalézt i nejčastěji vyskytující se datum. Buňka s výsledkem má však obecný formát, a proto ji musíte přeformátovat na datum.

Funkce ČETNOSTI

Tato funkce vám umožní zjistit počty hodnot za zadané oblasti buněk, které se vyskytují v určitém intervalu, např. kolik peněžních částek je mezi 1000 a 10 000 atd. Funkce umožňuje zpracovat také datumové hodnoty a například zjistit, kolik termínů spadá do prvého, druhého, třetího nebo čtvrtého kvartálu.

Funkce má dva parametry:

 • Data je souvislá oblast buněk s hodnotami, pro které chcete určit jednotlivé četnosti.
 • Hodnoty je oblast buněk se zapsanými mezemi intervalů, pro které se mají četnosti určit.

 

V parametru Hodnoty je zpravidla zadána oblast několika buněk. Funkce proto určí oblast (matici) hodnot, a výsledkem je maticový vzorec. Proto při použití této funkce nejprve označíte sloupec buněk pro výsledek, potom vyvoláme dialog pro vložení funkce, označíte obě vstupní oblasti a vložení maticového vzorce s určenými četnostmi potvrdíme klávesovou kombinací Ctrl + Shift + Enter. Jiným možným postupem je podržet klávesy Ctrl a Shift a stisknout tlačítko OK.

Výpočet četností probíhá podle těchto pravidel:

 1. pokud je nějaká hodnota ve zpracovávané oblasti rovna přesně některému údaji v parametru Hodnoty, je započítána do nižšího intervalu,
 2. hodnota vyšší než poslední mez se nezapočítá do žádného intervalu.

Pokud při vkládání funkce ČETNOSTI nepoužijete klávesy Ctrl a Shift, funkce zapíše hodnotu jen do první buňky, i když jste pro tvorbu označili oblast několika buněk. Buňky pro vložení matice výsledků musí být v jednom sloupci (pod sebou). Jestliže označíte buňky vedle sebe, vloží se jen první hodnota.

Funkce LINTREND

Funkci LINTREND použijete pro předpověď nové hodnoty ze dvou oblastí buněk, jejichž vzájemný vztah lze vystihnout přímkovou závislostí. Funkce pracuje tak, že ze zadaných hodnot určí parametry přímky metodou nejmenších čtverců a ty pak použije pro výpočet předpovídaných hodnot.

Typickým příkladem může být vývoj některého ukazatele po měsících nebo po rocích. Funkcí LINTREND získáte odhad hodnoty ukazatele pro některý následující měsíc nebo rok.

Funkce LINTREND může předpovídat i několik hodnot a má tyto parametry:

 • Pole_y je oblast dat se závislými hodnotami, která by v grafu přímkové závislosti ležely na svislé ose.
 • Pole_x je oblast s nezávislými hodnotami, ležícími na vodorovné ose (např. měsíce nebo roky). Pokud tento parametr vynecháte, použijí se hodnoty 1, 2, 3 atd.
 • Nová_x je jedna nebo více hodnot pro které je zapotřebí předpovědět závislé hodnoty. Pokud je parametr vynechán, použijí se hodnoty 1, 2, 3 atd.
 • B je parametr, který určuje způsob výpočtu přímkové závislosti. Pokud je vynechán nebo má hodnotu PRAVDA, lineární regrese použitá pro předpověď bere do úvahy i úsek přímky. Pokud má hodnotu NEPRAVDA, úsek se bere jako nula.

 

Všechny vstupní hodnoty funkce LINTREND musí být číselné. Prázdné buňky, text nebo logické hodnoty vedou na chybu.

Použití parametru B je poněkud diskutabilní. Jestliže přímková závislost neprochází počátkem, funkce LINTREND ji násilně „pootočí“ tak, aby směřovala do počátku a proto nemusí předpovídat správné výsledky.

Funkci LINTRED můžete použít dvojím způsobem. Pokud potřebujete předpovědět pouze jednu hodnotu, v parametru Nová_x vytvoříte odkaz na buňku nebo do něj zapíšete potřebné číslo a funkci použijete běžným způsobem.

Pro předpověď několika hodnot vytvoříte maticový vzorec. Pro zápis výsledků označíte potřebnou oblast buněk v jednom sloupci pod sebou, do parametru Nová_x dosadíte odkaz na oblast s potřebnými nezávislými hodnotami a vložení funkce do buněk provedete pomocí kláves Ctrl + Shift.

U parametrů Pole_x a Nová_x je třeba rozlišovat vynechanou hodnotu parametru a odkaz na prázdnou buňku. Pokud vynecháte některý z uvedených parametrů, použije se řada čísel 1, 2, 3 atd. Odkaz na prázdnou buňku však vede k chybě při výpočtu.

Články v sérii

Aktuální

Použití standardních funkcí v Microsoft Excel

Aktuální

Pokročilé statistické funkce v Microsoft Excel