Novinky na trhu IT vzdělávání

Od devadesátých let minulého století se ke zlepšení vyspělosti řízení procesů IT služeb, zejména v oblasti správy IT infrastruktury, používá ITIL®. V průběhu času, jak roste variabilita forem poskytování IT služeb a vztahů mezi poskytovateli, integrátory a zákazníky, se ale ukazuje nedostatečné pokrytí problematiky správy aplikací v ITIL® stejně jako vymezení odpovědnosti za informační podporu podnikových procesů. Exponenciální růst IT sektoru s sebou navíc přináší i stále větší ekologické dopady, které se dostávají do popředí zájmu zodpovědných firem.

Zmíněná témata mají svůj odraz v novinkách na trhu IT vzdělávání. Zaměřte se na jejich možnosti a přínosy pro vaši firmu a seznamte se s ucelenou nabídkou otevíraných kurzů společnosti LBMS. Získané poznatky navíc můžete v řadě případů zároveň doložit složením certifikační zkoušky.

Spravujte aplikace kontextově pomocí ASL®

Aplikace a jejich správa nejsou izolované, ale působí v širším kontextu včetně vztahů s jinými modely, procesy a rámci (včetně Cloud Computing a IT Service Management). Nové verze SW jsou navíc nasazovány se stále se zvyšující frekvencí, což potvrzuje důležitost správy aplikací. Application Services Library (ASL®) je na dodavateli nezávislá knihovna pro implementaci správy aplikací, která obsahuje procesní model správy aplikací a velké množství osvědčených postupů. Jejím cílem je profesionalizovat oblast správy aplikací a společnou terminologií a referenčním rámcem pro doménu správy aplikací umožnit lepší spolupráci mezi zúčastněnými stranami.

NOVINKA: KURZ APPLICATION MANAGEMENT FOUNDATION

Cílem kurzu je představit Application Services Library a seznámit posluchače se základními aspekty správy aplikací v rozsahu nezbytném pro úspěšné složení zkoušky EXIN Application Management Foundation with reference to ASL®. Základní bloky kurzu pokrývají kontext správy aplikací, obsah a strukturu správy aplikací a aplikaci správy aplikací. Kurz je určen pro lidi pracující ve správě aplikací, jako jsou manažeři, funkční a techničtí návrháři, programátoři, testeři, týmoví a projektoví manažeři. Více naleznete na stránkách kurzu ZDE.

Nakládejte s business informacemi efektivně

Moderní organizace jsou stále složitější, roste variabilita nároků na informační systémy, požadavky na poskytování informací se mění. Tyto změny lze přiměřeně očekávat a spravovat implementací správy business informací. Správa business informací působí jako hlavní kontaktní místo pro uživatele organizace. Business Information Management zahrnuje veškeré technické prostředky, používané k poskytování informací k provádění a řízení podnikových procesů, je částí organizace, která se zabývá managementem poskytování informací, jeho návrhem a přizpůsobováním, údržbou a monitorováním. Business Information Services Library (BiSL®) jako obecný rámec představuje efektivní řešení pro správu business informací s cílem profesionalizovat funkce poptávky po informacích.

NOVINKA: KURZ BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT FOUNDATION (16. - 18. prosince 2015)

Cílem kurzu je představit Business Information Services Library a seznámit posluchače se základními aspekty BIM v rozsahu nezbytném pro úspěšné složení zkoušky EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL®. Kurz je zaměřen na lidi, kteří vykonávají provozní, řídící nebo strategické úlohy týkající se IT na straně poptávky poskytování informací organizace, jsou úzce spojeni se zajišťováním informací organizace, mají zájem seznámit se správou business informací ve všech podobách, působí v non-IT/IT útvarech, které zodpovídají za poskytování informací v rámci organizace. Více naleznete na stránkách kurzu ZDE.

Jak ASL®, tak BiSL® je možné úspěšně kombinovat se zavedenými postupy dle ITIL®.

Další kurzy ITIL® z nabídky LBMS, z nichž můžete vybírat:

KURZ: ITIL® FOUNDATION (21. září nebo 30. listopadu 2015)

Hlavním cílem kurzu ITIL® Foundation je poskytnout ucelený přehled problematiky řízení IT služeb dle ITIL® a zároveň připravit posluchače ke složení certifikační zkoušky ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management. Více naleznete na stránkách kurzu ZDE.

KURZ: ITIL® V PRAXI (5. října 2015)

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům praktické příklady, návody a postupy implementace ITIL®, které vychází především z praktických zkušeností získaných naší společností při projektech implementace a rozvoje řešení na základě ITIL®. Více se dozvíte na stránkách kurzu ZDE.

Lean IT

Lean je manažerská filozofie, které podporuje kulturu neustálého zlepšování s cílem maximalizovat hodnotu a minimalizovat plýtvání se zaměřením na tok přidané hodnoty. Učí lidi myslet, vidět a odstraňovat zdroje plýtvání. Postupně se však ukazuje, že myšlenky této filozofie lze aplikovat i na IT procesy a pečovat tak kontinuálně o eliminaci jakýchkoliv forem plýtvání a hodnotu nepřidávajících aktivit.

NOVINKA: KURZ LEAN IT FOUNDATION (2. - 4. listopadu 2015)

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními aspekty Lean IT v míře potřebné pro úspěšné složení zkoušky EXIN Lean IT Foundation. Kurz pokrývá obecné znalosti o původu Toyota Production System a přehled pěti základních Lean principů, definice a uplatňování Lean principů (Value, Value stream, Flow, Pull, Perfection), pochopení významu Lean Management a jeho role v implementaci Lean IT, pochopení psychologie změny a role Lean agenta změny a také znalost obsahu obecného projektového plánu pro Lean IT projekt. Více se dozvíte na stránkách kurzu ZDE.

Green IT

Rostoucí počet IT organizací spojuje společenská odpovědnost a nová perspektiva, jak redukovat ekologickou stopu své organizace a business procesů podporovaných IT službami. GREEN IT je definováno jako účinné uplatňování inteligentních, energeticky a ekologicky efektivních technologií a technik v rámci organizace a představuje rozvíjející se vertikálu odborníků z oblasti IT. Principy GREEN IT jsou v souladu s politikou společenské odpovědnosti firem.

NOVINKA: KURZ GREEN IT FOUNDATION (8. - 9. listopadu 2015)

Organizace usilující o snížení nákladů, zvýšení efektivity a snížení své provozní ekologické stopy mohou použít tento kurz a zkoušku EXIN Green IT Foundation pro podporu realizace ekologických aktivit a lepší spolupráce svých zaměstnanců. Kurz je zaměřen na IT profesionály, kteří se snaží redukovat náklady, zvýšit efektivitu a/nebo redukovat ekologickou stopu organizace prostřednictvím technologií, na manažery a profesionály v IT organizaci, kteří potřebují transformovat provoz IT do udržitelného a nákladově efektivního modelu poskytování služeb. Více se dozvíte na stránkách kurzu ZDE.