Business analýza v agilním prostředí (II. díl)

V prvním díle článku jsme se obecněji zaměřili na potřebu přesahu agilních metod z vývoje software na celý business systém. V pokračování článku navážeme a zaměříme se na rozsah působení agilního business analytika a jeho přínosy.

Ilustrační snímek

Co zahrnuje práce agilního business analytika?

Agilita organizace je zjevná tam, kde je organizace schopná se adaptovat a rychle reagovat na interní/externí tlaky.

Business analýza přispívá k dosažení agility organizace tím, že zajišťuje, že realizovány budou pouze ty změny či požadavky, které jsou v souladu se strategickým směřováním organizace (MOST), kritickými faktory úspěchu (CSF) a klíčovými výkonnostními ukazateli (KPI), používanými pro řízení a hodnocení výkonnosti organizace.

V podstatě existují tři perspektivy business analýzy, relevantní pro agilní projekty:

 • enterprise business analýza (předprojektová business analýza)
 • programová business analýza (napříč změnovým programem)
 • projektová business analýza (v rámci vývojového týmu)

Předprojektová business analýza

V organizaci často vznikají nové iniciativy, které je třeba posoudit z hlediska proveditelnosti, protože to pomáhá odpovědět na otázky

 • proč byl projekt navržen, zda je životaschopný a zda naplní business potřeby
 • co by řešení mělo zahrnovat - kombinace změn aspektů procesů, organizace, lidí, informací a technologií (POPIT™ model)
 • jak by řešení mělo být vyvinuto, např. je relevantní agilní přístup?

Příliš často jsou iniciovány změnové projekty, které nejsou dobře založené, jako např. když řešení bylo identifikováno  bez dostatečného pochopení problému nebo příležitosti nebo když myšlenka byla rozvedena do podoby projektu bez jakéhokoli hodnocení situace nebo dostupných možností.

Předprojektová (= časná) business analýza je nezbytná, chce-li organizace zajistit, aby navrhované investice byly dobře podložené a projekty relevantní.

Cílem předprojektové business analýzy je vyjasnění dotčeného business problému, stanovení očekávaných výsledků změny, posouzení realizovatelnosti (identifikace možností řešení) a doporučení přístupu k provedení práce.

Programová business analýza

Změny jakékoli kombinace prvků POPIT™ budou mít za následek pravděpodobně program business změn, který k definici potřebných dílčích změn potřebuje uplatnit holistický pohled, poskytovaný business analýzou. Vývoj software je zpravidla jen jedním prvkem programu změn a musí být sladěn s ostatními oblastmi (revidované procesy, pracovní postupy a role).

Zatímco programový manažer bude zodpovědný za koordinaci projektů v rámci programu, je to business analytik, kdo zajišťuje, že práce na vývoji řešení bude i nadále zaměřena na business výsledky.

Business analytik může aplikovat agilní filosofii a principy na všechny aspekty programu, což zahrnuje např.

 • spolupráci se zainteresovanými stranami s cílem získat a analyzovat business a systémové požadavky a podporovat iterativní vývoj nových funkcí
 • vyjasňování priorit požadované funkcionality
 • aplikaci programového pohledu na business změny
 • zajištění, aby každý přírůstek řešení dodaný business zaměstnancům byl holistický a nabídl kompletní jednotku změny
 • podporu nasazení přírůstkových změn business systému

Projektová business analýza

Práce týmu, který vyvíjí software, vyžaduje provedení business analýzy, má-li být dodáno řešení relevantní pro business. Tato business analýza zahrnuje činnosti nezbytné k zajištění souladu vývojových prací s business potřebami, jako je angažovanost zainteresovaných stran, modelování procesů, analýza požadavků, podpora vlastníka produktu při správě backlogu a jeho prioritizaci apod.

Přínosy business analytiků pro agilní vývojové týmy

Business analytici přinášejí do agilních vývojových týmů jedinečné dovednosti, neboť jsou schopni se dívat nad rámec stanovených požadavků, aby mohli napadat tvrzení a požadavky, zvažovat širší dopady a hodnotit navrhovaná řešení, mají schopnosti spolupracovat s řadou zainteresovaných stran a jejich znalosti business sféry pomáhají usnadnit spolupráci se zákazníky.

Články v sérii

Aktuální

Business analýza v agilním prostředí (I. díl)

Aktuální

Business analýza v agilním prostředí (II. díl)