Aplikace metodiky PRINCE2® v agilním prostředí

Řízení projektů, agilní dodávání. Dva donedávna relativně samostatné světy.

Komunita řízení projektů se tradičně zaměřuje zejména na ospravedlnění realizace projektu, na jeho plánování, na monitoring skutečného pokroku ve srovnání s plánem, na řízení klíčových aspektů projektu (rozsah, náklady, čas, …) během celého projektu. Poměrně málo pozornosti věnuje problematice samotného dodávání produktů projektu a souvisejících praktik...

Agilní přístup k vývoji produktů má za sebou již poměrně dlouhý vývoj, nastartovaný agilním manifestem v roce 2001. Pojem Agile dnes zahrnuje spoustu věcí, pojmy jako Scrum, XP, Kanban, user story, daily stand-up, sprint, retrospektiva, backlog, samo-organizující se tým, ovzduší spolupráce na bázi bohaté komunikace atd.

Ačkoliv vznik agilních metodik byl svázán s oblastí IT, dnes jsou agilní mechanismy využívány i v jiných oblastech. Komunita zapojená do agilního vývoje dnes sama poznává, že rozsah, komplexnost a rizikovost projektů, kde jsou agilní mechanismy aplikovány, postupně roste a že se objevuje potřeba vrstev řízení a směřování projektu, které ale v agilních metodikách nejsou zastoupeny (např. žádná z nich nezavádí roli projektový manažer).

PRINCE2® a Agile

PRINCE2® je dnes celosvětově patrně nejčastěji používaný přístup k řízení projektů, který prošel poměrně dlouhým vývojem se zásadní revizí v roce 2009 a nejnovější evoluční aktualizací v roce 2017. Přestože zásadní revize metodiky PRINCE2® již v roce 2009 zajistila její kompatibilitu s agilními přístupy, chybí v ní podrobné návody, jak provést přizpůsobení metodiky pro agilní kontext.

Stále častější použití metodiky PRINCE2® ve spojení s agilním přístupem vyvolává rostoucí potřebu konkrétních návodů, jak používat PRINCE2® v agilním kontextu. Tuto úroveň detailu pro realizaci agilních projektů přináší PRINCE2 Agile®, a představuje tak celosvětově nejkompletnější agilní metodiku řízení projektů, která přináší prolnutí osvědčených vlastností obou přístupů a kombinuje tak výhody agilního způsobu práce na úrovni dodávání s řízením a směřováním projektu dle osvědčené metodiky PRINCE2®.

Agile klade velmi silný důraz na principy, odvozené ze čtyř základních hodnotových prohlášení v Agilním manifestu. Principy PRINCE2® s nimi nejsou v rozporu, naopak jsou komplementární s agilním způsobem práce a některé z nich mohou být označeny za velmi agilní, jako např. kontinuální obchodní ospravedlnění, učení ze zkušeností, produktová orientace a řízení na bázi výjimek (synonymum pro zmocnění lidí v týmu).

PRINCE2® Agile

PRINCE2® je metodika postavená na 7 principech, 7 tématech, 7 procesech a projektovém prostředí.

Na tématech PRINCE2® není třeba nic zásadního měnit, PRINCE2 Agile® pouze doporučuje upřesnit jejich zaměření a to tak, aby téma:

  • Obchodní Případ se více zaměřilo na tolerance přínosů a časté dodávání s ohledem na priority, lhůty a množství dodaného produktu,
  • Organizace zohlednilo další agilní role na úrovni dodávky produktů a některé z nich byly vhodně namapovány na role v řídícím týmu projektu,
  • Kvalita odráželo pochopení rozdílu mezi rozsahem a kvalitou při definování kvalitativních očekávání zákazníka, akceptačních kritérií, Popisů Produktů, kvalitativních kritérií a tolerancí kvality produktů, což jsou klíčové nástroje pro zajištění flexibility rozsahu, aniž by to snižovalo vhodnost jednotlivých produktů i finálního produktu pro účel,
  • Plány zohlednilo prolnutí s agilními mechanismy plánování, jako jsou společné plánování, empirismus, plánovací horizonty, agilní odhadování apod.,
  • Riziko využilo příležitostí, které agilní mechanismy spolupráce nabízí pro řízení rizik,
  • Změna reprezentovalo vhodné balancování úrovně kontroly tak, aby drobné změny mohl tým na úrovni dodávání provádět velmi rychle s cílem dodat přesnější produkt, lépe vyhovující aktuálním potřebám a naopak zásadní změny, které mohou ovlivnit ospravedlnění projektu, by měly být náležitě kontrolovány,
  • Pokrok využilo agilních mechanismů sledování pokroku s tím, že nad projektem je stále ponechána dostatečná kontrola, což je pojem, který agilní komunitě možná nezní příliš dobře, může připomínat styl „command and control“. To ale rozhodně není případ metodiky PRINCE2 Agile®, která se zaměřuje na vytvoření návodných hranic pomocí tolerancí, v jejichž rámci mohou lidé vykonávat svou práci na bázi samo-organizace a pokud predikce signalizuje jejich překročení, je vyvolána výjimka a její řešení eskalováno k vyšší úrovni řízení.

PRINCE2 Agile® zahrnuje nástroj pro hodnocení agility (Agilometer), který umožňuje další specifické přizpůsobení vyhodnocením rizik spojených s agilním způsobem práce s ohledem na dané projektové prostředí (např. jak zapojený je zákazník, jak snadná je komunikace apod.).

PRINCE2 Agile® dále přináší návody pro přizpůsobení jednotlivých procesů a manažerských produktů, které mohou být do značné míry neformální, a jejich transparentnost může být zajištěna např. pomocí informačních radiátorů, což je pojem zahrnující typicky nástěnné tabule obsahujících informace, které mohou být pohotově k dispozici členům týmu, jako např. práci, která má být vykonána a její pokrok.

PRINCE2 Agile® zdůrazňuje nezbytnost modifikace chování řídícího týmu projektu a týmů na úrovni dodávky v duchu agilních principů transparentnosti (otevřenost a viditelnost, ale také úcta, důvěra, integrita a respekt), spolupráce (společná práce týmu a zapojení zákazníka, vedoucí ke sdílenému porozumění a vlastnictví), bohaté komunikace (komunikace tváří v tvář je preferována před psaným slovem), samo-organizace týmu (důvěra lidem, kteří mají k práci nejblíže, že ji dobře znají a provedou) a objevování (časté iterace a rychlé smyčky zpětné vazby poskytují příležitost učit se včetně využití experimentů a prototypů).

Nová certifikace PRINCE2® Agile Foundation

Nad metodikou PRINCE2 Agile® byla až do léta 2018 dostupná pouze certifikace PRINCE2 Agile® Practitioner. Předpokladem pro její absolvování bylo nejprve získání certifikátu PRINCE2® Foundation a zároveň PRINCE2® Practitioner, posléze byly předpoklady zmírněny a postačila pouze zkouška PRINCE2® Foundation.

PRINCE2 Agile® Foundation je nově vyvinutá certifikační úroveň pro podporu PRINCE2 Agile® vydaná v červnu 2018. Je určena jako alternativní cesta k dosažení úrovně PRINCE2 Agile® Practitioner. Svou přístupností umožňuje širšímu publiku využívat pozitivně přijaté návody pro dodávání, řízení a práci v rámci agilních projektů a projektových týmů, bez nutnosti jakékoli předchozí znalosti PRINCE2®.

Pro koho je certifikace PRINCE2® Agile Foundation určena?

Certifikace PRINCE2 Agile® Foundation je zaměřena na všechny, kteří pracují v prostředí řízení projektů, kde by rádi uplatnili agilní přístup k dodávání a zatím neprošli žádným školením nebo certifikací PRINCE2® (typicky role jako Project Manager, Project support, PMO). Dále pro ty, kteří pracují v agilním prostředí a hledají více struktury a směřování do jejich současného stylu práce (typicky role jako Scrum Master/Agile Coach, Delivery Team member, Product Owner, Product Manager).