Miroslav Muller, LBMS

Důležitost business analytiků ve firmách stále narůstá

Rozhovor s Miroslavem Müllerem, ředitelem pro oblast vzdělávání ve společnosti LMBS

Business analýza se jako disciplína vyvinula ve firemním prostředí v posledních dvou desetiletích a její význam se neustále zvyšuje, stejně jako se profiluje důležitost role business analytika. Na toto téma jsme si povídali s ředitelem pro oblast vzdělávání ve společnosti LBMS, Miroslavem Müllerem.

Proč význam disciplíny business analýzy ve firmách neustále narůstá?

Důvodem jsou kontinuálně probíhající změny uvnitř organizací. Každá firma se musí neustále měnit - přizpůsobovat, k čemuž ji vede celá řada faktorů, vnějších i vnitřních. Například jde o změny v požadavcích zákazníků, chování trhu, konkurence, požadavky regulátorů, technologické trendy, požadavky vlastníků - z toho vyplývající potřeba inovace produktů, služeb, vztahů s partnery, dodavateli apod.Tempo a množství těchto změn navíc neustále roste. Aby byla organizace schopna v tomto prostředí obstát, musí zvládat realizaci business změn v celém životním cyklu.

Nastíněný proces koresponduje s disciplínou business analýzy, která organizacím napomáhá porozumět potřebám všech zainteresovaných stran a důvodům pro změnu, navrhuje možná řešení, doporučuje ta optimální a popisuje jejich přidanou hodnotu. Rozsah působení disciplíny je přitom velmi proměnlivý, hranice někdy korespondují s malým oddělením, jindy odpovídají celé organizaci a někdy zahrnují i partnery, dodavatele či zákazníky, chceme-li je více zapojit do vlastních firemních procesů.

Co obecně zahrnuje role business analytika?

Business analytik se typicky zaměřuje na pochopení problémů a cílů organizace, analýzu potřeb a řešení, zajištění souladu řešení se strategií, řízení business změn a facilitaci spolupráce zainteresovaných stran. Je tedy doslova komunikačním článkem mezi velkým množstvím zainteresovaných stran a zodpovídá za zjištění jejich skutečných potřeb, nikoliv pouze jejich přání, a hraje důležitou roli v jejich pochopení a sladění s řešením dodaným implementačními experty.

Vy sám jste autorem kurzů business analýzy. Co je jejich cílem?

Realizujeme celkem dva kurzy na téma business analýzy. Proč dva? Na tuto otázku lze odpovědět paralelou se světem řízení projektů, kde se nalézají řadu let etablované standardy, metodiky řízení projektů PMBOK® (PMI), ICB®  (IPMA) a PRINCE2® (AXELOS). Ty reprezentují tři pohledy na stejnou disciplínu, mají společné principy, doporučované mechanismy a nástroje. Přesto se odlišují v přístupu (procesně či kompetenčně), míře podrobnosti popisu a dalších parametrech.

Podobně je tomu i v oblasti business analýzy.

Náš kurz Business analýza vychází z mezinárodně uznávaného standardu BABOK® (IIBA), který je aktuálně (V3), podle mého soudu, nejlepším a nejkomplexnějším popisem této disciplíny. Kurz je převážně prakticky orientován a posluchači si tak v jeho průběhu vyzkouší řadu technik využitelných v reálné praxi.

Na druhou stranu sesterský kurz Business Analysis Foundation se opírá o certifikaci naší nizozemské partnerské organizace EXIN, která pochází z portfolia BCS, The British Computer Society. Kurz nabízí řadu dalších doplňujících technik a konceptů využitelných v rámci business analýzy a zároveň připravuje posluchače ke složení certifikační zkoušky EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis.

Oba kurzy se vhodně doplňují, proto také našim zákazníkům nabízíme absolvování obou kurzů za velmi příjemných cenových podmínek.

Komu jsou tyto kurzy určeny?

Za business analytika můžeme považovat v podstatě jakoukoliv osobu, která provádí aktivity business analýzy, bez ohledu na funkci v organizaci. Typicky se nicméně jedná o funkce jako business architect, business systems analyst, data analyst, enterprise analyst, process analyst, product manager, product owner, requirements engineer, systems analyst, project/program manager a jiné.

Můžete čtenářům přiblížit vaše vlastní zkušenosti v diskutované oblasti?

Na tuto otázku vám odpovím mírnou oklikou ilustrací šíře disciplíny business analýzy.

Oba naše kurzy lze totiž chápat jako jistý průřez celou problematikou, neboť většina probíraných témat je v naší nabídce reprezentována navazujícími detailněji zaměřenými kurzy. Příkladem jsou třeba firemní procesy, které bývají často předmětem změny - dílčí optimalizace, případně dokonce radikálně nového pojetí. Business analytik, který se má na takových projektech podílet, by měl chápat principy procesního řízení, modelování procesů či podpory firemních procesů IT systémy. To všechno jsou však zmíněná dílčí témata diskutovaná blíže v našich kurzech Procesní řízení, Modelování procesů v BPMN a dalších. Vzhledem k tomu není tedy příliš pravděpodobné, že by celou škálu témat dokázal pokrýt jediný člověk. Jeví se nám proto jako optimální, nabídnout posluchačům základní přehled disciplíny a podle oblasti, ve které se pohybují, poskytnout detailnější návody.

Nastíněné šíři celé problematiky odpovídají do jisté míry i mé profesní zkušenosti – zejména v oblasti analýzy, návrhu a vývoje SW aplikací, správy požadavků, projektového i procesního řízení, problematiky správy projektového portfolia a enterprise architektury.

S jakými tématy se obecně ve vztahu k problematice kurzů business analýzy nejčastěji setkáváte?

Pravděpodobně nejvíce diskutovanými tématy bývají rozdíly v chápání business změny a změny IT systémů, správná definice rozsahu projektu a formulace očekávaných přínosů a souvisejících předpokladů.

Co osobně považujete za největší přidanou hodnotu kurzů pro účastníka?

Osobně se domnívám, že klíčovým přínosem kurzů je zejména strukturovaný přehled zobrazující celou šíři dané problematiky. Většina posluchačů má totiž o této disciplíně poněkud zkreslené představy, neboť se často jedná o odborníky, kteří jsou rekrutováni z IT a v rámci kurzů zjišťují, že business analýza zdaleka není jen o informačních technologiích. Dále pak za přidanou hodnotu považuji také průběžnou ilustraci problematiky situacemi z běžné praxe.

Jsou to ostatně i hodnoty, kterých si váží sami absolventi kurzů, jak dokládá hodnocení kurzu Business analýza a hodnocení kurzu Business Analysis Foundation.

Krátce jste zmínil, že kurz Business Analysis Foundation je završen certifikační zkouškou. Jak velký význam má získaný diplom pro samotnou praxi absolventů?

To bývá poměrně častá otázka zájemců. Samozřejmě je třeba odlišovat dva pohledy - certifikát o dosažené úrovni znalostí a schopnost tyto znalosti aplikovat v praxi.

Jednou z nejvíce ceněných schopností business analytiků je jejich doménová znalost a znalost organizace. To jsou informace, které lze získat jedině vlastní praxí. Na druhou stranu výbava business analytika v podobě přehledu disciplíny, znalostí technik a nástrojů je důležitým vkladem do této profese. Certifikát, který absolventi kurzu obdrží, je mezinárodně uznávaný a může být důležitý při prokazování odborné úrovně absolventa. Navíc je taktéž potenciální výhodou například při hledání nové pracovní pozice.

Sdělte nám závěrem, jak dlouho trvají samotné kurzy a certifikace v rámci kurzu Business Analysis Foundation.

Oba naše kurzy business analýzy jsou třídenní. Jedná se o kompromis daný v praxi ověřenou optimální délkou kurzu a objemem problematiky, kterou musíme s posluchači projít.

Vlastní certifikační zkoušce v rámci kurzu Business Analysis Foundation předchází procvičení problematiky formou testovacích otázek. Zkouška následně trvá 60 minut a má formu počítačového testu v anglickém jazyce. Posluchač zodpovídá celkem 40 otázek s výběrem jedné správné odpovědi a k úspěšnému složení zkoušky je třeba 65 % správných odpovědí, tedy alespoň 26.

Aktuální informace a termíny obou kurzů je možné nalézt na stránkách kurzu Business analýza a Business Analysis Foundation.