Vyhrajte vstup na Kulatý stůl k nové úpravě pracovnělékařských služeb

Zveme vás na akci, pořádanou dne 20. listopadu 2017 v Praze v souvislosti s velkou novelou zákona o specifických zdravotních službách, která v době konání kulatého stolu bude účinná necelý měsíc.

S úvodními příspěvky vystoupí MUDr. Anežka Sixtová za ministerstvo zdravotnictví jako jedna z hlavních autorek nové úpravy, MUDr. Jana Šalandová jako zástupce poskytovatelů PLS, dále Robert Křepinský jako zástupce zaměstnavatelů a OZO v prevenci rizik a MUDr. Ivan Kučera jako zástupce státního zdravotního dozoru. Pozvání k diskusi přijalo mnoho dalších odborníků na tuto oblast.

Zúčastněte se i vy diskuse k největší legislativní události letošního roku v BOZP. Podrobnosti o akci a přihláška.

Soutěž o volnou vstupenku

BOZPprofi.cz

Ve spolupráci s pořadateli - společností Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. a portálem BOZPprofi - jsme pro vás připravili soutěž o vstupenku.

Soutěž probíhala do 26. 10. 2017. Pravidla soutěže.

Volnou vstupenku vyhrává paní Michaela D. ze společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o.

 

V červenci letošního roku prošla schvalovacím řízením a nabyla platnosti dlouho očekávaná novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění zákona č. 202/2017 Sb., jež nabude účinnosti 1. listopadu 2017.

V návaznosti na to se na Ministerstvu zdravotnictví připravuje i novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, která je prováděcím předpisem k zákonu a účinnosti by měla nabýt ke stejnému datu jako novela zákona. V době konání kulatého stolu budou za sebou oba právní předpisy mít necelý měsíc praktického používání.

Novela zákona č. 373/2011 Sb. přináší řadu změn v oblasti posudkové péče a pracovnělékařských služeb, které přispějí ke zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků, snižování administrativní a ekonomické zátěže pro posuzované osoby, zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání a zaměstnavatele, rovněž i pro poskytovatele zdravotních služeb.

Úpravy se týkají například:

  • předkládání výpisů ze zdravotnické dokumentace, včetně stanovení doby pro jejich vydání a doby jejich platnosti,
  • postupu pro stanovení rozsahu vyšetření při absenci výpisu,
  • vydávání lékařských posudků a jejich přezkoumávání, včetně úpravy lhůt u některých posudků a
  • zakotvení možnosti vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku.

Další úpravy se týkají zejména změny rozsahu poskytování pracovnělékařských služeb při výkonu prací kategorie první, zajišťování pracovnělékařských služeb agenturou práce, upřesnění povinností zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů pracovnělékařských služeb, umožnění poskytování pracovnělékařských služeb na základě smlouvy i jiným poskytovatelem, než je smluvní poskytovatel zaměstnavatele.

Novela prováděcí vyhlášky pak upravuje v návaznosti na úpravy v zákoně bližší podrobnosti k jednotlivým upravovaným oblastem. Jsou to například:

  • režim provádění dohledu na pracovištích a poskytování poradenství u prací kategorie první,
  • podmínky k provádění odborných vyšetření, spolupráce poskytovatelů pracovnělékařských služeb s dalšími specialisty,
  • lhůty pro některé periodické prohlídky,
  • postup při souběhu mimořádné a periodické prohlídky.

Dále se upravují v příloze č. 2 u některých rizikových faktorů nemoci nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, případně rozsah odborných vyšetření, a to na základě nových vědeckých poznatků a podnětů z praxe.

Na akci navazuje následující den ve stejných prostorách pořádaný III. ročník konference BOZP.