Úloha řízení lidských zdrojů ve standardu ISO 9001:2015

RNDr. Juraj Kliment, Lloyd's Register EMEA

Rok 2015 je nepochybně dalším významným milníkem pro organizace, které mají své systémy managementu certifikované podle nejpoužívanějšího standardu ISO 9001. Text nové revize tohoto standardu zahrnuje sadu požadavků, které reflektují dynamiku a globalizaci současného podnikatelského prostředí. Srozumitelněji formulované požadavky s větším důrazem na výkonnost organizace, rizika a příležitosti a integrace kvality do klíčových procesů organizace vytváří ucelený nástroj řízení minimálně pro příštích deset let.

Z mého pohledu tři nejdůležitější oblasti změn, které úzce souvisí s procesem řízení lidských zdrojů, jsou vedení, řízení změn a řízení znalostí. Proces řízení lidských zdrojů tak lze nepochybně označit za jeden z klíčových pro existenci a další rozvoj organizace.

Vedení

Klíčová oblast, která bude určitě hledat podporu v lidských zdrojích. Vrcholový management bude muset prokázat svou vůdcovskou roli a závazek s ohledem na systém managementu kvality více způsoby. Mnohé činnosti si budou vyžadovat osobní angažovanost a nebude je možné delegovat. Významnou úlohu bude mít nepochybně podpora ostatních relevantních manažerských rolí a prokázání jejich vedení v oblastech, za které zodpovídají.

Naplnění tohoto požadavku lze napomoci i použitím oblíbených nástrojů jako je coaching nebo mentoring. Zde dostanou personalisté prostor pro identifikaci potřeb vedoucích zaměstnanců a jejich přípravu na tuto roli, tak aby si mohli doplnit chybějící znalosti a dovednosti.

Kromě toho bude určitě vhodné poskytnout přípravu i interním auditorům, aby dokázali porozumět „jazyku vrcholového managementu“ a v průběhu auditu byli schopni vyhodnotit míru plnění tohoto požadavku. Identifikace potenciálních leaderů a jejich další rozvoj bude významnou pre-rekvizitou tohoto procesu, ve kterém personalisté mohou přispět k fungování celého systému managementu.

Řízení změn

Neustále se měnící prostředí, ve kterém organizace působí, si vyžaduje značnou flexibilitu v reakci na tyto změny. Schopnost organizace vhodně zareagovat je často otázkou přežití. Lidé zodpovědní za oblast řízení lidských zdrojů jsou ve firmách často „architekti změn“ a „agenti změn“, je proto rozumné, aby se aktivně zapojovali do tvorby a řízení těchto aktivit.

Požadavek ISO 9001:2015 na plánování změn určuje oblasti, které musí organizace v tomto procesu zvážit, od účelu změn a jejich možných následků, až po dostupnost zdrojů a rozdělení nebo přerozdělení zodpovědností a pravomocí. Proces řízení změn, který by dokázal podchytit úplně všechny změny, asi nebude nikdy možné v praxi zcela nastavit. Je ale důležité se zamyslet a zvážit, které typy změn už v organizaci proběhly, a jak jejich implementaci hodnotíme - se všemi pozitivy i negativy.

Zároveň bychom měli identifikovat další možné potenciální změny s tím, že vezmeme v úvahu vlivy externího a interního prostředí. Kombinací využití minulých zkušeností a poznatků z předchozích změn a identifikací budoucích potenciálních změn, včetně scénářů jejich možného řešení, jsme schopni nastavit funkční robustní proces. Ten si bude samozřejmě vyžadovat neustálé přezkoumávání a zlepšování navržených řešení.

Řízení znalostí

Jde o úplně novou oblast v kontextu požadavků ISO 9001. Vzhledem k tomu, že proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je nejčastěji v rukou personalistů, je zřejmé, že i tato oblast bude významně souviset s jejich činností. Standard určuje požadavky na stanovení znalostí potřebných pro realizaci procesů organizace a na dosahování shody produktů a služeb. V případě změn musí organizace zvažovat své aktuální znalosti a v případě potřeby je aktualizovat nebo získat nové znalosti. Tyto znalosti je možné získat interně v organizaci (např. duševní vlastnictví, poučení z předcházejících projektů, výsledky zlepšení) nebo využít externí zdroje (např. standardy, konference apod.).

Přístup k řízení znalostí bude opět ovlivněn více faktory (např. velikost a zralost organizace, oblast podnikání, potřeba inovací atd.). Je nevyhnutelné, aby tyto činnosti byly v souladu s celkovou strategií organizace, s jasně definovanými pravomocemi a zodpovědnostmi a vhodnou podporou technologie. Cíl je jasný: předcházet ztrátám znalostí a povzbudit organizace k získávání dalších.

Prezentované oblasti změn v požadavcích ISO 9001:2015 jasně prokazují záměr a důraz tvůrců na oblast lidských zdrojů jako důležitého kapitálu každé organizace, která chce být úspěšná. Není pochyb o tom, že zaměstnanci působící v této oblasti, mohou pochopením požadavků nové revize a jejich efektivní implementací výrazně přispět k efektivnosti celého systému a úspěchu organizace.