Jak probíhá dálkové studium ekonomiky na Západočeské univerzitě v Plzni?

Rádi byste si doplnili vysokoškolské vzdělání v ekonomickém oboru, ale nemůžete z nějakého důvodu studovat v řádném denním studiu? Zkuste dálkovou formu.

Když naší redakci přišla pozvánka zúčastnit se úvodního setkání studentů dálkového studia oboru Podniková ekonomika a management Fakulty ekonomické Západočeské univerzity, vyrazila jsem do Plzně.

Dálkové studium na Západočeské univerzitě v Plzni

Západočeská univerzita je jedinou veřejnou vysokou školou Plzeňského kraje. Za zdmi jejích devíti fakult aktuálně studuje více než 11 000 studentů v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu. Sama mám osobní zkušenost s dálkovým studiem na státních univerzitách v Praze, a tak mě především zajímalo, jak celé studium na této škole probíhá a co na studenty v jeho průběhu čeká.

Součástí Fakulty ekonomické je zároveň Centrum celoživotního vzdělávání, které od roku 1995 umožňuje celoživotní vzdělávání (CŽV) v kombinované i prezenční formě v rámci poboček fakulty v Plzni a Chebu. A právě druhou únorovou sobotu se v budově fakulty potkali nově přijatí účastníci CŽV s již studujícími v úvodním bloku letního semestru.

Víkendové studium nahrává zaměstnancům

Zahajovací den studia slouží především k seznámení všech studentů se studijním harmonogramem daného semestru, respektive nováčků s organizací studia. Rozsah předmětů účastníků celoživotního vzdělávání totiž kopíruje rozsah prvního ročníku bakalářského studia. V případě účastníků, kteří již mají bakalářský titul a navazují, rozvrh kopíruje první ročník magisterského studia. Výuka kombinovaného studia a CŽV tudíž probíhá paralelně, kdy účastníci CŽV a studenti prvních ročníků bakaláře a magistra, absolvují předměty společně. Všichni se přibližně 7x za semestr prezenčně potkávají na fakultě, aby v rámci vyhrazených časových bloků absolvovali dílčí část povinných a volitelných předmětů.

Pracující a časově vytížení uchazeči o studium navíc jistě ocení, že výuka se koná pouze v soboty (v případě studia v Chebu v pátky). Zaměstnaný člověk tím ušetří notnou část dovolené nebo obecně pracovního času. V případě dálkového studia na jiných univerzitách se totiž klidně také může stát, že výuka je rozdělena například do vybraných pracovních týdnů v průběhu semestru. A nesmíme zapomenout na zkouškové dny. Jen si to spočítejte.

Na hodině prakticky, doma s e-learningem

Do školy jsem přijela krátce po zahájení úvodního dne nového semestru. Zatímco v jedné učebně již probíhala prezence nově přijatých účastníků CŽV, kteří se následně seznamovali s organizací studia, já mířím na opačný konec budovy.

Během dopoledne jsem společně se studenty absolvovala úvodní hodiny předmětů Rozvíjení sociálních a manažerských dovedností s doc. PaedDr. Danou Egerovou, Ph.D., dále Podnikové finance s Ing. Lucií Vallišovou, Ph.D. a předmět Výrobní a logistické systémy s Ing. Pavlou Říhovou.

Většině úvodních lekcí předmětů je vymezena půlhodina. Čistě pro seznámení s požadavky a hlavně lektorem, kterého studenti prakticky po většinu semestru osobně nevidí. Zároveň mají studenti pár týdnů času na bližší seznámení s předmětem a jeho požadavky. Následující hodinu tak již může proběhnout kvalifikovaná diskuze nad tématy, popřípadě nad prvními zadanými úkoly.

V průběhu svého pozorování, jak kurzy probíhají, se mimo jiné dozvídám, že prezenční část kurzů bude od další hodiny orientována primárně prakticky tak, aby byli účastníci schopni jednak splnit dílčí a závěrečné zkoušky, ale zároveň mohli už některé ze získaných vědomostí využít rovnou v praxi. Říkám si, že tak by to i mělo být.

Například v rámci volitelného předmětu Rozvoj sociálních a manažerských dovedností se studenti naučí aktivně naslouchat nebo umět vyhodnotit určitou komunikační situaci a adekvátně reagovat pomocí natrénovaných technik. V předmětech Podnikové finance a Výrobní a logistické systémy na studenty na hodině naopak čeká počítání složitějších příkladů, které jim mohou dělat problémy u návazných zkoušek. Zbývající čas mezi prezenčními bloky studenti musí věnovat samostudiu. Jak mi ostatně doplnila v rozhovoru paní docentka Egerová: „Teorii se mohou studenti naučit doma sami, v učebně probíráme hlavně témata, která není možné jednoduše nastudovat individuálně. Trénujeme praktické dovednosti.“. V případě tvrdých dovedností u dalších zmiňovaných kurzu to samozřejmě znamená zaměřit se na výpočty, nikoliv na hlubší probírání teorie okolo.

Po obědě jsem se přidala ke skupině nováčků, kteří se zapojili do programu celoživotního vzdělávání prvního stupně vysokoškolského studia. Konkrétně jsem se zúčastnila předmětu Studium a práce se zdroji, který patří mezi povinné i pro první ročník bakalářského studia, abych zjistila, co je jeho náplní.

Předmět vyučuje paní doktorka Kunešová, která záhy objasnila, ve stávajícím semestru ji studenti uvidí naživo také naposled. Předmět má totiž prezenční pouze první hodinu výuky a další studium a plnění úkolů již probíhá samostatně na dálku v online systému.

Předmět naučí studenty zejména pracovat s informačními zdroji, aby nechybovali v průběžných a závěrečných pracích. Zároveň jim pomůže se zorientovat v e-learningové studijní opoře, kterou má většina předmětů dálkového studia k dispozici. Pro řadu studentů, například starších generací v případě celoživotního vzdělávání, totiž nemusí být samozřejmá vlastní orientace v systému, a tento předmět jistě ocení. Po základním seznámení naleznou studenti snadno v online systému nejen podpůrné materiály ke studiu, ale u konkrétních předmětů zde mohou také vyplňovat a odevzdávat průběžná cvičení nebo absolvovat online testy.

Má návštěva univerzity končí s dopoledními bloky kurzů, zatímco na studenty obou forem dálkového studia ještě čeká nabité odpoledne. Pokud vás zajímá více informací k dálkovému studiu Podnikové ekonomiky a managementu na Západočeské univerzitě v Plzni, přečtěte si bližší podrobnosti:

Programy celoživotního vzdělávání, ZČU Plzeň

Kombinovaná výuka bakalářského a navazujícího magisterského studia, ZČU Plzeň