Větvení výpočtu pomocí funkce KDYŽ a další kombinace s jinými funkcemi v Microsoft Excel

Funkce KDYŽ je jedna z nejužitečnějších funkcí Excelu. Používá se, je-li zapotřebí rozvětvit výpočet do dvou variant podle toho, jestli je nebo není splněna nějaká podmínka.

Ilustrační snímek

Jednoduché příklady použití funkce KDYŽ jsme si popsali v minulém článku s názvem Praktické příklady použití funkce KDYŽ v Microsoft Excel. Dnes se podíváme na ty složitější.

Jak vytvoříte výpočet funkce KDYŽ s více větvemi

U složitějších výpočtů je někdy zapotřebí, aby se ve vzorci uplatnilo více variant. Typickým příkladem je výpočet daně ze mzdy, kde se může uplatnit několik daňových pásem. Takovýto problém vyřešíte vložením několika funkcí KDYŽ do sebe. Přitom použijete tento postup:

1. Do buňky vložíte pomocí průvodce funkcemi funkci KDYŽ, zapíšete první podmínku a vytvoříte návratovou hodnotu v parametru Ano.

2. Postavíte kurzor do parametru Ne a nahoře v řádku vzorců vlevo si zvolíte opět funkci KDYŽ.

3. Ze zobrazené nabídky zvolíte funkci KDYŽ. Pokud není v nabídce uvedena, použijete volbu Další funkce a v zobrazeném dialogu pro výběr funkce zvolíte funkci KDYŽ.

4. Zapíšete další podmínku a návratové hodnoty Ano a Ne.

Jestliže se má výpočet dělit na čtyři varianty, v položce Ne použijete opět šipku na řádku vzorců a do vzorce vložíte další funkci KDYŽ. Tímto způsobem můžete provést vícenásobné vnoření.

Zde uvádíme dva příklady pro výpočet poplatku a pro výpočet daně ze mzdy, které jsou rozšířením příkladů z prvého článku. Povšimněte si, že v obou příkladech záleží na pořadí, v jakém použijete jednotlivé podmínky.

Například u výpočtu poplatku (oblast B6:C8) je nejprve použita podmínka „<20000“ a potom „<50000“. Je jasné, že při obráceném pořadí podmínek by vzorec nepracoval správně. Proto je třeba dodržovat zásadu, že při použití relace „<“ píšete podmínku „zdola nahoru“, zatímco při použití relace „>“ je nutné podmínky psát „shora dolů“.

Jak zkombinujete funkci KDYŽ s jinými funkcemi

Ve výrazech, zapsaných do parametrů funkce KDYŽ, můžete používat i jiné standardní funkce Excelu. V tomto případě postupujete obdobně jako u vnořování funkce KDYŽ do sebe, tj. použijete šipku na levé straně řádku vzorců. Vyzkoušejte si uvedené na následujících ukázkách:

1. V buňkách B6:D8 máme příklad pro výpočet penále z předchozích příkladů. Tentokrát je vzorec sestaven tak, že je funkce DNES použita přímo v podmínce.

Při vkládání dalších vnořených funkcí Excel někdy ohlásí chybu a vnořenou funkci je třeba zapsat ručně. Při zápisu názvu funkce nesmíte zapomenout na závorky, a to ani u funkce DNES, přestože tato funkce nemá parametry.

2. Jestliže chcete do podmínky zapsat konkrétní datum, zápis typu „B4<1.1.2005“ vede na chybu. V tomto případě musíte použít další funkci DATUMHODN, která převádí textový řetězec na pořadové číslo odpovídající datumu.

Z částek v oblasti B13:B14 je třeba vypočítat přirážku, která se liší podle toho, jestli je datum ve sloupci C loňské nebo letošní. Protože se porovnání buněk v oblasti C13:C14 provádí s konkrétní hodnotou „1.1.2006“, je třeba buď toto datum zapsat do pomocné buňky, nebo ve vzorci použít vnořenou funkci DATUMHODN.

3. Další rozšíření možností funkce KDYŽ dosáhnete použitím funkcí A a NEBO, které umožňují kombinovat mezi sebou dvě podmínky. Funkce A kombinuje podmínky tak, že vrátí hodnotu PRAVDA, jestliže obě podmínky platí současně. Funkce NEBO vrátí hodnotu PRAVDA, jestliže platí aspoň jedna z obou podmínek.

V oblasti B20:D22 je výpočet přirážky z uvedené částky. Tato přirážka je ve výši 10 %, pokud je hodnota kódu ve sloupci C od 5 do 9 (tedy buňka ve sloupci C je větší než 4 a menší než 10), jinak je přirážka ve výši 20 %. Proto je ve vzorci použita vnořená funkce A.

Druhým příkladem je oblast B28:C30. V tomto případě se přirážka ve výši 10 % počítá tehdy, jestliže je hodnota kódu 6 nebo 9. Proto je ve vzorci použita funkce NEBO.