Zaokrouhlování v Microsoft Excel

Jestliže v MS Excel naformátujete buňku s desetinným číslem na číslo nebo měnu a nastavíte jako počet desetinných míst nulu, v buňce bude zobrazen zaokrouhlený výsledek.

Ilustrační snímek

 Toto zaokrouhlení pomocí číselného formátu má však dvě nevýhody:

  • není možné zaokrouhlit např. na desetikoruny nebo na stovky,
  • výpočty se provedou vždy s přesnou nezaokrouhlenou hodnotou.

Druhý uvedený bod vede k tomu, že např. v součtech výsledek neodpovídá zobrazeným hodnotám. To může způsobit nepříjemnosti např. v účetních dokladech.

Z tohoto důvodu je často nutné provést přesné zaokrouhlení číselných hodnot pomocí vhodné funkce. Funkce pro zaokrouhlování naleznete ve skupině „Matematické“ nebo v tlačítku Math. a trig. na kartě Vzorce.

Funkce ZAOKROUHLIT

Tato funkce provádí běžné zaokrouhlení číselné hodnoty na zadaný počet míst nahoru nebo dolů. Funkce má následující parametry:

  • Číslo je číselná hodnota, kterou chcete zaokrouhlit. Může to být odkaz na buňku nebo údaj zapsaný z klávesnice.
  • Číslo je počet míst, na který se bude zaokrouhlovat. Hodnota nula znamená zaokrouhlení na celé jednotky, kladné číslo počet desetinných míst (např. dvojka představuje zaokrouhlení na haléře). Pro zaokrouhlení doleva od desetinné čárky použijete záporná čísla: -1 je zaokrouhlení na desítky, -2 na stovky atd.

Funkce ROUNDDOWN a ROUNDUP

Tyto funkce pracují obdobně jako funkce ZAOKROUHLIT s tím rozdílem, že zaokrouhlují číselnou hodnotu vždy dolů (ROUNDDOWN) a nahoru (ROUNDUP). Parametry funkcí i jejich význam je stejný, jako u funkce ZAOKROUHLIT.

Tyto funkce využijete např. při výpočtu základu zdravotního a sociálního pojištění, který se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a při výpočtu daňového základu, který se zaokrouhluje na celé stovky dolů.

U těchto funkcí zůstaly i v české verzi Excelu původní anglické názvy. Popis parametrů a nápověda je však u obou uvedených funkcí v češtině.

Funkce ZAOKR.DOLŮ a ZAOKR.NAHORU

Funkce ZAOKR.DOLŮ zaokrouhluje číselnou hodnotu směrem dolů na nejbližší násobek zadané hodnoty. Funkce ZAOKR.NAHORU provádí totéž směrem nahoru. Funkce mají tyto parametry:

  • Číslo je číselná hodnota, kterou chcete zaokrouhlit (odkaz na buňku nebo údaj, zadaný z klávesnice).
  • Násobek je číselná hodnota, na jejíž násobek chcete číslo zaokrouhlit.

Jestliže v parametru Násobek zadáte jedničku, zaokrouhlení se bude provádět na jednotky, při zadání čísla deset na desítky, při zadání čísla 0,1 na desetiny atd.

Můžete se snadno přesvědčit, že jestliže v parametru Násobek použijete hodnoty 1, 10, 100, 0,1 atd., funkce ZAOKR.DOLŮ a ZAOKR.NAHORU fungují zcela stejně jako funkce ROUNDDOWN a ROUNDUP. Jako hodnotu násobku pro zaokrouhlení však můžete použít i jiné hodnoty. Např. při hodnotě 0,5 budou funkce ZAOKR.DOLŮ a ZAOKR.NAHORU provádět zaokrouhlení číselné hodnoty na celé padesátihaléře.

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ a ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ a ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ mají spíše speciální použití a provádí zaokrouhlení zadané číselné hodnoty vždy na nejbližší celé číslo, a to buď na liché nebo na sudé.

Obě funkce mají jediný parametr Číslo, což je zaokrouhlovaná číselná hodnota. Obdobně jako u ostatních zaokrouhlovacích funkci můžete použít odkaz na buňku nebo konkrétní číselný údaj.