Tvorba maticových vzorců v Microsoft Excel

Při tvorbě vzorců jste se mnohokrát setkali s jejich kopírováním nebo plněním. Těmito akcemi můžete vzorce přenést do dalších buněk, všechny takto vytvořené vzorce jsou na sobě nezávislé a každý z nich vrací pouze jednu hodnotu. Kromě těchto obyčejných vzorců Excel umožňuje vytvářet také maticové vzorce, které produkují několik hodnot a skupina těchto hodnot (matice) je umístěna v oblasti několika buněk. Tvorba takovýchto speciálních vzorců je tématem tohoto článku.

Ilustrační snímek

Jak vytvoříte jednoduchý maticový vzorec

Maticový vzorec produkuje najednou několik hodnot. Proto prvním krokem při jeho tvorbě je označení oblasti buněk, do které se mají umístit výsledky vzorce. Kromě konstant a jednotlivých buněk mohou maticové vzorce obsahovat také odkazy na oblasti. Maticový vzorec, zpracovávající dva sloupce číselných hodnot, vytvoříte tedy takto:

  1. Označíte sloupec buněk pro výsledky.
  2. Z klávesnice zapíšete rovnítko jako při tvorbě běžného vzorce.
  3. Označíte první sloupec čísel, můžete použít myš nebo klávesnici.
  4. Do vzorce se zapíše odkaz na označenou oblast.
  5. Z klávesnice zapíšete potřebné znaménko (+, -, *, /).
  6. Označíte druhý sloupec čísel.

Vytvoření vzorce dokončíte klávesovou kombinací Ctrl + Shift + Enter nebo stisknete klávesy Ctrl + Shift a na řádku vzorců použijete ukládací tlačítko se zelenou fajfkou.

V řádku vzorců je ve všech buňkách oblasti, kam byly uloženy výsledky vzorce, vidět stejný zápis. Na rozdíl od běžných vzorců je zápis uzavřen do složených závorek, což signalizuje maticový vzorec, např. ={B4:B7+D4:D7}

Při vytváření maticového vzorce musíte dbát na to, abyste vzorec vždy uložili s podrženými klávesami Ctrl a Shift. Jestliže na to zapomenete, vytvoří se pouze vzorec v první buňce označené oblasti.

Tvorba maticových vzorců v MS Excel

Při tvorbě maticového vzorce platí následující zásady:

  • Oblast s výsledky musí být orientována stejně jako oblast vstupních dat (sloupec nebo řádek).
  • Všechny oblasti buněk zadávané do vzorce musí mít stejný počet buněk.
  • Jestliže má oblast pro výsledky menší počet buněk než vstupní oblasti, vyplní se jen označené buňky.
  • Jestliže má oblast pro výsledky větší počet buněk než vstupní oblasti, buňky označené navíc jsou vyplněny chybovou hodnotou „#N/A“.

Maticový vzorec se při změně výchozích hodnot v některém sloupci čísel automaticky aktualizuje, obdobně jako běžné vzorce. Na rozdíl od série běžných vzorců však není možné změnit nebo vymazat jen jednu nebo několik buněk tvořících součást vzorce. Při pokusu o tuto akci Excel ohlásí chybu.

Při mazání maticového vzorce tedy musíte označit celou oblast se vzorcem a tu najednou vymazat. Při změně maticového vzorce označíte celou oblast se vzorcem, v řádku vzorců provedete potřebnou změnu a uložíte opět s podrženými klávesami Ctrl a Shift.

Tvorba maticových vzorců v MS Excel

Při kopírování oblasti s maticovým vzorcem dochází ke stejnému posunu v adresách výchozích oblastí jako u běžných vzorců. Kopírovat můžete celou oblast vzorců nebo pouze její část.

Při přesunu maticového vzorce se odkazy na vstupní oblasti nemění. Přesouvat je možné pouze celou oblast se vzorci; jestliže se pokusíte přesunout pouze část oblasti se vzorcem, Excel ohlásí chybu.

Články v sérii

Aktuální

Počítání s maticemi a determinanty v Microsoft Excel

Aktuální

Tvorba maticových vzorců v Microsoft Excel