Tvorba kontingenční tabulky a grafu v Microsoft Excel pomocí doplňku Power Pivot

V doplňku Power Pivot, který jsme si představili v minulém článku, můžeme také vytvořit kontingenční tabulku nebo kontingenční graf.

Ilustrační snímek

Klepnutím na tlačítko Spravovat si zobrazíme okno Power Pivot a v tomto okně klepneme na tlačítko Kontingenční tabulka. Zvolíme umístění kontingenční tabulky a potvrdíme tlačítkem OK. Vytvoří se prázdná kontingenční tabulka a v podokně Pole kontingenční tabulky se zobrazí všechny tabulky, zařazené do datového modelu.

U tlačítka Kontingenční tabulka je šipka, která zobrazí nabídku s řadou možností, jak vytvořit kontingenční tabulku nebo graf. Kromě běžné kontingenční tabulky si můžeme vybrat tvorbu kontingenčního grafu, u kterého není kontingenční tabulka zobrazena. Graf se vytvoří jako prázdný a zároveň se zobrazí podokno Pole kontingenčního grafu se zobrazením všech tabulek z datového modelu. Graf vytvoříme zatáhnutím polí do jednotlivých oblastí ve spodní části podokna. Dalšími možnostmi jsou vytvoření kontingenčního grafu pod sebou nebo vedle sebe a vytvoření dvou nebo čtyř různých kontingenčních grafů, umístěných na jednom listu.

Počítaná pole

Pomocí doplňku Power Pivot, můžeme vytvořit počítaná pole, která využívají některou funkci pro výpočet souhrnu (součet, průměr apod). Vzorec můžeme doplnit dalším výpočtem, například počítat násobky součtu nebo průměru. Postup je následující:

1. Klepneme na tlačítko Počítaná pole a použijeme volbu Nové počítané pole.

2. Do položky Název počítaného pole zapíšeme vhodné pojmenování. Dále klepneme na tlačítko se symbolem fx a v okně Vložit funkci vybereme potřebnou funkci pro souhrn. Názvy funkcí jsou v anglickém originále, tedy SUM, AVERAGE apod.

3. Jako argument funkce zapíšeme název tabulky a potřebné pole vybereme ze zobrazené kontextové nabídky. Zapíšeme pravou závorku a tím dokončíme vzorec.

4. Klepneme na tlačítko Zkontrolovat vzorec. Pokud je vzorec v pořádku, potvrdíme jej tlačítkem OK.

Jako argument funkce můžete použít pole z kterékoliv tabulky v datovém modelu. Vytvořené počítané pole se zařadí do kontingenční tabulky.

Tlačítkem Počítaná pole a volbou Spravovat počítaná pole se zobrazí se okno se seznamem vytvořených počítaných polí, což nám umožní vytvořené počítané pole upravit nebo odstranit.

Klíčové ukazatele výkonu

Klíčový ukazatel výkonu umožňuje porovnávat některé z počítaných polí s dalším počítaným polem nebo se zadanou pevnou hodnotou:

1. Klepneme na tlačítko Klíčové ukazatele výkonu a použijeme volbu Nový klíčový ukazatel výkonu.

2. V seznamu Základní pole klíčového ukazatele výkonu (hodnota) vybereme název počítaného pole, které bude tvořit základ pro porovnávání.

3. Pro porovnání zvoleného počítaného pole s jiným polem ponecháme označenou volbu Počítané pole a v seznamu vpravo od volby vybereme název pole, které se použije pro porovnání. Při porovnávání s pevnou hodnotou označíme volbu Absolutní hodnota a napravo od volby zapíšeme hodnotu pro porovnávání.

4. Označíme některý ze stylů ikon.

5. V položce Definovat mezní hodnoty stavu nastavíme, jaké rozmezí hodnot budou jednotlivé ikony zobrazovat. Označení Cíl představuje hodnotu, se kterou se počítané pole porovnává.

6. Potvrdíme klepnutím na tlačítko OK.

Vytvořený ukazatel výkonu se zobrazí v seznamu polí kontingenční tabulky pod názvem počítaného pole, které slouží jako základ pro porovnání. Je označen obrázkem semaforu a šipkou. Klepnutím na šipku zobrazíme seznam třech položek, které je možné zařadit do kontingenční tabulky: Hodnota je počítané pole tvořící základ pro porovnání, Cíl je počítané pole nebo hodnota, se kterou se porovnává, Stav jsou zvolené ikony.

Poslední volba umožňuje vytvořit kontingenční tabulku s ikonami, které signalizují porovnání dvou hodnot mezi sebou.