Pracujeme s absolutními odkazy v Microsoft Excel

Základní vlastností všech odkazů, které v programu MS Excel použijete ve vzorcích, je to, že se automaticky mění pří kopírování a přesouvání vzorců. Tato skutečnost je dána tím, že program MS Excel jako výchozí používá tzv. relativní odkazy.

Ilustrační snímek

Relativní odkaz neodkazuje na absolutní pozici buňky, nýbrž na relativní pozici buňky vůči buňce, ve které je odkaz použit.

V praxi to znamená, že pokud ve vzorci v buňce B1 použijete odkaz na buňku A1, program MS Excel to interpretuje tak, že odkazujete na první buňku vlevo. Pokud takto vytvořený vzorec přesunete, bude i nadále odkazovat na první buňku vlevo. Pokud vzorec přesunete do sloupce A, dojde k chybě.

Relativní odkaz v MS Excel

Absolutní odkazy

Použití relativních odkazů ve většině případů výrazně usnadňuje práci. Často stačí vytvořit v tabulce jeden vzorec a následně jej pomocí výplňového úchytu kopírovat v sousedních buňkách; program MS Excel se sám postará o to, aby odkazy použité v sousedních buňkách odpovídaly jejich pozici.

Existují ale situace, kdy nechcete, aby se odkazy při přesouvání vzorců měnily. V takovém případě je nutné použít odkazy absolutní.

Absolutní odkaz je odkaz, který odkazuje na pevně danou buňku nebo oblast a při kopírování a přesouvání vzorce, ve kterém je použit, se nemění. Použití absolutního odkazu bude demonstrováno na následujícím příkladu.

Příklad

Absolutní odkazy v MS Excel

Je dána tabulka s obraty jednotlivých poboček společnosti s údaji za druhé pololetí loňského roku. Vaším cílem je vytvořit vzorec pro výpočet podílu jednotlivých poboček na obratu celé firmy.

Absolutní odkazy v MS Excel

Je poměrně snadné vytvořit v buňce I2 vzorec pro výpočet (=H2/H6). Pokud však tento vzorec zkopírujete pomocí výplňového úchytu i pro další pobočky, dojde k chybě. Tato chyba je způsobena tím, že se ve vzorci mění (díky použití relativních odkazů) jak odkaz na čitatele, tak na jmenovatele.

Absolutní odkazy v MS Excel

Vaším cílem je však vytvořit vzorec, ve kterém se bude měnit pouze čitatel, obrat pobočky, a jmenovatel, obrat celé společnosti, zůstane stále stejný. V případě odkazu na celkový obrat celé firmy je nutné použít absolutní odkaz.

Absolutní odkaz vytvoříte tak, že k odkazu na název sloupce i číslo řádku přidáte symbol $. Tento symbol můžete zadat buď připsáním, nebo pomocí klávesy F4 při editaci vzorce. Takto vytvořený vzorec následně zkopírujte pomocí výplňového úchytu. Při kopírování vzorce dojde k požadovanému efektu. V podílu se mění pouze odkaz na čitatele, nikoli na jmenovatele.

Absolutní odkazy v MS Excel

Takto vytvořený vzorec je nyní možné libovolným způsobem kopírovat a přesouvat a přitom stále počítá podíl pobočky na obratu celé společnosti.

Absolutní odkazy v MS Excel

Použití absolutního odkazu

Absolutní odkazy užijete všude tam, kde chcete vytvořit a následně na více místech použít výraz, který odkazuje na jednu nebo více pevně daných buněk. V těchto buňkách může být celkový obrat společnosti, kurz koruny nebo aktuální datum.

Absolutní odkazy je zbytečné používat u vzorců, které chcete použít jednou nebo dvakrát v rámci listu. U takových výrazů je mnohem rychlejší odkaz přímo upravit u každého výskytu.

V některých případech, zvláště v případě mnohonásobných odkazů na jednu význačnou buňku z různých dalších buněk, je vhodné zvážit nahrazení absolutního odkazu pojmenováním buňky nebo oblasti.

Smíšené odkazy

Každý odkaz se skládá ze dvou částí – jména sloupce a čísla řádku. V prvním příkladu jste se seznámili s absolutním odkazem, který pevně odkazoval jak na řádek, tak i na sloupec. Místo odkazu H6, jste použili odkaz $H$6. Program MS Excel vám však dovoluje použít symbol $ a tedy absolutní odkaz i pouze u jedné složky odkazu. Takový odkaz se nazývá smíšený.

Příkladem smíšeného odkazu může být odkaz, kdy chci hodnotu buňky ze sloupce A, ne však hodnotu řádku, na kterém se tento výraz nachází. U takovéhoto odkazu umístíte symbol $ před název sloupce, ale neumisťujete jej před číslo řádku.

Smíšené odkazy použijete nejčastěji u křížových tabulek, kde výsledná hodnota závisí na první hodnotě řádku a sloupce, ve kterém se výraz nachází. Příkladem křížové tabulky je třeba tabulka malé násobilky.

Příklad

Vaším úkolem je vypočítat tabulku ceníku mobilních telefonů tak, abychom při změně příslušného kurzu měny měli vždy aktuální cenu v dané měně:

Smíšené odkazy v MS Excel

V první buňce (C4) zapíšeme vzorec takto: =$B4/C$2 :

Smíšené odkazy v MS Excel

A vytvořený vzorec pomocí výplňového úchytu zkopírujte do všech buněk tabulky. Díky takto zapsanému zápisu se při kopírování vzorce doprava zachová odkaz na správnou cenu telefonu a při kopírování dolů zase odkaz na správný kurz měny:

Smíšené odkazy v MS Excel

Výsledek vypadá následovně:

Smíšené odkazy v MS Excel

Závěr

Absolutní a smíšené odkazy jsou užitečným nástrojem programu MS Excel. V tomto článku jste se seznámili s postupem jejich tvorby. Nejtěžším krokem při tvorbě absolutních odkazů je správné určení, kdy a jaký typ absolutního odkazu použít.

Články v sérii

Aktuální

Relativní a absolutní odkazy v Microsoft Excel

Aktuální

Pracujeme s absolutními odkazy v Microsoft Excel