O životním stylu

Každý člověk má své biologické a sociální životní potřeby. V jejich uspokojování můžeme vysledovat určitou hierarchii. Autor tohoto příspěvku řadí potřeby následovně: fyziologické potřeby, potřeba bezpečí, sounáležitost, láska a potřeba uznání, potřeba seberealizace, potřeba zvídavosti a etické a estetické potřeby. Čím je daná potřeba v hierarchii výše postavená, tím obtížnější je její uspokojení.

Uspokojování všech sociálních potřeb ještě neznamená pozitivní dopad na jedince ani na společnost. Lidé, kteří nedosáhli kýženého vlivu, se příliš zaměřují na uspokojování hierarchicky nižších potřeb.

Na hierarchii lidský potřeb (a s nimi také hodnot) se nepochybně podepisuje přetechnizovaná společnost. Aktivní obranná reakce člověka často končí v sektách, pasivní pak u drog nebo alkoholu.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz