Konference BOZP v roce 2017 úspěšně navázala na předchozí ročník

Konferece BOZP 2017

Dne 23. listopadu 2016 uspořádalo nakladatelství Verlag Dashöfer, spol. s r.o. a jím provozovaný portál BOZPprofi.cz druhý ročník konference určené všem, kterých se profesně týká bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Konference s názvem BOZP v roce 2017 opět otevřela zásadní témata současné BOZP v ČR. Vyslechnout přednášky předních osobností oboru a vyměnit si profesní zkušenosti i odborné názory přišlo bezmála 200 účastníků.

Akce se konala v konferenčním centru hotelu Grandior v Praze. Letošní ročník získal záštitu MPSV, VÚBP, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a ČMKOS, konferenci podpořila řada dalších institucí a subjektů.

Součástí konference byl také rozsáhlý partnerský program ve foyer konferenčních prostor. Tím akce účastníkům zprostředkovala také informace o trhu a službách v oblasti BOZP.

Průběh konference

Účastníky ráno přivítal předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP Robert Křepinský, který byl zároveň předsedou přípravného výboru konference a jako moderátor provázel celým dnem.

První blok patřil státní správě a orgánům státního dozoru a vystoupili v něm JUDr. Jaroslav Stádník z MPSV a Ing. Miroslav Záloha ze Státního úřadu inspekce práce.

Přehledem legislativních novinek chystaných pro nadcházející období navázal Robert Křepinský. Po něm Jiří Tuháček krátce představil hlavního partnera konference společnost Honeywell Industrial Safety.

Po přestávce následoval příspěvek JUDr. Martina Mikysky věnovaný aktuální úpravě odškodňování pracovních úrazů a tomu, jak se v praxi odškodňování projevila novela zákoníku práce z loňského května. Příspěvek vyvolal širokou diskusi.

Další v pořadí byla přednáška PhDr. Davida Michalíka z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v.v.i., zaměřená na ergonomii na českých pracovištích a výzkumné aktivity na tomto poli.

Konference BOZP 2017: předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP Robert Křepinský Konference BOZP 2017: Ing. Miroslav Záloha, Státní úřad inspekce práce Konference BOZP 2017: Jiří Tuháček, Honeywell Industrial Safety

Na začátek odpoledne byl zařazen blok věnovaný ochraně zdraví při práci – zde vystoupila nejdříve MUDr. Michaela Krchová s přednáškou o kategorizaci prací a následně Ing. Alice Klingerová s tématem nebezpečných chemických látek – obě z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Před přestávkou ještě představil Jan Bidlas dalšího z partnerů konference - společnost 3M Česko spol. s r.o.

Poslední část přinesla ještě dvě přednášky. Ing. Milan Kondziolka otevřel otázku, zda je nutné, aby pro zpracování plánu pro údržbářské práce bylo třeba sjednávat koordinátora BOZP na staveništi, což je jeden z možných výkladů ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. po poslední novele.Právě tento příspěvek vyvolal nejdelší a neživější diskusi.

Konferenci uzavřel Ing. Milan Ševčík z Úřadu pro ochranu osobních údajů, který ve svém příspěvku poukázal na některé aspekty šetrného nakládání s osobními údaji při vedení dokumentace BOZP.

 Konference BOZP 2017: Robert Křepinský, Alice Klingerová Konference BOZP 2017: Jan Bidlas, 3M Česko spol. s r.o. Konference BOZP 2017

Závěry konference

Na základě příspěvků a diskusí vedených během jednání a v reakci na ně formulovala konference tyto závěry:

Konference BOZP v roce 2017

  1. Nesouhlasí se skutečností vydávání technických norem, jako ostatních předpisů k zajištění BOZP, v cizím jazyce. Tuto praxi vnímá jako zcela zásadní porušení práva občana na srozumitelné informace,
  2. na základě vzniklé diskuse požaduje od Ministerstva zdravotnictví ČR zpracování metodického pokynu, který by jednoznačně stanovil obsahovou stránku pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi, vydávaných v souladu s ustanovením § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odborná veřejnost dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že se při projednávání této dokumentace setkává s velmi rozdílnými požadavky jednotlivých pracovišť orgánů ochrany veřejného zdraví na obsah uvedených pravidel. Obdobně to platí i pro případ zařazování prací do příslušných kategorií podle míry výskytu rizikových faktorů, kde je mezi jednotlivými hygienickými stanicemi velký rozdíl v pohledu na jejich zařazení,
  3. doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a Státnímu úřadu inspekce práce zabývat se problematikou řešící zpracování plánu BOZP při udržovacích pracích a vyjasnit, pro které udržovací práce a za jakých dalších podmínek má zpracování plánu BOZP při těchto pracích smysl a kdy ne. V řadě případů udržovacích prací by dle názoru konference bylo možné dosáhnout většího efektu z hlediska BOZP pracovními postupy podle § 5 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, než plánem BOZP, jakožto dalším dokumentem.

Závěry pro jejich závažnost rozeslali organizátoři všem institucím a subjektům, u nichž se domnívají, že by se jich mohly týkat. Věří, že tyto závěry vezmou na vědomí a zohlední tam, kde mají vazbu k jejich činnosti. Zda se tak stalo, budou v průběhu roku sledovat.

II. ročník konference BOZP skončil jednoznačným úspěchem. Je patrné, že si konference vydobývá renomé důležité oborové události, na níž se přednášející i účastníci vyjadřují k zásadním tématům oboru.

Již nyní si můžete rezervovat termín na III. ročník, který se bude konat 21. 11. 2017. Podrobnosti a průběžnou přípravu můžete sledovat na www.kursy.cz/skbp.

Články v sérii

Aktuální

Vyhrajte vstupenku na konferenci BOZP v roce 2017

Aktuální

Konference BOZP v roce 2017 úspěšně navázala na předchozí ročník