Klíčové ukazatele výkonnosti

Klíčové ukazatele výkonnosti (Key Performance Indicators – KPI) pomáhají organizaci definovat a měřit pokrok směrem k vytyčeným cílům. Jsou to předem dané měřitelné hodnoty určující kritické požadavky úspěchu organizace. V závislosti na organizaci mají také konkrétní podobu. U obchodní společnosti může jít o příjmy od zákazníků, v případě školy o průměr známek absolventů. Většinou se jedná o dlouhodobé snahy.

Ať už se organizace zvolí jakékoli ukazatele, musí být úzce spjaty s firemními cíli, měřitelné a klíčové pro budoucí úspěch. Důležité je ukazatel přesně a smysluplně definovat. Pak by měly sloužit jako nástroj pro řízení výkonnosti, který všem členům organizace navíc jasně ukáže, co je důležité a co se bude dít. Je proto nutné zveřejnit je tak, aby je mohli všichni sledovat, například vyvěsit v jídelně, jednacích síních, intranetu apod. Jakmile budou členové organizace takto seznámeni s cíli a postupem k nim, získají větší motivaci ke své činnosti.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management