Dělení textu do sloupců v Microsoft Excel

Při práci v Excelu se mnohdy setkáte se situací, kdy je zapotřebí rozdělit údaje zapsané v jednom sloupci do více sousedních sloupců. Stává se to zejména při kopírování textu z jiného typu souboru. Rozdělení provedete průvodcem, kde můžete zvolit dva různé způsoby dělení:

Ilustrační snímek

1. Dělení pomocí oddělovače – jeden zvolený znak je při dělení považován za dělič mezi sloupci. Tento znak oddělovače se při dělení vynechá.

2. Dělení s pevnou šířkou – rozhraní mezi budoucími sloupci určíte přesně pomocí jejich šířky. Při dělení se nevynechají žádné znaky.

MS EXcel: Průvodce převodem textu do sloupců

Rozdělení textu pomocí oddělovače

Postup:

 1. Označíte sloupec textů, které se mají rozdělit.

 1. Na kartě DATA klepnete na tlačítko Text do sloupců.

 2. V prvém kroku průvodce označíte volbu Oddělovač a klepnete na tlačítko Další.

 3. V druhém kroku průvodce označte znak oddělovače. Volba Jiný znak umožní použít jiný oddělovač než tabulátor, středník, čárku nebo mezeru. Klepnete na tlačítko Další.

 4. V třetím kroku průvodce použijete položku Cíl a označíte buňku, která bude tvořit levý horní roh oblasti s rozdělenými daty. Výchozí výběr je prvá buňka s původními daty, která se pak přepíšou.

 5. V tomto kroku také můžete zvolit formát dat v jednotlivých sloupcích. Klepnete na tlačítko Dokončit.

MS Excel: Průvodce převodem textu do sloupců

Nastavení formátu rozdělených dat

Často je nutné zvolit typ dat v rozdělených sloupcích. Tuto volbu provedete ve třetím kroku průvodce, pro každý sloupec zvlášť. Máte tyto možnosti:

 • Obecný (výchozí nastavení) – typ údaje se určí automaticky. Text složený z číslic se chápe jako číslo.

 • Text – sloupec s rozdělenými údaji je naformátován jako na typ „Text“.

 • Datum – volbu použijete, pokud jsou datumové údaje zadány v nestandardním formátu. V seznamu napravo od volby určíte pořadí dne, měsíce a roku.

 • Neimportovat sloupec – sloupec bude při rozdělování vyřazen.

Tlačítko Upřesnit použijete u čísel, zapsaných nestandardním způsobem (např. s desetinnou tečkou). Tlačítko zobrazí další okno, ve kterém použijete seznam Oddělovač desetinných míst a vyberete tečku.

MS Excel: Průvodce převodem textu do sloupců

Rozdělení textu s pevnou šířkou

Při označení volby Pevná šířka v prvém kroku průvodce vyznačíte ve druhém kroku hranice mezi sloupci:

 1. Rozdělení na dva sloupce vytvoříte klepnutím do náhledu dat. Rozdělení je zobrazeno svislou čarou se šipkou na začátku čáry.

 2. Poklepáním na rozdělovací čáru rozdělení odstraníte.

 3. Tažením myší s podrženým levým tlačítkem změníte polohu rozdělení.

 4. Po vytvoření rozdělovacích čar klepnete na tlačítko Další. Další postup je stejný, jako při použití oddělovače.

MS Excel: Průvodce převodem textu do sloupců