Datumové funkce v Microsoft Excel

Kromě běžně používaných funkcí pro práci s datem a časem, jako je např. funkce DNES, MĚSÍC atd., naleznete v Excelu počínaje verzí 2007 také další funkce, které možnosti práce s datumovými hodnotami značně rozšiřují. V dřívějších verzích Excelu bylo nutné tyto funkce aktivovat pomocí doplňku.

Ilustrační snímek

Funkce pro práci s datem naleznete ve skupině „Datum a čas“ nebo na kartě Vzorce v tlačítku Datum a čas.

Funkce DENTÝDNE

Funkce DENTÝDNE umožňuje pro zadané datum určit den v týdnu jako číslo. Funkce má dva parametry:

 • Pořadové je buňka s datumovou hodnotou, pro kterou chcete určit pořadové číslo dne v týdnu.
 • Typ je parametr určující, který den v týdnu se bere jako první. Jednička znamená americké počítání dnů v týdnu, kdy prvním dnem je neděle. Pro určení čísla dne v týdnu podle evropských zvyklostí zadáte do parametru dvojku, což znamená týden od pondělí do pátku.

Parametr Typ je nepovinný. Jeho výchozí hodnota je však jednička. Jestliže tento parametr vynecháte, bude funkce DENTÝDNE vracet špatnou hodnotu.

Funkce DATUM

Funkce DATUM vytvoří datumovou hodnotu ze tří složek: čísla roku, měsíce a dne. Funkce má následující parametry:

 • Rok je číslo, představující rok. Může to být odkaz na buňku nebo číselná hodnota. Jestliže tento údaj zapíšete bez století, vytvoří se datum v minulém století. Pro data po roce 2000 musíte zapsat údaj i se stoletím.
 • Měsíc je odkaz na buňku nebo číslo, představující měsíc v roce.
 • Den je číslo dne v měsíci.

Funkce DATUM se chová poněkud záludně. Jestliže do některého z parametrů zadáte nesmyslnou hodnotu, výsledkem není chyba, ale výsledné datum se patřičným způsobem posune. Tak např. „32. srpen“ se převede na 1. září, „-1. srpen“ na 30. července a jestliže zadáte v parametru Měsíc hodnotu 13, výsledkem je datum v lednu následujícího roku. Zadání, které vidíte na obrázku, vytvoří datum 27. 2. 2004, přestože čísla měsíce a dne jsou nesmyslná.

Funkce EOMONTH

Funkce EOMONTH určí poslední den v měsíci, který odpovídá zadané datumové hodnotě. Funkce může vypočítat tento poslední den také s posuvem o několik měsíců nahoru nebo dolů. Funkce má následující parametry:

 • Začátek je datum ve zvoleném měsíci. Můžete použít odkaz na buňku s datumovou hodnotou nebo datum zapsané z klávesnice (v tomto případě Excel automaticky doplní uvozovky).
 • Měsíce je celé číslo určující, o kolik měsíců nahoru nebo dolů se posune měsíc, ve kterém se vypočítá poslední den. Pokud se má poslední den určit ve stejném měsíci, v jakém je den v parametru Začátek, do parametru Měsíce zapíšete nulu.

Automatická hodnota parametru Měsíce není nula. Proto musíte parametr vždy vyplnit; jestliže jej nevyplníte, funkce EOMONTH vrátí chybu.

Výsledkem funkce EOMONTH je nenaformátovaná datumová hodnota.

Funkce EDATE

Funkce EDATE posouvá datum o zadaný počet měsíců, zatímco den ponechá nezměněný. Funkce má dva parametry:

 • Začátek je výchozí datumová hodnota. Může to být buňka s datem nebo buňka se vzorcem, počítajícím datumovou hodnotu. Výchozí datum můžete do parametru zapsat i z klávesnice (Excel v tomto případě automaticky doplní do vzorce uvozovky).
 • Měsíce je číselná hodnota, určující posuv. Může to být kladné nebo záporné číslo, popř. nula.

Do parametru Měsíce můžete zapsat i číslo větší než dvanáct. V takovém případě se ve výsledném datu posune i rok. Výsledkem funkce EDATE je nenaformátovaná datumová hodnota.

Funkce WEEKNUM

Funkce WEEKNUM je určena pro výpočet pořadového číslo týdne v roce pro zadané datum. Funkce má tyto parametry:

 • Pořad_číslo je datumová hodnota, pro kterou se má číslo týdne určit. Může to být odkaz na buňku s datem nebo údaj zapsaný z klávesnice.
 • Typ určuje, kterým dnem týden začíná. Pro evropský způsob číslování dnů v týdnu, tj. pro týden začínající pondělkem použijete hodnotu dva. Význam tohoto parametru je stejný, jako u funkce DEN.TÝDNE.

Výsledkem funkce WEEKNUM je celé kladné číslo. Do počtu týdnu jsou započítány i necelé týdny na počátku a na konci roku.

Jestliže parametr Typ zapomenete vyplnit, dny v týdnu se budou počítat americkým způsobem, při kterém je prvním dnem v týdnu neděle. Funkce WEEKNUM proto může vrátit špatný výsledek.

Funkce NETWORKDAYS

Funkci NETWORKDAYS můžete použít k určení počtu pracovních dnů mezi zadanými datumovými hodnotami. Pracovními dny se rozumí pondělí až pátek bez státních svátků. Funkce má tři parametry:

 • Začátek je počáteční datum. Může to být buňka s datumovou hodnotou nebo datum zapsané z klávesnice.
 • Konec je konečné datum.
 • Svátky je oblast, ve které jsou zapsána data státních svátků. Pro usnadnění práce je vhodné tuto oblast pojmenovat. Parametr Svátky je nepovinný; jestliže jej vynecháte, funkce NETWORKDAYS započítá do výsledku dny od pondělí do pátku bez ohledu na to, jestli na některý z těchto dnů připadne státní svátek.

Výsledkem funkce je celé kladné nebo záporné číslo podle toho, které datum je větší.

Státní svátky můžete do buněk zapsat všechny bez ohledu na to, jestli se náhodou jedná o sobotu nebo neděli. Jestliže připadne státní svátek na sobotu nebo neděli, od výsledku se odečte pouze jeden den a funkce NETWORKDAYS vypočítá i v tomto případě správný počet dnů.

Funkce NETWORKDAYS určuje rozdíl jinak než obyčejné odečítání dat, protože zahrnuje počáteční i konečné datum. Jestliže např. běžným způsobem odečtete datum posledního a prvního ledna, výsledkem je 30, zatímco při použití funkce NETWORKDAYS je výsledkem 23 (31 dnů v lednu minus čtyři soboty a čtyři neděle).

Funkce WORKDAY

Tato funkce posouvá datum dopředu nebo dozadu o zadaný počet pracovních dnů. Funkce má tyto parametry:

 • Začátek je výchozí datum. Do parametru můžete zadat odkaz na buňku s datem nebo zapsat datum z klávesnice.
 • Dny je počet pracovních dnů, o který se má posuv provést. Může to být kladné nebo záporné číslo.
 • Svátky je oblast, ve které jste zapsali data státních svátků.

Výsledkem funkce WORKDAY je nenaformátovaná datumová hodnota.

Funkce počítá výsledek obdobně, jako běžné přičítání nebo odečítání dnů k datumové hodnotě s tím rozdílem, že výsledné datum určí s ohledem na soboty, neděle a státní svátky. Den, ve kterém státní svátek připadne na sobotu nebo neděli, se uvažuje pouze jednou, takže funkce vrací vždy správný výsledek.