Mosty 2017 aneb stavby spojující národy a generace

Mezinárodní sympozium Mosty 2017

27. a 28. dubna 2017 se v brněnském hotelu Voroněž uskutečnilo 22. Mezinárodní sympozium Mosty 2017 v doprovodném programu 22. Mezinárodního stavebního veletrhu IBF. Pořadatelem akce byla společnost Sekurkon.

Sympozium se konalo pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

Mezi rekordními 580 účastníky bylo možné potkat zástupce jak českých stavebních společností, tak zároveň z dalších zemí jako například Velká Británie, Slovensko, Rakousko nebo Německo.

Jsou krásné věci, o které se musíme starat.“

V rámci slavnostního zahájení sympozia, u kterého zasedalo pracovní představenstvo, bylo předáno ocenění Mostní dílo roku 2015. V další části zahájení vyhlásil Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. nestory, kterým uděluje ocenění za celoživotní působení ve stavebnictví ministerstvo dopravy.

Mezinárodní sympozium Mosty 2017

 

Mezi oceněné nestory patří:

Ing. Pavel Hrůza
Ing. Milan Komínek
Ing. Radko Kunhart
Ing. Jiří Petrák
Ing. Karel Pukl
Ing. Milan Šístek
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P. E.
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

 

Rok 2017 – přelom a soutěže v oblasti mostních staveb

Celé sympozium bylo rozděleno do čtyř okruhů. V prvním okruhu představilo Ředitelství silnic a dálnic ČR aktuální stav výstavby a správu mostních objektů v ČR, se kterými jsou spojeny zároveň novinky v oblasti kontrolních systémů, mezi které patří například TEMPUS nebo Centrální evidence vad. Čerpání finančních prostředků SFDI, které se skládají z národních zdrojů a prostředků z fondů EU v uplynulém roce přesáhlo 90 %, což svědčí o dobrém plánování jednotlivých projektů a realizací.

Státní fond dopravní infrastruktury seznámil účastníky s financováním dopravní infrastruktury v aktuálním roce a zároveň se střednědobým výhledem na období 2018-2019. V letošním roce by měly být dokončeny stavby o celkové délce 180 km a mělo by být podle plánu do konce roku vyčerpána 1/3 dotací. Stejná část pak bude čerpána v každém roce z uvedeného plánovaného období.

Vždy bylo, je a bude co dělat

Mezinárodní sympozium Mosty 2017

Účastníci byli seznámeni s možnostmi čerpání dotací. Kdo může být příjemcem, a jakým způsobem může o dotace zažádat, vysvětlil Ing. Milan Dont, Ph.D. ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Kompletní informace jsou dostupné také na webových stránkách www.sfdi.cz.

Státní fond, stejně jako další projektové a stavební organizace, si uvědomuje důležitost rozvoje dopravní infrastruktury, proto se snaží vždy nalézt prostředky pro financování schválených projektů.

Realizované projekty představili v prvním okruhu společnosti SMP CZ, a.s., EXprojekt s.r.o. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Během prvního odpoledne konaného sympozia se účastníci mohli seznámit také se zahraničními projekty na území Polska, Velké Británie, Rakouska, Německa nebo například Švédska, kde po dostavbě obchvatu spolu s mostní kruhovou křižovatkou Kungens Kurva ve Stockholmu vznikne druhý největší tunel na světě.

Dalšími projekty, které mohou posloužit jako inspirace pro projekty realizovatelné v ČR, jsou Direct rail connection ve Vídni vedoucí z vídeňského hlavního nádraží k vídeňskému letišti, most přes řeku Bystřice ve Vratislavi v Polsku, most Schierstein přes řeku Rýn či projekt DESTination Rail, jehož realizace bude ukončena v roce 2020.

V jednacím sále D hotelu Voroněž byly představeny poznatky z vědy a výzkumu zaměřující se na mosty v ČR. Odborné příspěvky se týkaly například konstrukce lávek z GFRP kompozitu, vývoje zábradelních svodidel, či technický a ekonomický přínos betonových kloubů v mostním stavitelství.

Mezinárodní sympozium Mosty 2017

Po dni nabitém mnoha příspěvky a novými informacemi v rámci sympozia se konalo společenské setkání v brněnské Pivovarské restauraci Starobrno.

Následující den sympozia navázalo na předchozí den čtvrtým okruhem, kde byly představeny jednotlivé projekty a realizace staveb na území ČR. K opravě mostních staveb dochází konkrétně například u staveb, jakými jsou památkově chráněný most v Křinci, nebo mostu na trase Chomutov – Cheb. K obnově došlo také v rámci Žďákovského mostu, kde byla obnovena protikorozní ochrana této stavby.

Prostor ve čtvrtém okruhu dostaly také příspěvky týkající se sanace betonových ploch a osazování stavebních prvků v dopravních stavbách, či ochranných systémů zaměřující se na ochranu železobetonových konstrukcí mostních staveb.

Vysoká a rekordní účast na sympoziu spolu s množstvím příspěvků dokazuje, že se jedná o kvalitní sympozium, ale zároveň také o tom, že technologie v oblasti stavebnictví se neustále zlepšují. Zkrátka stále bylo, je a bude co zlepšovat a tvořit, ať už se jedná o zmíněné technologie, nebo projekty samotné.

Příští termín Sympozia Mosty je stanoven na 26. - 27.4. 2018 v Brně, opět v hotelu Voroněž.