Practical conversation lessons for introverts

Praktická lekce konverzace pro introverty

Introverts who want to improve how they communicate with others should not try to act like extroverts. They should learn to use the strengths of their introversion better instead. That is what Preston Ni, professor of communication at Harvard University, trainer and coach, writes about in an interesting article on the Psychology Today website. Based on his extensive experience in providing workshops and coaching for introverts, his book, Confident Communication for Introverts, recommends the following five steps to gain more confidence and communicate with minimal stress.

1. Choose a suitable environment

If possible, arrange discussions on important topics at a place you know well and where you will not be disturbed. Places that are too noisy would force both you and the other speaker to speak loudly, steal your energy and make you lose focus on your message. You should also be careful of colors that are too bright and high temperatures. Both of these factors evoke powerful emotions and weaken the ability to think.

2. Show interest in others

The easiest way to keep a conversation going is to show your interest by asking the other person questions about what he or she is interested in. Begin by asking open questions about the person who is sitting in front of you. If you feel the conversation is flagging, ask about specific circumstances of something the person has already has said  It's an easy way to actively engage in conversation and not talk too much. An ideal solution for introverts.

3. Ask a for a moment of peace

During the conversation, there will be situations when you will need a little time to process the information before expressing your opinion. You can gain this time simply by asking the other party to let you think for a moment. Just say: "Please give me a moment to think about it." Do not worry, it's absolutely socially acceptable. Likewise, it is okay when you need a little break. In this case, simply excuse yourself because you have to go to the bathroom, drink some water or bring something from your office. When you come back, you'll have more energy.

4. Learn to close the conversation naturally

Are you worried how to end a conversation? Do not worry. When you are ready to end the conversation, tell the other party that you will have to leave after you answer the question he just asked. That will mentally prepare your partner for the fact that it is necessary to summarize the conversation and say goodbye.

If you are interested in learning more about introverts, we recommend starting by getting to know the "quiet revolutionary" Susan Cain in our previous articles Being an introvert is not a handicap and Do you really know who is introvert and extrovert?. If you have introverts in your team, read How to manage introverts better.

-kk-

  Praktická lekce konverzace pro introverty

  Introverti, kteří se chtějí zlepšit v komunikaci s ostatními, by se neměli snažit chovat jako extroverti. Měli by se učit lépe využít silných stránek své introverze. V zajímavém článku na serveru Psychology Today o tom píše profesor komunikace na Harvard University, trenér a kouč Preston Ni, který je také autorem knihy s názvem Confident Communication for Introverts. Na základě svých dlouholetých zkušeností z workshopů a koučování introvertů doporučuje následujících pět kroků, jak získat větší sebedůvěru a komunikovat s minimálním stresem.

  1. Vybírejte si vhodné prostředí

  Bude-li to možné, zvolte pro důležitou komunikaci místo, které dobře znáte a kde budete mít co největší klid. Příliš hlučné místo bude vás i druhou stranu nutit mluvit hlasitě, což vás jednak připraví o energii a jednak zbaví soustředění na samotné sdělení. Dávejte si také pozor na příliš výrazné barvy a vysokou teplotu. Oba tyto faktory vyvolávají silné emoce a oslabují schopnost přemýšlet.

  2. Ukažte zájem o druhé

  Nejsnadnější způsob, jak vést konverzaci, je ukázat zájem tím, že budete klást otázky zaměřené na to, co druhou stranu zajímá. Začněte proto otevřenými otázkami o tom, kdo sedí proti vám. Pokud se vám bude zdát, že hovor ustává, zeptejte se na bližší okolnosti něčeho, co o sobě už dotyčný řekl. Je to snadný způsob, jak se aktivně zapojovat do hovoru a přitom příliš nemluvit. Pro introverty ideální.

  3. Požádejte o chvíli klidu

  Během hovoru budou nastávat situace, kdy budete potřebovat trochu času na zpracování informací, abyste se k nim mohli vyjádřit. Tento čas získáte jednoduše tak, že požádáte druhou stranu, aby vás nechala chvíli přemýšlet. Stačí říci: „Dejte mi prosím chvilku, abych se zamyslel.“ Nebojte se, je to zcela společensky přijatelné. Stejně tak je v pořádku i to, když budete potřebovat malou přestávku. V takovém případě se omluvte s tím, že si potřebujete dojít na toaletu, napít se nebo si něco přinést z kanceláře. Až se po chvíli vrátíte, budete mít více energie.

  4. Naučte se přirozeně ukončit konverzaci

  Nevíte, jak ukončit hovor? I zde je snadná pomoc. Až budete připraveni hovor ukončit, dejte to druhé straně najevo tím, že jej upozorníte, že až zodpovíte jeho aktuální otázku, budete muset odejít. Psychicky jej tak připravíte na to, že je třeba shrnout celý hovor a rozloučit se.

  Pokud vás téma introvertů zajímá více, doporučujeme začít u „tiché revolucionářky“ Susan Cainové v článcích Být introvert není hendikep a Opravdu víte, kdo je introvert a extrovert?. Máte-li introverty ve svém týmu, přečtěte si článek Jak lépe řidit introverty.

  -kk-

  Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie