V Plzni se studenti učí IT i rozvoji kritického myšlení a dalších měkkých dovedností

Rozhovor s Markem Lukšíkem, kantorem VOŠ a SPŠE Plzeň

Zaměření oboru IT pro firmy a podnikání na VOŠ a SPŠE Plzeň spojuje teoretickou výuku s praxí. V programu Studentská firma si žáci vytváří školní podnik a realizují jej od jeho představení, přes sestavení managementu po likvidaci firmy. Více o studiu sdělil v rozhovoru Marek Lukšík, kantor studijního oborového zaměření IT v podnikání. 

Marek Lukšík

Co je hlavním smyslem výuky zaměření oboru IT pro firmy a podnikání?

Žijeme v informační éře a každý den čelíme náporu mnoha informací, které pocházejí z různých zdrojů a jsou v různé kvalitě. Stejnému problému jsou vystaveny i velké podniky, a aby mohly správně aplikovat IT technologie, potřebují důkladně zanalyzovat současný stav a navrhnout různá východiska pro nové IT aplikace a služby.

Hlavním smyslem výuky je poskytnout studentům širokou škálu metod a postupů, které vedou k analýzám podniku, kritickému zhodnocení všech variant a výběru té nejvhodnější. Přičemž důraz je kladen na tzv. měkké dovednosti, jako jsou prezentace, komunikace, práce v týmu nebo kritické myšlení. Měkké dovednosti jsou dnes v rámci uplatnění na trhu práce ceněny výše než ty tvrdé (faktická znalost nějaké oblasti).

Se kterými odbornými předměty se žáci potkají?

Vzdělávání v tomto zaměření je možné rozdělit na všeobecné a odborné. Odborné vzdělávání zasahuje do oblastí Informačních technologií a Ekonomie se zaměřením na firmy a podnikání.

Znalosti z oblasti informačních technologií získají žáci během studia v pěti předmětech – Informační a komunikační technologie, Technické vybavení, Počítačové systémy a sítě, Vývoj aplikací. Postupně tedy proniknou do tajů efektivní práce s kancelářským balíkem, počítačové grafiky a multimédií, databází, projektového řízení, hardwaru, počítačových sítí a vývoje aplikací včetně základů programování.

Vzdělávání ekonomické je pak rozděleno do předmětů Základy účetnictví, Marketing, projekty a simulace, Ekonomie v praxi, Právo a Administrativa a obchodní korespondence.

Můžete popsat praktickou část tohoto zaměření?

V rámci výuky klademe velký důraz na propojení s odborníky z praxe, ať už formou odborných přednášek na předem dané téma či přímo zapojením lidí z firem do výuky. Snažíme se o vyváženost mezi teoretickými poznatky a jejich aplikacemi. Například důležitou fází v analýze je sběr požadavků od zákazníka, ve kterém se formuje budoucí aplikace či služba.

Studenti budou seznámeni jednak s procesem sběru požadavků, ale zároveň si budou moci tento proces vyzkoušet v rámci výuky na fiktivních projektech. Daří se nám tím propojovat mezioborové znalosti. Letos jsme zkoušeli poprvé, aby žáci v rámci projektového řízení simulovali zahájení projektu, a to v anglickém jazyce. Spojili jsme tím znalosti z IT, projektového řízení a jazyka.

Zaobíráte se ve výuce pouze technickými tématy nebo i společenskovědní problematikou?

Mimo tvrdých dovedností se budou muset žáci v praxi vypořádat i s multikulturním prostředím nebo různorodostí názorů a postojů. Proto se dobrý analytik neobejde bez solidních komunikačních a prezentačních dovedností nebo kritického myšlení. A je samozřejmé, že osvojení i takovýchto dovedností musí být součástí školní výuky.

Kde se mohou studenti po absolvování uplatnit?

Uplatnění je opravdu široké. Absolventi najdou uplatnění v analytických týmech IT firem, které navrhují cílová řešení komplexních IT systémů. Stejně tak se uplatní v rámci projektového řízení – obor lidské činnosti, který řeší, jak dodat aplikace či službu. I zde je třeba mít hluboké znalosti z IT analýzy a financí. Jedná se o náročné, ale velmi pestré role a v rámci IT patří k velmi dobře ohodnoceným.

Jaké jsou přidané hodnoty oboru IT pro firmy a podnikání?

Zásadní přidanou hodnotou oboru IT pro firmy a podnikání je maximální provázanost školní výuky s praxí. Již samotný vznik zaměření vychází z požadavků firem a trhu práce. Obsah výuky odborných předmětů byl připravován ve spolupráci s firmami a některé předměty dokonce odborníci z praxe sami vyučují. Skutečný chod firmy si pak studenti mohou sami vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu JA Studentská firma.

Představíte tento program blíže? 

Ve třetím ročníku žáci provozují školní studentskou firmu (fiktivní firmy dělá někdo jiný) v rámci vzdělávacího programu JA Studentská firma. Během celého roku žáci postupně realizují tyto úkoly:

  • výběr výrobku či služby,
  • sestavení právního rámce studentské firmy,
  • vytvoření podnikatelského plánu, získání kapitálu,
  • sestavení managementu firmy, rozdělení pracovních úkolů,
  • výroba produktů či poskytování služeb,
  • vedení účetnictví,
  • likvidace firmy,
  • sestavení výroční zprávy.

Jak byste namotivoval zájemce o tento obor?

IT je jediný obor lidské činnosti, kde platí tzv. Moorův zákon, který říká, že každým rokem se výpočetní výkon zdvojnásobí, čímž se otevírají dveře novým progresivním technologiím jak na straně návrhu HW, tak v SW. S tím, logicky, roste i poptávka po rolích, které jednak budou schopny tyto systémy navrhovat a za druhé, které budou schopny dodat komplexní projekty.

Lidé, kteří mají rádi technologie, průběžné vzdělávání se (v IT to ani jinak nejde) a vidí se na pomezí mezi obchodem a IT, se určitě v tomto oboru najdou. Po absolvování oboru bude mít student znalost, jak zorganizovat projekt, který dodá IT řešení/službu a bude schopen navrhnout cílovou službu ve spolupráci s IT a obchodem.