Tomáš Petřík - BMC Partners, 1.VOX

Kvalitní a provázaná finanční analýza je pro řízení a provoz společnosti nezbytná

Rozhovor s Tomášem Petříkem, jednatelem společnosti BMC Partners a lektorem 1.VOX a.s.

Finanční analýzu je dnes možné vnímat jako lakmusový papírek, který odhalí a názorně popíše stav, v němž se firma nachází. Spolupracující lektor 1.VOX a jednatel konzultační společnosti BMC Partners Tomáš Petřík říká, že pokud není firma z pohledu finanční analýzy organizačně i finančně stabilní a zdravá, spěje neodvratně k bankrotu.

Váš kurz „Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu“ v rámci nabídky 1. VOX je avizován jako „pro náročné“. Co přesně takové označení obnáší? A co všechno musí, respektive by měl účastník takového kurzu znát, aby při něm lidově řečeno „neplaval“?

Výukový program „Finanční analýza…“ je zařazen do nabídkového segmentu pro náročné pro jeho vnitřní strukturu a škálu, ale i rozsah a rovněž provázanost probírané problematiky. Klienti se nejdříve, stejně jako ve všech mých programech, dozvědí, proč, jak a jakými metodami aplikovat dnes nutně moderní a individuální finanční analýzu do aktuální a různorodé, ale i stále více konkurenční a časem tlačené praxe, v níž rozhodují rozhodují včasná a správná rozhodnutí.

O čem tedy tento výukový program je?

Program obnáší především komplexní pochopení, rozbor a aplikace finanční analýzy pro finanční a ekonomické řízení s jeho klíčovými cíli a preferencemi.

A jak na tom musí být zájemci se svými dosavadními znalostmi?

Co se týká vstupních znalostí respektive kompetencí, nejsou až tak odlišné od běžných výukových programů. Klienti by se měli základně orientovat v ekonomii, financích i jejich hlavních kategoriích. Konkrétněji pak ve struktuře finančních výkazů a jejich položek (aktiva; capital; dluh; výnosy, tržby a zisk; příjmy a výdaje...) i interakcí, včetně interakcí s provozem firmy, podniku, organizace a businessu. Výhodou bude povědomí o kapitálovém trhu. Nicméně během výukového programu bude vše potřebné vysvětleno, aktualizováno a převedeno do konkrétní a kvalitní praxe, ale i do potřeb klientů.

Jaké znalosti a poznatky si odnese absolvent tohoto kurzu?

Cílem je, aby si klient odnesl zásadní kompetence jak ve finanční analýze, tak v její produktivní aplikaci do současné praxe. Ve finále to znamená, že bude umět odvodit a užít současnou finanční analýzu pro řízení, efektivní správu a zhodnocování své firmy, business i organizaci, ale bude ji umět i včlenit do neopominutelné celkové strategie a cílového řízení.

Jak moc se poslední léta změnily praktické metody, techniky a výpočty při provádění kvalitní finanční analýzy a finančního řízení?

V oblasti finanční analýzy i jejích metod se udály zásadní změny. Stručně řečeno finanční analýza se dnes nepojímá zpětně, izolovaně a staticky v rámci řízené společnosti, ale rozvinula se interaktivně a externě, tedy v relaci s trhem, konkurencí, interním a externím benchmarkingem, ale i současným a zásadním investorským a hodnotovým pohledem na současné firmy a business i organizace.

Můžete uvést konkrétní příklad?

Důraz je kladen, vedle neopominutelného cash flow, na trendové analýzy, na rozvinutí finanční analýzy a jejích ukazatelů do budoucna a k podpoře variantních rozhodnutí zohledňujících flexibilitu dnešního nejenom finančního, ale i nadstavbového ekonomického řízení. Právě zažité finanční řízení podporované tradiční finanční analýzou je jeho podmnožinou. Finanční analýza je dnes včleněna do celkové firemní strategie, kterou tvoří a podporuje svými finančními ukazateli a poměry. Ty jsou pak pro každou firmu a organizaci i business objektivně individuální.

Nakolik důležité pro chod společnosti je kvalitní a přesná finanční analýza? Jaké mohou vznikat škody, když se jí nedostává?

Kvalitní a provázaná finanční analýza je pro řízení a provoz společnosti nezbytná, a to nejenom jako podpora zažitého finančního řízení s cílem maximální ziskovosti, včetně finančního řízení provozu a businessu, ale i jako podpora i součást řízení ekonomického zhodnocující společnost jako funkční a optimálně fungující celek. Právě parametry tohoto zhodnocení jsou primárně dány neodmyslitelnými finančními ukazateli.

Například jakými?

Příkladem mohou být tradiční náklady, výnosy respektive tržby a ziskovost, současná orientace na cash flow a hodnotu i její ukazatele a testovaní tzv. „bankrotními modely“. Když není firma i organizace finančně stabilní a zdravá, což právě v praxi rozkryje finanční analýza, spěje to dnes až neodvratně k bankrotu. Tedy fatální ztratě všeho.

Jaké nejčastější chyby dělají současní finanční manažeři při analýze finanční situace uvnitř firmy?

Z mé letité praxe získané z obou stran barikády mohu konstatovat, že jsou to především zpětný pohled a statičnost, izolovanost finanční analýzy a dále i její unifikace a alibismus ve smyslu optimálních kuchařkových a osvícených finančních poměrových ukazatelů, stejně jako v propojení a struktuře klíčového finančního plánování, kontroly a rozpočtování. Což v kvalitní praxi nefunguje a nemůže fungovat. Finanční analýza je zásadním, silným, ale stále více propojeným i pro-aktivním nástrojem finančního a následně ekonomického řízení. Právě ona musí vést ve včasná a kompetentní rozhodnutí relevantních manažerů, ale i podnikatelů a investorů.

Podle čeho by si měl podnik vybírat příslušné ukazatele, podle kterých bude vyhodnocovat, ale i plánovat svoji činnost? Jak moc se tyto ukazatele liší mezi jednotlivými odvětvími?

To je zásadní otázka s nelehkou odpovědí. Zdůrazňuji, že každá firma, podnik, organizace, ale i business má objektivně rozdílné finanční ukazatele a neexistuje kuchařka ani jejich alibistický seznam, což se letitě v České republice nechápe, ale bohužel ani nevyučuje v akademické sféře.

Kde čerpáte inspiraci a podklady pro své vzdělávací přednášky?

Čerpám ji z mé letité práce a praxe získané z obou stran barikády. Zásadní pro mne je moje současná poradenská činnost, kdy s danou problematikou přicházím dennodenně do styku, a to navíc u konkrétních a různorodých klientů napříč obory a odvětvími.