Karel Machotka, ICC

Hájíme zájmy více než 6 milionů obchodních organizací po celém světě

Rozhovor s Mgr. Karlem Machotkou, výkonným ředitelem Mezinárodní obchodní komory ICC ČR

Můžete nám přiblížit ústřední myšlenku vzniku Mezinárodní obchodní komory?

ICC - International Chamber of Commerce je mezinárodní organizace, která vznikla v roce 1919 v době, kdy se svět vzpamatovával z tehdy největšího globálního válečného konfliktu. Právě na základě potřeby nastolit nová pravidla a systémy po velkém válečném konfliktu byla v roce 1919 založena ICC.

Významní obchodníci, finančníci a průmyslníci této doby se shodli na tom, že pro rozvoj podnikání po celém světě je nezbytné vybudovat nezávislou instituci, která bude hájit zájmy podnikatelů v celosvětovém měřítku a která se stane jejich reprezentantem. ICC od počátku staví na globálním pohledu na podnikání a jeho mírovém rozvoji. Jejím zakladatelům se ve své době říkalo „obchodníci míru“. Myšlenka, že mírový obchod a vztahy mezi státy postavené na pravidlech celosvětového mírového obchodu, se následně ukázala jako správná a v Evropě vyústila po druhé světové válce ve vznik Evropských hospodářských společenství.

ICC v současné době tvoří globální síť více než 6 milionů firem, obchodních komor a podnikatelských sdružení ve více než 130 zemích světa. Členové ICC přispívají prostřednictvím národních výborů v jejich zemích k řešení obchodních problémů a vyjádření stanovisek ICC příslušným vládám. ICC tlumočí postoje a priority podnikatelů na mezinárodní úrovni prostřednictvím aktivního zapojení v rámci Organizace spojených národů, Světové obchodní organizace, G20 a v dalších mezivládních fórech. Téměř 3000 expertů z členských společností ICC uplatňují své znalosti a zkušenosti při formulaci postojů ICC ke konkrétním obchodním otázkám. ICC má jedinečnou pravomoc vytvářet pravidla pro mezinárodní obchod. Přesto že tato pravidla jsou dobrovolná (nemají legislativní povahu), jsou respektována a používána v každodenní práci, a proto se stala jedním z nejdůležitějších pilířů mezinárodního obchodu. V České republice byl Národní výbor Mezinárodní obchodní komory (ICC ČR) založen v roce 1999.

Čemu konkrétně se v současnosti ICC věnuje?

ICC někdy bývá vnímána pouze jako tvůrce pravidel INCOTERMS©. V minulosti, ale zejména dnes tomu tak rozhodně nebylo a není. ICC formuluje pravidla a standardy také v oblasti služeb (bankovnictví), ochrany duševního vlastnictví nebo bezpečnosti (ICC založila Commercial Crime Services, který pomáhá při odhalování podvodů při mezinárodní dopravě).

Kromě tvorby pravidel se ICC soustředí také na druhý pilíř podpory mezinárodního obchodu, a to spolupráci s mezinárodními organizacemi a platformami, které ovlivňují celosvětové podnikatelské prostředí. Krátce po vzniku OSN získala ICC v roce 1946 poradní status OSN pro oblast mezinárodního obchodu. ICC byla jednou z prvních nevládních organizací, která tento status obdržela. Důvěra ze strany OSN byla opřena o působení ICC v období mezi světovými válkami, kdy ICC jako jedna z mála organizací svého druhu dokázala sjednocovat mnohdy protichůdné zájmy na poli mezinárodního obchodu.

Silné postavení ICC při spolupráci s OSN lze doložit například tím, že v roce 2007 byla ICC pověřena koordinací a dohledem na oblast společenské odpovědnosti firem a mapuje také lidsko-právní dopady v oblasti světového obchodu (korporátní odpovědnost ve vztahu k dodržování lidských práv). Své postavení v rámci OSN završila ICC na konci roku 2016, kdy získala statut pozorovatele.

Významnou částí činnosti ICC je také Rozhodčí soud ICC, který byl založen v roce 1923. Rozhodčí soud ICC dokázal zabezpečit celosvětovou akceptovatelnost rozhodčího řízení jako nejefektivnějšího způsobu řešení mezinárodních obchodních sporů. Od svého založení soud provedl přes 20 000 mezinárodních rozhodčích procesů zahrnujících strany a rozhodce z více než 180 zemí a teritorií. Mechanismus řešení sporů vytvořený ICC je vhodný především pro obchodní spory v mezinárodním kontextu. Tyto spory mají specifické prvky a představují většinou unikátní problémy. Ve většině případů jsou strany z různých států (národností) s rozdílným jazykovým, právním a kulturním zázemím. Strany sporu mají často velmi rozdílné očekávání o tom, jak může být jejich spor rozumně a spravedlivě vyřešen. Jejich vzájemná nedůvěra může být značná a bývá doprovázená nedostatkem informací o způsobu řešení sporu podle jednotlivých národních pravidel. Tyto těžkosti mohou být ještě zvýšeny z důvodu vzdálenosti a tím, že jedna strana se bude muset podřídit pro ni nevýhodné soudní proceduře v domácím prostředí druhé obchodní strany. Z těchto důvodů je mnohdy řešení sporu v rámci arbitrážního řízení jedinou efektivní cestou. Rozhodčí řízení dle ICC nabízí stranám navíc též diskrétnost (rozhodčí řízení je neveřejné) a svobodu ve výběru rozhodců, místa rozhodčího řízení, aplikovatelného práva a dokonce i jazyka řízení.

Kromě arbitrážního řízení ICC v poslední době rozvíjí také systém řešení obchodních sporů formou mediace. Pro tento způsob řešení obchodních sporů zpracovala ICC Mediační pravidla.

Je toho ještě hodně co ICC dělá, ale nelze vyjmenovat vše. Důležitá je však také naše angažovanost v oblasti vzdělávání. ICC tradičně pořádá semináře ke svým vlastním produktům – pravidla INCOTERMS©, bankovní praxe, logistika a rozhodčí řízení. Věnujeme se však také dalším oblastem, které souvisí s mezinárodním obchodem.

Můžete nám vaše vzdělávací aktivity více přiblížit?

Zaměřím se na činnost, kterou děláme v České republice. Dnes svými odbornými semináři ICC ČR pokrývá celé spektrum činností vztahujících se k mezinárodnímu obchodu. Semináře realizované na půdě ICC ČR zahrnují tedy oblasti:

  • DOPRAVA A LOGISTIKA – výklady doložek INCOTERMS©, specifika jednotlivých druhů dopravy, problematika zasilatelství a s tím spojených dokladů, škody v mezinárodní dopravě, pojištění, celní a daňová problematika, společná havárie a řada dalších.
  • BANKOVNÍ TECHNIKA A PRAXE – dokumentární akreditivy, UCP 600 a ISBP 745, bankovní záruky, URDG 758, platební podmínky a zajištění, podpora exportu a další.
  • ARBITRÁŽ A PRÁVO – rozhodčí řízení ICC. Mediace, kupní smlouva v zahraničním obchodě, občanský zákoník, vzorové smlouvy.
  • ÚČETNICTVÍ – přeshraniční problematika DPH, kontrolní hlášení, cash flow prakticky.

Na realizaci výše uvedených seminářů se podílí téměř 20 certifikovaných lektorů. Ročně ICC ČR uspořádá více jak 30 seminářů. Výjimkou nejsou ani semináře na míru v jednotlivých firmách, které jsou vždy připraveny podle konkrétních požadavků klienta. ICC ČR je jako jediná organizace v České republice oprávněna vydávat překlady pravidel INCOTERMS© a jejich komentáře v českém jazyce. Stejně tak jako jediná organizace disponuje oprávněním v těchto oblastech školit a vydávat certifikát ICC. ICC je také vlastníkem ochranné známky INCOTERMS©, INCOTERMS©2010 a jejich dalších mutací. ICC ani ICC ČR v současné době neudělila licenci k výše uvedeným činnostem žádnému jinému subjektu. Bližší informace o ICC ČR a jejich seminářích.

Jaké problémy v souvislosti se vzděláváním nejčastěji řešíte?

Vzdělávání je velmi zajímavá a kreativní činnost. Navíc jde o činnost s lidmi a pro lidi. Jako taková samozřejmě přináší konflikty a potřebu řešení různých problémů. V minulosti jsme například často řešili neochotu zaměstnavatelů investovat do vzdělávání svých zaměstnanců. Tato situace částečně souvisela s obdobím ekonomické recese, ale byla podmíněná i mentalitou lidí v České republice. Nyní dochází v tomto směru k výraznému posunu a na našich seminářích vidíme, že čeští podnikatelé jsou ochotni do vzdělávání zaměstnanců a managementu investovat.

Problémem se naopak stává časové hledisko, kdy firmy nemohou své zaměstnance uvolnit na delší dobu k účasti na déle trvajících vzdělávacích akcích. Toto řešíme tím, že poslední dva roky v podstatě nenabízíme vícedenní semináře. Naše semináře jsou vždy jasně zacílené a snaží se podat ucelený přehled v rámci maximálně jednoho dne. Kdo potřebuje ucelenější informace, může je získat poskládáním si více seminářů dohromady. V tomto směru máme úspěch také se svými semináři na míru, které nabízíme formou výuky přímo ve firmě.

Kromě drobných provozních problému řešíme v podstatě od svého vstupu do České republiky ještě jeden závažný problém. Jak jsem již říkal, jsme vlastníky ochranné známky INCOTERMS© a jsme také autoři těchto pravidel. Jako jediní můžeme vydávat mezinárodně uznávané certifikáty ICC. Obdobně je tomu i u některých pravidel v oblasti bankovnictví. Opakovaně se však setkáváme s tím, že naše autorská práva a práva k ochranné známce nejsou respektována. Na trhu zde působí několik poskytovatelů seminářů, kteří nerespektují naše duševní vlastnictví. Mnohdy navíc uvádějí v rámci své činnosti zavádějící nebo zastaralé informace. Jinde ve světě se s tím tolik nesetkáváme. Většinou se vše snažíme řešit tím, že přesvědčíme klienty, aby volili kvalitu a garanci autenticity. Někdy však musíme přistoupit i právní ochraně.

Sdělte nám závěrem, co je jádrem přínosu této organizace pro jednotlivé podnikatele, národní obchodní komory nebo vlády?

Sama ICC to shrnuje následovně: ICC přináší prestiž, rozvíjí pravidla a vytváří společenství podnikatelů a obchodních komor ve světě mezinárodního obchodu. ICC těchto cílů přínosů dosahuje tvorbou pravidel (INCOTERMS© a pravidla v oblasti bankovnictví), ochranou těchto pravidel (Mezinárodní rozhodčí soud ICC v Paříži, mediační řízení a Commercial Crime Services), ochranou duševního vlastnictví (Komise pro ochranu duševního vlastnictví a iniciativa BASCAP – Business Action tu Stop Counterfeiting and Piracy), podporou sdružování podnikatelů a národních obchodních komor v celosvětovém měřítku (World Chambers Federation), uceleným systémem vzdělávání (ICC Academy) nebo celou řadou dalších iniciativ v oblasti daní, cel, mezinárodního obchodního práva, ochrany investic, atp.