Lukáš Kučera, Edutica

Facilitace jako skvělý nástroj pro vedení lidí, porad a jednání

Rozhovor s Lukášem Kučerou, lektorem, facilitátorem a metodikem společnosti Edutica

Lukáš Kučera vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na Českém vysokém učení technickém (ČVUT), kde také následně po tři roky vedl Kariérní centrum univerzity. Ve své praxi s klienty využívá zejména koučovací přístup, sociodynamické poradenství, zážitkové kariérní poradenství či švýcarský systém uznávání kompetencí CH-Q, life-design. V rámci vzdělávací společnosti Edutica je zároveň lektorem, metodikem a facilitátorem a právě o tématu facilitace jsme si popovídali v našem společném rozhovoru.

Klíčovým tématem našeho rozhovoru je facilitace. Co si pod tímto pojmem lze představit?

Facilitace je velmi užitečným praktickým nástrojem komunikace, který ve své podstatě usnadňuje provázení skupiny lidí procesem jejich jednání, podněcuje jejich proaktivitu a motivaci podílet se na společném úsilí. Z toho tedy vyplývá, že člověk v roli facilitátora v tomto procesu je vlastně takovým průvodcem, který v určeném čase doprovází skupinu lidí na cestě ke společnému cíli ve snaze docílit co nejlepších výsledků.

V čem může být facilitace přínosem pro podnikovou praxi?

Ve firemním vzdělávání zaměstnanců můžeme zmíněné analogicky aplikovat na využití potenciálu podřízených či kolegů a posílení jejich motivace. Pokud totiž pomůžete lidem, aby se na řešení či dalším postupu významně podíleli, budou tomu lépe rozumět a co je důležitější - sami se budou chtít více zapojovat do uvádění výsledků do praxe.

Lukáš Kučera přednáší v rámci Akademie facilitace

Jaké konkrétní situace, dle vašich zkušeností, bývají dnes ve firemní praxi zvláště problémové a role schopného facilitátora zde mnohdy vyloženě chybí?

Častým kamenem úrazu, v jehož rámci zároveň naleznou facilitační techniky široké uplatnění, je vedení pravidelných porad či hodnotících a plánovacích setkání. Právě zde se nabízí největší prostor pro rozvoj. Pokud máte na poradě osm lidí a porada trvá hodinu, znamená to, že jste spotřebovali náklady odpovídající celodenní práci jednoho člověka. Z tohoto důvodu je dobré umět čas náležitě využít a také vědět, kdy konkrétně je dobré facilitaci použít.

Na čem tyto rozhovory většinou selhávají?

Mezi nejčastější příčiny selhání komunikace, které způsobují vedoucím porad opakovaně problémy, patří obecně špatné zvládání komunikačně náročných situací a také nízká angažovanost a motivace jednotlivých účastníků. Cíleným tréninkem se jim přitom může dařit tyto faktory postupně zlepšovat. Mohou se naučit zvládat lépe jednotlivé strany do komunikace zapojit a zefektivnit tak celé jednání, zejména co se týče kvality jeho průběhu a úspory času.

Kdo se tedy může stát facilitátorem? Co je k tomu zapotřebí?

Obecně se schopným facilitátorem může stát každý. Je to otázka znalostí, zkušeností a postojů. To jsou silné stránky, které se dají postupně osvojit. Přitom samozřejmě záleží na tom, jaké stránky u vás přirozeně převažují. Pokud jste více empatičtí, potřebujete možná klást větší důraz na zvolený proces a držení struktury. Pokud jste více strukturovaní, můžete se zase naučit pracovat s emocemi a motivací zúčastněných. Jedná se o neustálé vyvažování lidské a procesní stránky.

Jako lektor vedete Akademii facilitace, kde pomáháte těm, kteří své dovednosti ve vedení rozhovorů chtějí zlepšit. Co je klíčovým cílem, myšlenkou, kterou chcete kurzem naplnit?

Mým cílem je především snaha pomoci účastníkům pochopit smysl a užitečnost samotné facilitace. V rámci Akademie získají určitou „mapu“ – soubor dovedností a nástrojů, které jim pomohou orientovat se při vedení jednání. Naučí se tak dobře se připravovat a rozhodovat, zda a v jaké situaci je vůbec vhodné facilitační techniky použít.

Jak celý trénink probíhá?

Trénink je strukturovaný do tří dnů. V úvodu se účastníci blíže seznamují se samotnou problematikou facilitace a situacemi pro její využití. Dozví se, jaké nástroje jim pomohou pro lepší zapojení ostatních členů skupiny a prakticky si sami vyzkouší jednání zahájit. Na dalším setkání se již věnujeme vedení procesu jednání či setkání, kde se učíme konkrétní techniky a zkoušíme si dílčí dovednosti pro vedení lidí v průběhu jednání, například situování a shrnování. Poslední den je poté zaměřen na práci se skupinou, kde prakticky cvičíme práci s emocemi a s náročnými účastníky jednání.

Účastníci kurzu Akademie facilitace diskutují ve skupině

S jakými technikami pracujete?

Trénink je především o maximálním zapojení jednotlivých účastníků. Pomáháme jim zasadit jejich dosavadní zkušenosti do konkrétního rámce, se kterým pracujeme, a kombinujeme krátké výkladové bloky s prací v menších skupinkách. Klíčovou součástí tréninku jsou především modelové situace s následným podrobným rozborem a nácvik konkrétních dovedností pro vedení procesu a zvládání náročných komunikačních situací.

Komu je Akademie facilitace konkrétně určena?

Je určena především vedoucím pracovníkům ze všech úrovní managementu, ať už se jedná o ředitele firmy, manažery týmů či vedoucí oddělení, kteří mají na starosti práci se skupinami zákazníků. Cílovou skupinou však nutně nemusí být zaměstnanci soukromých firem, trénink může být totiž užitečný také zaměstnancům státní správy v jejich každodenním styku s veřejností.

Díky interaktivitě tréninku bude Akademie facilitace navíc užitečná jak lidem, kteří s facilitací začínají, tak i těm, kteří již mají určité praktické zkušenosti, na kterých mohou dále stavět.

Co na výsledky kurzu říkají dosavadní absolventi? Jakou máte zpětnou vazbu?

Na kurz máme obecně velmi dobré ohlasy. Konkrétně účastníci oceňují příjemný vybalancovaný přístup a ocenění jejich průběžné práce. Chválí si také mimo jiné širokou škálu nástrojů a metod a možnost konfrontovat svoji každodenní praxi se „situačním návodem“, který může fungovat.

Pro představu cituji jednu vybranou zpětnou vazbu na Akademii od účastníka, která mě potěšila:

„Nejvíce si cením přátelské a při tom profesionální atmosféry samotného kurzu. Celkově se mi líbil jejich facilitační a prožitkový přístup k výuce, který vnímám jako efektivní a zábavný. Získal jsem komplexní know-how o facilitaci, které jsem si přímo na kurzu vyzkoušel při praktických cvičeních. Byly to velmi obohacující a intenzivní 3 dny, které mi dodaly sebevědomí a chuť do využívání facilitačních nástrojů v soukromém i pracovním životě.“

Účastníci kurzu Akademie facilitace pracují ve skupině pod vedením lektora Lukáše Kučery

Povězte závěrem našim čtenářům více o vašich vlastních profesních zkušenostech. Jak jste se vlastně k tématu facilitace dostal a co vás na této problematice samotného nejvíce baví a zajímá?

K facilitaci jsem se dostal při vedení občanského sdružení (nyní zapsaného spolku) pro rozvoj osobnosti - Velký vůz, kde jsem byl čtyři roky předsedou. Nyní sám využívám facilitaci při vedení porad v rámci různých projektů, do kterých jsem zapojen, především z oblasti vzdělávání zaměstnanců, kariérního poradenství a osobního rozvoje. Facilitační přístup mi velmi vyhovuje, protože mám od přírody velký respekt ke schopnostem a zkušenostem ostatních a velmi dobře si umím uchovávat neutrální pozici. To mi umožňuje maximálně pracovat s vnitřní motivací zúčastněných. Na vlastní oči jsem mnohokrát viděl, jak lidé, kteří se podíleli na vytváření výsledků, pracovali nad rámec svých povinností, dokázali operativně řešit nenadálé situace a často přicházet s vlastním vynikajícím řešením.