Prof. Ing. Petr Záruba, DrSc., děkan Pražské mezinárodní manažerské školy - PIBS

Chceme studentům předat komplexní pohled na řešení otázek managementu

Rozhovor s Petrem Zárubou, děkanem Prague International Business School (PIBS)

Prof. Ing. Petr Záruba, DrSc. je jedním ze zakladatelů Prague International Business School (PIBS), která poskytuje manažerské vzdělávání. Když ji v roce 1992 pomáhal stavět na nohy, netušil, že za necelých 30 let bude škola díky svému MBA programu vychovávat přední české podnikatele i státníky. 

Dle jeho slov se v rámci programu setkávají studenti ze všech oborů podnikání, neboť jedním z cílů školy je poskytovat jim univerzální manažerské vzdělávání, které uplatní v různých podnikatelských činnostech. Oborově zaměřené studium zaměřené například na specifika prostředí konkrétní společnosti umí však v rámci MBA programu na míru zrealizovat také.

Pane profesore, v roce 1992 jste se podílel na založení Prague Business International School, která vznikla při Vysoké škole ekonomické v Praze, kde jste zároveň profesorem. Jaká byla vaše prvotní myšlenka, s níž škola vznikala?

V období centrálního plánování ekonomiky nebyl management respektován jako profese. Teprve po revoluci v roce 1989 a přechodem na tržní ekonomiku vyvstala naléhavá potřeba manažerů - jejich profesní přípravy a vzdělání. Toto přechodové období bylo z hlediska managementu velmi specifické a náročné, a proto jsme již v počátku 90. let ve spolupráci s významnými evropskými vysokými školami a business schools z Evropy a USA začali formovat mezinárodně uznávaný program vzdělávání manažerů v rámci studia MBA s podporou evropského programu TEMPUS. To byl dost náročný úkol. Bylo třeba vytvořit potřebný obsah vzděláváni a připravit lektory formou stáží na zahraničních obchodních školách tak, aby obsah i lektorský sbor odpovídal podmínkám mezinárodní akreditace.

Bylo v té době u nás nějaké obecnější povědomí veřejnosti o MBA studiu?

V začátku devadesátých let bylo MBA studium a titul MBA novým přístupem ke vzdělávání manažerů. Nicméně situace se změnila velice rychle s tím, jak rostla úloha schopných manažerů v podnikání. Vzrostl tím pádem i zájem o MBA studium a zároveň i zájem o business v oblasti MBA studia. Vedle toho vznikala také celá řada subjektů, které poskytují MBA studium na různých úrovních, a tak jsme založili CAMBAS, asociaci MBA škol, která akredituje MBA programy z hlediska obecných standardů a kvality.

Jaká je současná úroveň MBA studií v Čechách v porovnání s obdobnými programy v Evropě a ve zbytku světa?

Myslím, že MBA programy akreditované CAMBAS jsou plně srovnatelné s obdobnými programy v Evropě. Na druhé straně však existuje u nás celá řada programů, u nichž nejde ani tak o vzdělávání, ale o koupi titulu MBA. O jejich životnosti rozhodne trh práce, který již dnes pomalu rozlišuje kvalitu MBA titulů.

Má MBA studium na českém trhu stále prostor ke zlepšení? V čem konkrétně vidíte uchopitelné příležitosti?

V současné době je pro MBA programy specifický výrazný odklon od akademického přístupu ke vzděláváni manažerů, který klade důraz na vědomosti, směrem k zapojení odborníků z manažerské praxe, který klade důraz na dovednosti a zkušenosti.

Vy sám se jako lektor MBA studia věnujete tématu „Podnikatelská politika“. Čerpáte zde zároveň ze svých zkušeností z vlastního podnikání?

Myslím, že v těch blocích MBA studia, které jsou zaměřeny na podnikání, podnikatelské strategie, manažerské dovednosti a další, jsou vlastní zkušenosti lektora z podnikatelské a řídící praxe velmi přínosné. Ačkoliv je z pedagogických důvodů studium pochopitelně rozčleněno právě do bloků, v praxi jsou problémy většinou komplexní a vždy mají přesah. A právě v tom může sehrát vlastní zkušenost lektora velkou roli. Já mám za cíl předat studentům komplexní pohled na řešení otázek managementu a na zvládání problému rizika formou simulace.

Povězte nám více o studentech školy.

Naši absolventi a studenti pocházejí ze všech oborů napříč spektrem, což svědčí o našem univerzálnímu přístupu k manažerskému vzdělávání, které připravuje manažery schopné řídit v libovolném oboru. Studium je organizováno v menších skupinách studentů z různého oborového prostředí, což je mimořádně přínosné. Často také organizujeme MBA program pro jeden konkrétní podnik či instituci, ve kterém se potkávají pouze studenti jediného zaměstnavatele, avšak z různých oblastí řízení. V poslední době jsme několik takových programů realizovali například ve zdravotnictví, kde vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky byla velice přínosná.

Z hlediska počtu absolventů MBA programu jich má naše škola zdaleka nejvíce v České republice. Řádově je to aktuálně už okolo 1 400 absolventů. Pro nás je důkazem kvality našeho programu také fakt, že většina nových studentů k nám přichází právě na jejich doporučení.

Vnímáte ze zpětné vazby, že má pro ně studium MBA skutečně využitelný přínos do praxe a nejde jen o titul? 

Nejobjektivnější kritérium úspěšnosti každé školy a vzdělávací instituce je obecně úspěšnost absolventů. V našem případě je to konkrétně karierní růst a z tohoto pohledu jsme velice úspěšní. Naši absolventi zastávají významné posty v podnikové sféře, někteří z nich se dokonce stali i členy vlády, a obecně mnohým z nich právě studium MBA programu pomohlo k úspěšné manažerské kariéře. 

Vidí tento přínos i zaměstnavatelé?

Obecně jedním z klíčů k úspěchu v podnikatelské praxi je kvalitní management, ke kterému může napomoci i kvalitní MBA studium. Osobně si myslím, že zaměstnavatelé si to uvědomují stále více a vnímají tuto investici jako dlouhodobě velmi efektivní.

Za čtyři roky oslaví vaše škola 30. výročí od svého vzniku. Jak vnímáte její rozvoj za tu dobu a co byste si přál do budoucna?

Domnívám se, že naše škola má doposud za sebou úspěšnou historii. Do budoucna se nicméně budeme nadále snažit prohlubovat její sepjetí s hospodářskou praxí a zvát do našich programů významné manažery a podnikatele v roli lektorů. Potěšující je pro nás hlavně to, že celá řada z nich jsou dlouholetými absolventy PIBS.