Kateřiná Poludová

Asistenti prevence kriminality plní důležitou roli při udržování veřejného pořádku ve městech a obcích

Rozhovor s Kateřinou Poludovou, manažerkou vzdělávání dospělých ve společnosti TRIVIS - Centrum profesní přípravy

Jak funguje systém prevence kriminality v České republice?

Prevence kriminality zaujímá prioritní místo v bezpečnostní politice státu.Jedná se o snahu eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Patří sem veškeré aktivity a opatření směřující k předcházení trestné činnosti, oslabování či eliminaci příčin a podmínek jejího páchání. Preventivní aktivity se dělí podle obsahového zaměření (sociální, situační, viktimologická) a dle okruhu adresátů (primární, sekundární, terciární). V ČR je prevence kriminality organizována na 3 úrovních: meziresortní, resortní, místní.

Systém prevence kriminality v ČR je postaven na 5 pilířích:

 • Resortní programy prevence  - věcná působnost ústředních orgánů státní správy.
 • Preventivní programy měst a obcí – obecní zastupitelstva.
 • Programy nevládních institucí – zájmová a politická sdružení občanů, církve, občanské iniciativy, nadace, masmédia.
 • Preventivní programy bezpečnostních složek– PČR, obecní policie.
 • Preventivní aktivity podnikatelských subjektů – komerční bezpečnostní služby.Můžete blíže popsat roli asistentů prevence kriminality? Můžeme je potkat běžně ve městech?

APK (asistent prevence kriminality) působí vždy v konkrétních podmínkách daného města/obce, které jsou v rámci ČR individuálně odlišné, proto je náplň jejich pracovní činnosti velmi rozmanitá. Rozdíly jsou tak dané specifickými potřebami jednotlivých lokalit, resp. zadanými úkoly dle aktuálních potřeb obcí.

Přesto všechny APK napříč celou ČR spojuje společný, základní cíl a jmenovatel: bezpečný občan, bezpečné bydlení, bezpečná lokalita a bezpečné město. Toto jsou základní atributy, které rozhodují o smysluplnosti existence a trvalém zařazení APK ve stávajícím systému bezpečností politiky měst/obcí.

Mezi priority pracovní činnosti APK patří především:

 • Provádění dohledu v součinnosti s obecní policií při zabezpečování bezpečnosti a veřejného pořádku v obci s využitím místní a osobní znalosti.
 • Předcházení společensky nežádoucímu jednání a řešení vzniklých sporů souvisejících s narušováním zásad občanského soužití.
 • Oslovování osob porušujících základní společenské normy, pravidla a veřejný pořádek.
 • Komunikace s občany, preventivní působení v oblasti výskytu sociálně patologických jevů mezi mládeží.
 • Upozorňování občanů na dodržování Obecně závazných vyhlášek a Nařízení měst, jedná se především o: pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství apod.
 • Poskytování základního doporučení osobám se sníženou pracovní a sociální kompetencí včetně odkazování na kompetentní instituce základního poradenství.

Na základě zkušeností a dobré praxe uplynulých let a projektů APK lze konstatovat, že zde v ČR vzniklo, bylo realizováno, ale především funguje něco zcela jedinečného, co získalo nový rozměr a má potenciál k dalšímu rozvoji, jsou to APK.


Jaké jsou nároky na Asistenty prevence kriminality a co jim konkrétně může TRIVIS nabídnout?

Nároky na asistenty prevence kriminality se dají rozdělit do dvou rovin: osobnostní a profesní kvality uchazeče.

Z osobnostních předpokladů by měl uchazeč splňovat podmínku beztrestnosti, dále je výhodou místní a osobní znalost sociálně vyloučených lokalit daného města, proaktivní postoj k prevenci kriminality, komunikační dovednosti, a pozitivem je i přirozená autorita asistenta prevence kriminality mezi svými spoluobčany.

Profesními požadavky na asistenta jsou: zdravotní způsobilost, absolvování vstupního vzdělávání dle metodiky Ministerstva vnitra, které zahrnuje oblasti základních právních norem (např. trestní, přestupkové, občanské, pracovní právo), zvládaní krizových situací, psychologie a komunikace s problémovými jedinci.

Společnost Trivis – Centrum profesní přípravy, s.r.o. realizovala vzdělávání asistentů prevence kriminality v letech 2012 až 2014 v rámci projektu Asistent prevence kriminality, financovaného z ESF pro Ministerstvo vnitra.

V současné době společnost TRIVIS nadále nabízí a realizuje vzdělávací aktivity pro asistenty prevence kriminality a jejich mentory, včetně realizace supervizí.


Nabízíte také komplexní vzdělávání pro strážníky obecních a městských policií. Co obsahují základní a prolongační kurzy pro strážníky městské či obecní policie?

Cílem základního vzdělávacího programu je připravit absolventa kurzu na úspěšné zvládnutí zkoušek Odborné způsobilosti dle Vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. Po absolvování kurzu čekatel zvládá rozsah povinností a oprávnění pracovníka obecní či městské policie (strážníka). Zná postavení a postup strážníka při výkonu služby, jeho povinnosti, práva a oprávnění, jakož i ochranu práv a oprávněných zájmů občanů České republiky, které upravuje systém příslušných právních norem. Z nich také vychází struktura vzdělávacího programu a obsahová náplň jednotlivých předmětů.

Prolongační kurz je zaměřen především na zopakování legislativy potřebné k výkonu činnosti strážníka, informace o aktualizacích těchto právních norem a konzultace k otázkám, které jsou součástí zkoušek před komisí MV dle Vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. Osvědčení o odborné způsobilosti vydává Ministerstvo vnitra strážníkovi na dobu tří let, pokud úspěšně vykonal zkoušku.


TRIVIS je zároveň v letošním roce realizátorem vzdělávacího programu Kurz prevence kriminality pod záštitou Ministerstva vnitra. Co je cílem tohoto programu?

V současné době není odpovídajícím způsobem zajištěno vzdělávání a podpora rozvoje znalostí specialistů v oblasti prevence kriminality, neexistuje jednotný akreditovaný vzdělávací program pro pracovníky veřejné správy a nejsou ani odpovídajícím způsobem zajištěny minimální standardy vzdělávání a spolupráce v rámci multidisciplinárního přístupu a poskytování služeb.

Na úrovni samospráv velmi často dochází k realizaci pouze dílčích aktivit či izolovaných projektů a prevence kriminality není pojímána systémově, komplexně a plošně a je zaměřena pouze na úzce specifickou činnost, např. situační prevence, primární prevence.

Obecný cílem bylo vytvořit pilotní vzdělávací kurz a ověřit správnost jeho obsahu, rozsahu a formy, jako podporu rozvoje znalostí specialistů v oblasti prevence kriminality s jeho následným využitím i po ukončení projektu.

Výsledkem měl být efektivní, jednotný, moderní a funkční vzdělávací modul v oblasti prevence kriminality využitelný v rámci Policie ČR a v rámci územních orgánů veřejné správy.

Hlavním vzdělávacím cílem je posílení všech odborných kompetencí pracovníků prevence kriminality, kteří byli účastníky vzdělávací části projektu. Jde o doplnění a další rozvoj jejich znalostí a systému informací, které mohou uplatnit a tvůrčím způsobem aplikovat do svého profesního zaměření.

Vzdělávací cíl reflektuje získávání nových vodítek při řešení náročných pracovních úkolů a chce přispět k žádoucí míře sebereflexe a revize dosavadních pracovních postupů účastníků vzdělávání. Rovněž sleduje zvýšení pracovní motivace a i posílení pracovní soudržnosti a zejména celkové zvýšení kvality práce na všech úrovních, na nichž je prevence kriminality realizována. Vzdělávací cíle projektu tedy sledují přípravu specialisty prevence kriminality, který dokáže efektivně a systematicky realizovat svá preventivní opatření.


Veřejný pořádek a bezpečnost ve městech stále více hlídají také kamerové a dohlížecí systémy. Kdo je obsluhuje? Zahrnují vaše vzdělávací programy také tyto pracovníky?

I když naše bezpečí v současnosti hlídá stále více technika, nedílnou a důležitou součástí její obsluhy jsou i nadále lidé. U městských kamerových dohlížecích systémů tedy operátoři MKDS. Operátorem je buď strážník městské / obecní policie anebo občanský zaměstnanec města.

Trivis již dlouhá léta organizuje kurz pro operátory městských kamerových dohlížecích systémů, kde mimo výměny zkušeností a dobré praxe mezi operátory z různých měst, mají účastníci možnost seznámit se s aktuální problematikou strategie prevence kriminality ČR, základy právních norem, které upravují činnost operátora, současnými technickými trendy v oblasti kamerových systémů, psychologickými aspekty činnosti operátora a praktickými ukázkami z případů, které se podařilo operátorům zachytit.


Jaké další služby nabízíte?

Kromě středoškolského vzdělávání v oborech Veřejnoprávní ochrana a Bezpečnostní činnost a vyššího odborného vzdělávání v oboru Bezpečnost silniční dopravy nabízí společnost TRIVIS také celou řadu odborných kurzů a školení především pro obecní/městské policie, zaměstnance působící v oborech krizového řízení, BOZP a požární ochrany a soukromé bezpečností služby.

Zabýváme se také aktualizací právních norem pro strážníky obecní policie, odbornou a profesní přípravou strážníků a policistů pro výkon služby v sociálně vyloučených lokalitách, manažerskou komunikací pro policejní činnosti či školením psychologie odolnosti pro policejní činnosti.