Matematické funkce v Microsoft Excel

Cílem tohoto článku je představit jednotlivé skupiny matematických funkcí, které program MS Excel nabízí a ukázat jejich využití.

Ilustrační snímek

Základní matematické operace

Mezi základní matematické operace patří sčítání, odčítání, násobení a dělení. K těmto funkcím můžeme přidat i funkce umocňování a odmocňování, určení znaménka a funkci absolutní hodnota. Základní početní operace lze do vzorců v programu MS Excel zadávat přímo pomocí znaménka (+, -, *, /, ^) nebo pomocí následujících funkcí:

ABS – vrací absolutní hodnotu ze zadaného čísla.

MOD – vrací zbytek po dělení celých čísel, například MOD(21;5) vrací zbytek po dělení čísla dvacet jedna pěti, to znamená jedna.

ODMOCNINA – vrací druhou odmocninu ze zadaného čísla, pokud chcete vypočítat jinou, než druhou odmocninu, musíte použít funkci POWER.

POWER – funkce POWER umocní číslo na zadanou mocninu. Například POWER(2;10) umocní dvě na desátou, POWER(3;1/4) vypočte čtvrtou odmocninu ze tří.

SIGN – funkce SIGN vrací číslo 1, pokud je argument kladný, hodnotu 0 pro číslo 0 a hodnotu -1, pokud je zadané číslo záporné.

SOUČIN – funkce SOUČIN vypočte součin zadaných čísel.

SUMA – funkce SUMA vypočte součet zadaných čísel.

Kombinatorické funkce

Druhou skupinu funkcí tvoří funkce kombinatorické – funkce, které využíváme pro řešení úloh z kombinatoriky. Tato skupina je poměrně malá, obsahuje pouze funkce FAKTORIÁL pro výpočet faktoriálu ze zadaného čísla a KOMBINACE pro výpočet kombinačního čísla.

Goniometrické a hyperbolické funkce

Do skupiny goniometrických a hyperbolických funkcí řadíme i funkce k nim inverzní, konstantu PI a funkce pro převod stupňů na radiány (RADIANS) a naopak (DEGRES).

Matematické funkce v MS Excel - Jubela s.r.o.

Základní goniometrické funkce jsou COS, SIN, TG. Hodnotu kotangens lze vypočítat jako převrácenou hodnotu funkce tangens. Ke každé z uváděných funkcí program MS Excel obsahuje i funkci inverzní, jejich názvy jsou ARCCOS, ARCSIN, ARCTG.

Kromě funkcí goniometrický jsou v programu MS Excel nabízeny také funkce hyperbolické, které jsou definovány předpisem:

Matematické funkce v MS Excel - Jubela s.r.o.

Matematické funkce v MS Excel - Jubela s.r.o.

Matematické funkce v MS Excel - Jubela s.r.o.

V programu jsou integrovány pouze první tři – COSH, SINH, TGH a funkce k nim inverzní – ARCCOSH, ARCSINH, ARCTG.

Logaritmické funkce

Mezi logaritmické funkce řadíme funkci EXP, která vypočte příslušnou mocninu čísla e a funkce pro výpočet logaritmu při různém základu:

LN – vypočte přirozený logaritmus (při základu e).

LOG – vypočte dekadický logaritmus (při základu deset).

Matematické funkce v MS Excel - Jubela s.r.o.

LOGZ – vypočte logaritmus při zadaném základu.

Matematické funkce v MS Excel - Jubela s.r.o.

Zaokrouhlování

Velkou skupinu tvoří funkce pro zaokrouhlování zadaných čísel. Užití těchto funkcí je věnován samostatný článek, a proto se omezíme pouze na jejich přehled a demonstraci jejich vlastností formou tabulky.

CELÁ.ČÁST – vrací nejbližší nižší číslo.

USEKNOUT – vrací celou část zadaného čísla.

ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ – zaokrouhlí číslo na liché (v absolutní hodnotě) větší číslo.

ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ – zaokrouhlí číslo na sudé (v absolutní hodnotě) větší číslo.

Matematické funkce v MS Excel - Jubela s.r.o.

ROUNDDOWN – zaokrouhlí číslo směrem k nule na zadaný počet číslic.

ROUNDUP – zaokrouhlí číslo směrem od nuly na zadaný počet číslic.

ZAOKR.DOLŮ – zaokrouhlí číslo směrem k nule na nejbližší násobek zadaného čísla.

ZAOKR.NAHORU– zaokrouhlí číslo směrem od nuly na nejbližší násobek. zadaného čísla.

ZAOKROUHLIT – zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.

Matematické funkce v MS Excel - Jubela s.r.o.

Maticové funkce

Poslední skupinu funkcí tvoří funkce určené pro práci s maticemi. Mezi ně patří funkce pro výpočet determinantu ze zadané matice – DETERMINANT, výpočet inverzní matice k zadané čtvercové matici – INVERZE, pro výpočet součinu dvou matic odpovídajících velikostí – SOUČIN.MATIC, a skalární součin dvou matic, resp. vektorů – SOUČIN.SKALÁRNÍ. Práci s maticemi je věnován samostatný článek.

Další funkce

Mezi matematické funkce patří ještě několik funkcí, které je těžké zařadit do některé z předchozích skupin. Patří mezi ně především funkce NÁHČÍSLO, která vrací pseudonáhodné číslo z intervalu . Tato funkce mění hodnotu při každém přepočítání listu.

Zajímavostí je funkce ROMAN, která převádí číslo na text ve formátu římských číslic. Poslední skupinu nezařazených funkcí tvoří funkce, které jsou často využívány pro tvorbu statistických přehledů, mezi ně patří:

SUBTOTAL – vrací souhrny na listu nebo v databázi.

SUMA.ČTVERCŮ – vypočte součet čtverců čísel ze zadané oblasti.

SUMIF – vypočte součet čísel vybraných na základě zadané podmínky.

SUMX2MY2 –vypočte součet rozdílů čtverců u odpovídajících prvků dvou polí (matic).

SUMX2PY2 – vypočte součet součtů čtverců u odpovídajících prvků dvou polí (matic).

SUMXMY2 – vypočte součet čtverců rozdílů u odpovídajících prvků dvou polí (matic).

Závěr

Tento článek představuje základní matematické funkce, většinu potřebných výpočtů lze dosáhnout buď přímo pomocí výše uvedených funkcí, nebo jejich kombinací. V případě potřeby jsou další funkce dostupné formou doplňků, dodávaných přímo s programem MS Excel, nebo dostupných na Internetu. V případě potřeby je možné také naprogramovat vlastní uživatelské funkce.