Závislosti vzorců a hledání chyb v Microsoft Excel

Při přípravě sešitu obsahujícího řadu výpočtů je běžné, že se při tvorbě vzorců dopustíte chyby. Některé chyby se v buňce se vzorcem projeví ihned v podobě chybové hodnoty. V jiném případě se může stát, že vzorec vrací zdánlivě rozumnou, avšak špatnou hodnotu.

Ilustrační snímek

Hlavní příčinou je skutečnost, že ve většině vzorců se prázdná buňka chápe jako nula. Jestliže např. při tvorbě vzorce pro rozdíl dvou buněk místo druhé buňky s číslem klepnete na prázdnou buňku, výsledkem vzorce je chyba, která není na první pohled vidět.

Přehled chybových hodnot

 • Chyba #HODNOTA!: s touto chybou se setkáte nejčastěji. Její příčinou je kombinace různých typů hodnot ve vzorci, zpravidla se jedná o použití buňky s textem v číselném vzorci.

 • Chyba #NÁZEV?: použití neexistujícího názvu. Vzniká nejčastěji tehdy, jestliže zapisujete název pojmenované buňky nebo oblasti ručně z klávesnice.

 • Chyba #DIV/0!: dělení nulou. Nejčastějším případem této chyby je použití prázdné buňky ve jmenovateli.

 • Chyba #N/A: k této chybě dochází, jestliže vzorec nemůže najít požadovanou hodnotu. Typickým příkladem je špatný parametr ve vyhledávacích funkcích.

 • Chyba #NUM!: signalizuje, že hodnotu vzorce nelze vyčíslit z důvodů nepřípustných vstupních údajů. K této chybě dochází zpravidla ve funkcích, např. při pokusu o odmocnění záporného čísla.

 • Chyba #REF!: tato chyba je značně nepříjemná a signalizuje, že se vzorec pokouší odvolávat na neexistující buňku. Může vzniknout např. tak, že odstraníte řádek nebo sloupec, ve kterém jsou buňky používané ve vzorci.

Hledání chyb na listu

Pro postupné nalezení buněk s chybovými hodnotami postavíte kurzor na počátek listu a na kartě Vzorce použijete tlačítko Kontrola chyb. Tím zobrazíte dialog pro kontrolu chyb, ve kterém jsou následující možnosti:

 1. Pomocí tlačítek Další a Předchozí procházíte jednotlivé chyby na listu.

 2. Tlačítkem Nápověda k této chybě vyvoláte okno s podrobným popisem chyby.

 3. Tlačítkem Zobrazit kroky výpočtu zobrazíte další dialogové okno, umožňující podrobnější analýzu chyby.

 4. Tlačítkem Ignorovat chybu zobrazenou chybu přeskočíte a kontrola pokračuje na další chybové buňce.

 5. Pomocí tlačítka Upravit v řádku vzorců postavíte kurzor do řádku vzorců, kde můžete vzorec opravit.

Jestliže se ve vzorci používá buňka obsahující chybovou hodnotu, výsledkem vzorce je opět chyba. Typickým příkladem je chyba #REF!, kde z jedné chybné buňky může vzniknout série dalších chyb. Jestliže kontrola chyb narazí na tuto indukovanou chybu, tlačítko Zobrazit kroky výpočtu se změní na tlačítko Najít chybu. Po jeho stisknutí se v sešitu nakreslí červené šipky, znázorňující použití jedné chybové buňky ve druhé. Tyto šipky odstraníte tlačítkem Odebrat šipky, umístěném na kartě Vzorce.

Znázornění závislostí mezi buňkami

Popsaná kontrola chyb vám umožní najít na listu buňky s chybovou hodnotou. Neumožní však nalézt takové vzorce, které nevrací chybovou hodnotu, ale špatný výsledek. Pro usnadnění analýzy vzorců máte na kartě k dispozici další dvě tlačítka:

 • tlačítko Předchůdci znázorní pomocí modrých šipek spojení vzorce se vstupními buňkami,

 • tlačítko Následníci znázorní spojení buňky se vzorci, které označenou buňku používají.

Jestliže se vzorec odvolává na oblast, použitím tlačítka Předchůdci je tato oblast znázorněna modrým orámováním. Při použití buňky z jiného listu je tato skutečnost zobrazena pomocí šipky a obrázku tabulky.

 

Nakreslené šipky odstraníte tlačítkem Odebrat šipky, umístěném na kartě Vzorce. Při zavření sešitu se všechny šipky (modré i červené) odstraní automaticky.

Řada vzorců obsahuje jako vstupní buňky opět vzorce. V takovémto případě budete potřebovat znázornit kompletní cestu ke vzorci. To provedete opakovaným stisknutím tlačítka Předchůdci, až se nakreslené šipky již nemění.