Vyhodnocení efektivnosti investičních projektů

Ekonomická efektivnost je v tržním ekonomickém systému základním kritériem úspěšnosti každé činnosti. Mnozí vedoucí techničtí pracovníci podniků problematiku hodnocení efektivnosti neovládají a o velkých objemech finančních prostředků rozhodují podle nesprávně vyhodnocených podkladů.

Vedle jednoduchého a dnes často používaného parametru, kterým je **prostá doba návratnosti**, se nabízí několik dalších ukazatelů. Příspěvek konkrétní investice k růstu tržní hodnoty podniku vyjadřuje pouze její **čistá současná hodnota**, tj. rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů z investice a současnou hodnotou kapitálových výdajů na realizaci investice.

K hodnocení efektivnosti se používají dva typy metod:
- **statické** (metoda průměrných ročních nákladů, metoda vyhodnocení doby návratnosti nebo metoda průměrné výnosnosti) a
- **dynamické** (metoda diskontovaných nákladů nebo čisté současné hodnoty).

Vstupní data pro správné hodnocení efektivnosti investice se týkají kapitálových výdajů a výnosové a nákladové stránky investice. Teoretické úvahy aplikuje autor článku na příklad investice do kogenerační jednotky s plynovou turbínou a spalinovým kotlem.

**Datum vydání: II/2001**
Zdroj: energetik.cz - vše o energetice pro energetiky i spotřebitele
Zobrazit přehled článků ze zdroje energetik.cz