Tři nové kategorie znalostních pracovníků

Tři nové kategorie znalostních pracovníků

Hromadění znalostí je dnes již minulostí. Moderní organizace potřebují vnitřní průhlednost, která je pro efektivní práci se znalostmi nezbytná. Zaměstnanci musejí sdílet nebývalé množství znalostí, získat možnost provádět samostatná rozhodnutí a mít motivaci. To, co potřebují vědět přitom záleží na jejich pracovní pozici. Tradiční rozdělení zaměstnanců na manažery, obchodní zástupce, administrátory, dělníky apod. však jejich práci se znalostmi nepopisuje způsobem, který by byl vhodný pro management podniku.

Roger L. Martin, děkan Manažerské školy Josepha L. Rotmana na Torontské univerzitě, přichází v této souvislosti s rozdělením znalostní práce do tří pro management přijatelných kategorií: procedurální, heuristické a výkonné. Tyto kategorie jsou důležité proto, že pomáhají lépe porozumět aktuálnímu obsahu práce a poté i rozsahu transparentnosti a znalostí, které daní zaměstnanci potřebují. Pomáhají také nalézt způsoby, jak znalosti mezi jednotlivými zaměstnanci lépe sdílet.

- Procedurální práce je vysoce strukturovaná, řídí se předem určenými postupy a pravidly. Administrativní pracovnice se například řídí postupy rozvrhování času svého nadřízeného, přebírání vzkazů, zacházení s informacemi, vyřizování korespondence atd. Podobně do této kategorie spadá i střední management, programování, obchodnická činnost či odborná práce ve zdravotnictví. Procedurální práce vyžaduje stále složitější znalosti a zkušenosti, které lze získat díky celoživotnímu vzdělávání, podpoře ve spolupráci a vhodnému finančnímu ohodnocení. Jejím problémem však zůstává, že zažité pracovní postupy jednoho dne ovládnou počítače.
- Heuristická práce má malý podíl struktury a vyžaduje vysoký stupeň kreativního myšlení. Jedná se zejména o práci v oblasti prodeje, marketingu, medicíny, architektury, počítačové vědy atd. Tito zaměstnanci vytvářejí podnikům důležité znalosti ve formě řízení lidských zdrojů, vývoje nových produktů nebo uzavírání smluv. Práci tohoto druhu lze jen těžko zautomatizovat a ti, kteří ji vykonávají jsou nejen výraznými producenty, ale i konzumenty znalostí. Vytvářejí znalostní struktury, které jim procedurální zaměstnanci pomáhají uvádět do praxe.
- Výkonná práce je také kreativní, jejím hlavním smyslem je však určování směru vývoje podniku. Výkonní pracovníci určují podnikové hodnoty, strategie, cíle a pravidla. Jsou to zaměstnanci a mají proto zodpovědnost za práci ve prospěch svého podniku. Jsou ale současně i zaměstnavatelé, kteří podnik řídí a kontrolují. Utvářejí transparentnost podniku a udávají parametry chování a výkonnosti. Definují i firemní kulturu, prostřednictvím svého vlastního chování.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: Intelligent Enterprise - strategické podnikání, informace a IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intelligent Enterprise