Technologické nástroje pro zkvalitnění správy znalostí

Pro řadu organizací je hlavním předmětem zájmu zavedení technologie, jež by podpořila efektivitu mnoha oblastí podnikání, včetně správy znalostí. Předmětem této zprávy je důkladný pohled na technologické nástroje, jež je možné použít k automatizaci správy znalostí a k jejímu rozšiřování na úroveň organizace.

Podobně jako všechny nástroje, jsou i nástroje pro práci se znalostmi navrženy za účelem usnadnění práce. Prostřednictvím šíření a automatizace těchto nástrojů má být umožněna účinná aplikace zdrojů na řešení daných úkolů. Technologické nástroje práce se znalostmi jsou těmi nejdražšími nástroji, proto si zaslouží podrobné zkoumání.

Autor předkládá definice nástrojů pro správu znalostí, nejčastěji v kontrastu ke správě dat nebo informací, a popisuje nástroje pro vytváření, systematické třídění a předávání znalostí v organizaci.

Vytváření znalostí zahrnuje objevování nových myšlenek, rozpoznávání nových vzorů, syntézu oddělených disciplín a vývoj nových postupů. Schopnost vytvářet znalosti je jedním z klíčů k dlouhodobé životaschopnosti organizace, nemluvě o její konkurenceschopnosti.

Kodifikace znalostí znamená jejich reprezentaci takovým způsobem, aby byl umožněn přenos těchto znalostí a přístup k nim. Zatímco data jsou ve své podstatě záznamem a informace zprávou, znalost se podobá spíše kapitálu, jenž se pomalu hromadí, pomalu mění, přičemž je těžké definovat jeho hranice.

Efektivní přenos znalostí je pro společnost velice významným přínosem. Je důležité, aby jedna složka organizace byla schopna využívat zkušeností a znalostí složky jiné. To samé platí též na úrovni jednotlivců. Autor se zabývá otázkou, proč k tomuto přenosu nedochází častěji.

Abychom dokázali maximálně využít dostupných znalostí, musí nástroje správy znalostí podporovat celý soubor znalostních aktivit. Jinými slovy, samotné nástroje pro přenos znalostí obvykle tento přenos nepodpoří (někdy jen naopak mohou utlumit). Bez kultury odměňování sdílení znalostí jsou vlastní nástroje k ničemu.

Autor uvádí příklady konkrétních nástrojů a radí, jak je používat. Je třeba mít na vědomí, že technologické nástroje musí být uváděny do praxe s určitým cílem a že k tomu, aby podpořily práci se znalostmi, musí být sladěny se základy kultury společnosti, která je využívá.
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young