Muži v nových organizacích

Manažerská funkce je obecně vnímána jako genderově neutrální. V posledních letech se však začíná poukazovat na to, že na vedoucích postech organizací převažují muži. Oblast managementu je tak protkána maskulinními ideologiemi a hodnotami, které utvářejí obraz racionálního, objektivního a výkonného muže zastupujícího v organizaci patriarchální hlavu rodiny. S tím úzce souvisí představa nepřerušované vzestupné dlouhodobé kariéry v rámci jedné organizace, podporující konstrukt živitele rodiny a vyžadující dlouhou denní osobní přítomnost v zaměstnání.

Tímto tématem se zabývá článek s názvem "Noví manažeři:muži v měnících se organizacích", který zveřejnil magazín Gender, rovné příležitosti a výzkum č. 2-3/2004.

V souvislosti se změnami, k nimž v organizacích došlo v průběhu 90. let a s nástupem nových měkčích stylů řízení dochází ke zpochybnění tradičního manažerského modelu. Objevuje se implantování symbolicky femininních hodnot do vedení organizací. Manažerská funkce tím získává nové charakteristiky. Otázkou pouze zůstává, jaký skutečný vliv to bude mít na postavení žen v managementu a jakým způsobem se to odrazí v životech mužů-manažerů.

-kk-

Zdroj: Gender On-Line.cz - server specializovaný na gender studies
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gender On-Line.cz