Co nám přinesla nová FMEA pro řízení rizik ve výrobě

V prosinci 2019 konečně vyšla česká verze dlouho očekávaného vydání nové příručky FMEA – analýzy možností vzniku vad a jejich následků. Jedná se o pilotní projekt vzájemné spolupráce sdružení AIAG (Automotive Industry Action Group) a sdružení VDA (Verbrand der Automobilindustrie). Více než tříletá spolupráce vyústila v kompletní přepracování obou příruček a harmonizaci požadavků s cílem poskytnout společný základ pro provádění analýzy FMEA napříč sektorem automobilového průmyslu. Jak moc se tento záměr podařilo naplnit, ukáže až použití v praxi. Nicméně již nyní, po realizaci několika úvodních školení nové harmonizované FMEA mezi klienty z řad vesměs výrobních firem, lze provést krátké počáteční zhodnocení.

Ilustrační snímek

Čím déle trvala příprava nové příručky, tím větší očekávání příručka vzbuzovala mezi firmami v automobilovém průmyslu. Několikrát odložené vydání příručky způsobilo, že očekávání některých technologů, konstruktérů, kvalitářů, ale i manažerů a ředitelů firem, jsou mnohdy obrovská.

Mezi nejčastější očekávání od nové příručky, jak je slýcháme na nových školeních harmonizované FMEA, jsou: zjednodušení práce, zpřehlednění obsahu a zvýšení přidané hodnoty nástroje pro firemní praxi.

Nespornou výhodou nové příručky je jistě fakt, že je kladen důraz na Základní FMEA a Rodinnou FMEA. V mnohých firmách nefunguje princip učení se, tzv. Lessons Learned. A přitom máme k dispozici perfektní nástroj, který k tomu stačí využívat. Z pozice lektora, který se školení FMEA věnuje aktivně již osmým rokem, mě potěšilo zařazení hodnocení z pohledu více typů zákazníků, důraz na prevenci, hledání příčiny pomocí 4M (6M) a jasný popis kroků od přípravy až po dokumentování a sdílení výsledků v organizaci. Tímto způsobem se snažím analýzu rizik podávat posluchačům již mnoho let a nová příručka se mi v tomto stala oporou.

Problematičtější oblastí pro mnoho firem a snad i výzvou pro ty lepší bude fakt, že nová příručka FMEA klade velký důraz na zapojení managementu společností do procesu FMEA. Ne v tom smyslu, že by se na zpracování analýzy rizik měli osobně podílet, ale je to právě management, který by měl rozhodovat o tom, jak velké výdaje vynaloží na nápravná a preventivní opatření, která ze zasedání týmu FMEA vzejdou.

Další výzvou pro celý automobilový průmysl je záměr nové příručky zintenzivnit spolupráci mezi zákazníkem a dodavatelem při tvorbě analýzy rizik. V mnoha případech to bude znamenat sdílení vlastního know-how a je otázka, zda je takto vyžadovaný přístup nové příručky v praxi životaschopný. Podrobněji zpracovaný formulář má výhodu toho, aby se na některé důležité kroky FMEA nezapomnělo, ale nevýhodu v tom, že se ztrácí přehlednost, což může vést při praktické aplikaci k vytvoření zbytečných nelogičností. Nabídka více typů formulářů se na první pohled jeví spíše jako matoucí než prospěšná.

Velká revoluce se udála v oblasti hodnocení rizik a také v hodnocení četnosti.

Četnost už v podstatě není četností, ale spíše efektivitou preventivních opatření. Jedná se jasný záměr, který nutí k zamyšlení nad co nejefektivnějšími opatřeními. Je zřetelná souvislost s Průmyslem 4.0 a tento krok posouvá metodu FMEA vývojově dál. Nová příručka se však s tímto krokem měla vypořádat mnohem lépe zpracovanými hodnoticími tabulkami. Stávající vypracování je zbytečně vágní a dává prostor nepoctivým firmám k záměrnému podhodnocování rizik jen proto, aby nemuseli zákazníkům či auditorům dokladovat realizaci opatření. Sporné bude také využití nového hodnocení rizik podle tzv. priority opatření (AP) namísto rizikového čísla (RPN). Fakticky to znamená potřebu vyjádřit se k nutnosti zavedení opatření pro každý řádek zpracované analýzy FMEA. To však bude znamenat bezesporu větší nároky na časové, finanční i lidské zdroje při provádění analýzy rizik.

S novou příručkou FMEA se všemi obsaženými změnami včetně praktické ukázky se lze seznámit v rámci jednodenního i vícedenního školení. Aby FMEA fungovala v praxi, je kromě jednoznačnosti, pravdivosti, reálnosti a úplnosti zapotřebí také týmový duch, know-how, schopný moderátor, podpora vedení a obyčejná poctivost.