Nová legislativa má za cíl sjednotit oblasti požadovaných informací ve více než 80 oblastech, říká poradkyně pro ESG

Environmentální, sociální a správní odpovědnost firem vešla do obecného povědomí relativně nedávno pod zkratkou ESG. Již velmi brzo přijme Evropská komise standardy pro reporting o udržitelnosti. Kristýna Mikulcová, poradkyně společnosti TREXIMA pro oblast ESG, vysvětlila, co to pro firmy znamená.

Kristýna Mikulcová, Trexima

V polovině prázdnin Evropská komise přijme standardy pro reporting o udržitelnosti, co to pro české firmy znamená?

ESRS, tedy Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti, sjednocují způsob vykazování dat o udržitelnosti. Standardy budou součástí Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), která rozšiřuje povinnost zveřejňovat nefinanční report o udržitelnosti v oblastech ESG, tedy životní prostředí, sociální aspekt a správa a řízení, na více subjektů.

Dosud mělo takovou povinnost v ČR pouze pár desítek společností a ve způsobu reportování a obsahu zprávy o udržitelnosti měly relativní volnost. Nová legislativa má za cíl sjednotit oblasti požadovaných informací ve více než 80 oblastech a způsob jejich zveřejnění.

Nová legislativa a standardy začnou platit od ledna 2024, avšak povinnost nedolehne na všech společnosti najednou.

Které firmy budou reportovat povinně?

Povinnost zveřejňovat nefinanční report se v první vlně dotkne velkých společností veřejného zájmu nad 500 zaměstnanců. První report za rok 2024 zveřejní v roce 2025.

Další na řadě budou velké společnosti, které splní 2 ze 3 kritérií: více než 250 zaměstnanců, obrat nad 1 mld. Kč, rozvaha aktiv nad 500 mil. Kč.

Kótované malé a střední podniky budou reportovat rok 2026 v roce 2027.

Jak se tato úprava dotkne firem, které zatím do povinného reportování nespadají?

Nekótované malé a střední podniky budou moci reportovat dobrovolně, avšak ESG data budou stále častěji vyžadována ze strany bank, investorů, obchodních partnerů, odběratelů a dodavatelů.

Jak se na takovou změnu firmy mají připravit? Čím by měly začít?

Doporučujeme připravit se s předstihem, jelikož nastavení systému sběru dat může trvat i několik měsíců a s požadavky na vykazování některých informací, kterou jsou obsahem standardů, se řada společností setkává již nyní. Řada společností přijala společenskou odpovědnost za své činnosti bez ohledu na zákonné povinnosti a vyžaduje udržitelné chování i od svého dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Většina společností vytváří strategii a politiku společnosti, etický kodex, zásady chování dodavatelů či jiné interní předpisy a již nyní by měly myslet na zahrnutí udržitelnosti do těchto základních dokumentů. Koncepční uchopení problematiky a orientace ve standardech jim usnadní sledování a následné vykazování požadovaných dat.

Je třeba zdůraznit, že společnosti nebudou povinny vykazovat své dopady ve všech oblastech, které ESRS standardy obsahují, ale zejména v oblastech, které si podnik identifikuje jako nejvýznamnější v rámci udržitelnosti pro jejich předmět podnikání, a to pomocí pravidla dvojí materiality.

Co si představit pod pojmem dvojí materialita?

Nová legislativa bude požadovat zveřejnění informací o udržitelnosti nejen těch aktivit v oblasti udržitelnosti, které ovlivňují výkon podniku (tedy zvenčí dovnitř), ale také dopady činnosti podniku na její okolí a společnost (tedy zevnitř ven). Jde o spojení významnosti dopadu a významnosti finanční. Identifikované významné téma by mělo být významné buď z hlediska dopadu, nebo z finančního pohledu, nebo z obou hledisek.