Na co pamatovat při zadávání veřejných zakázek?

Jaký je pohled aktuální judikatury na proces zadávání veřejných zakázek? S jakými situacemi se můžeme setkat v průběhu zadávacích řízení? Vyplývají z nich pro nás nějaké důsledky? To jsou otázky, které nejvíce zajímaly účastníky pravidelného odborného semináře „Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury“.

Seminář, jehož model je opakovaně vyžadovaný, pořádá každé čtvrtletí Agentura BOVA. Samotnou problematikou provází JUDr. David Raus, Ph.D., předseda senátu Krajského soudu v Brně, který se zabývá přezkumem rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Setkání, které proběhlo dne 24. února 2015, se tudíž zaměřilo na stávající výklad k uvedenému měsíci vycházející z relevantních opatření navrhované právní úpravy.

Co nám poví stávající výklad?

JUDr. David Raus, Ph.D., předseda senátu Krajského soudu v BrněDavid Raus představil v rámci 20 tematických oblastí, které jsou stěžejními pilíři právní úpravy, zhruba 150 vybraných reálných příkladů situací, jejichž závěry plynou z klíčové judikatury brněnského Krajského soudu a Nejvyššího správního soudu.

V poměrně jasném sledu tak nabídl souvislý a přehledný výklad problematických ustanovení zákona, jemuž nechyběl ani současný pohled na vývoj judikatury ještě před vydáním dílčí novely zákona, která byla zároveň v tento den podepsána prezidentem republiky.

Ve stěžejní úvodní oblasti "Základních zásad a aplikaci zákona" byla představena vedle zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace též nově judikovaná čtvrtá zásada podpory hospodářské soutěže, která nahlíží na sporná řízení ve prospěch dodavatele.

Oblast definičních znaků veřejných zakázek pak následně poukázala na specifické případy jejich plnění včetně rozhodujícího věcného charakteru a jednotného funkčního výsledku u plnění, které zadavatel poptává. Došlo zde i na diskuzi nad zápornou nabídkovou cenou a rozsáhlejším tématem, v rámci něhož bylo posuzováno několik praktických situací, bylo téma dílčího vymezování veřejných zakázek. V tomto rámci se posuzovaly zejména možnosti a povinnosti při rozdělování veřejných zakázek.

V případě vymezování zadavatele a podmínek zadávání, kde také přišla řada dotazů i zkušeností z publika, se například zmínila mimo jiné nutnost nového zadávacího řízení v případě záměny zadavatelů v rámci EU. Na druhé straně pak vyšla najevo neexistence potřeby výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky v případě, že se jedná o tzv. „in-house“ zadávání, kde má zadavatel výlučná majetková práva ve společnosti dodavatele.

Mezi dalšími tématy kromě pravidel pro stanovení kvalifikace, které byly diskutovány vzápětí, se následně řešily problémy při posuzování a hodnocení samotných nabídek, dále správní delikty, pokuty a opatření a na závěr nechyběly ani soukromoprávní důsledky vyplývající z porušení ZVZ.

Celodenní seminář se pořádal v příjemných prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností vedle Karlova mostu v Praze a navštívilo jej okolo 50 účastníků. Jeho náplň byla především určena omezenému publiku právních i jiných specialistů věnujících se problematice zadávání veřejných zakázek. Dále také zástupcům subjektů, kteří mají zákonnou povinnost řídit se těmito normami. Na druhé straně pak měla za cíl obeznámit též širokou odbornou veřejnost a podnikatele, kteří se o veřejné zakázky ucházejí.

Zajímá vás aktuální znění po novele zákona nebo jiné téma ZVZ?

Seminář „Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury“ je výborným pro utřídění informací ke stávajícímu vývoji zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) a je vhodný pro všechny, kteří s jeho zněním musí dnes a denně pracovat. Další běh tohoto semináře, který se koná dne 26. května 2015, navíc již bude moci poskytnout pohled na aktuální dílčí novelu ZVZ podepsanou dne 24. února 2015 prezidentem republiky.

Zajímá vás obecně problematika veřejných zakázek? Informujte se a prodiskutujte toto téma s JUDr. Davidem Rausem, Ph.D. v průběhu některého z následujících odborných seminářů:

10. března 2015

Zadávání veřejných zakázek: „Krok za krokem a prakticky“

14. dubna 2015

Zadávání veřejných zakázek - Nejčastější výkladové chyby a omyly, které se tváří jako zaručené pravdy

12. května 2015

Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách

26. května 2015

Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury ke květnu 2015

9. června 2015

Tradiční diskusní seminář formou kulatého stolu - Zadávání veřejných zakázek - co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?