Diskriminují pojišťovny své klienty na základě pohlaví?

Právní poradkyně nejvyššího evropského soudu, Evropského soudního dvora, německá generální advokátka Juliane Kokottová dospěla ke stanovisku, které říká, že pojišťovací společnosti nemohou vyžadovat po mužích jiné poplatky za své produkty než po ženách. Mohlo by se to týkat i životního pojištění, v jehož rámci ženy běžně dostávají lepší nabídky, jelikož žijí déle. Dle Kokottové je proti základním právům občanů Evropské unie chápat pohlaví jako rizikový faktor při uzavírání pojistných smluv.

Stanoviska generálních advokátů mají pouze poradní charakter a nelze podle nich okamžitě a závazně jednat. Soudcové Evropského soudního dvora je v konečném rozhodnutí mohou odmítnout, v praxi se však jimi velmi často řídí.

V tiskové zprávě vydané ke stanovisku k případu č. C-236/09 Juliane Kokottová konstatuje, že pohlaví je stejně jako rasa nebo etnický původ neoddělitelně spjato s pojištěnými osobami jako jednotlivci a na rozdíl například od věku není předmětem žádných přirozených změn. Použití pohlaví jako rizikového faktoru ve spojení s pojištěním je proto neslučitelné s principem rovného zacházení s muži a ženami, který je ukotven v evropském právu.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online