Existuje opravdu efektivní využití moderních výukových metod?

Ing. Marek Beránek, Ph.D. - Ředitel Unicorn College

Aneb jak přetavit nové možnosti pro studenty ve zlepšené studijní výsledky

Kouzelné slovíčko „online” je dnes slyšet už prakticky na každé vysoké škole. Studenti se mohou odkudkoli dostat ke svým studijním materiálům, zapsat si předměty nebo zkontrolovat výsledky zkoušek. Vede ale tento jednodušší kontakt se vzdělávací institucí k reálnému zlepšení studijních výsledků? Nebo je třeba dále přemýšlet o efektivitě předávání materiálů směrem ke studentům a atraktivitě jejich formy a samotného obsahu?

Řada průzkumů dokazuje, že samotná možnost online přístupu ke studijním materiálům neznamená zákonitě lepší studijní výsledky. Opravdu moderní vzdělávací instituce se proto pouští do hlubší úvahy o tom, jak snazší dostupnost studijních materiálů ovlivňuje na jedné straně množství času, který studenti skutečně věnují činnostem spojeným se školou, a na straně druhé jejich studijní výsledky.

Nutnost přijít s atraktivnější podobou výukových materiálů souvisí s celkovým nárůstem času, který studenti v současnosti tráví online aktivitami (které se většinou neváží přímo ke vzdělání). Oproti roku 2005 vzrostl u studentů technických oborů průměrný počet hodin strávených denně online ze dvou na pět a v návaznosti na to čas věnovaný přímo aktivitami spojenými se studiem klesl ze sedmi hodin na pouhé čtyři.

Informační systém je dnes už nutností, na vzestupu jsou pokročilé vzdělávací technologie

Samotný fakt, že mají studenti a vyučující možnost sdílet veškeré informace a přistupovat k nim online odkudkoli, už dnes ale nestačí. Proto je nutné se zamyslet i nad formou, v jaké jsou samotné informace předávány a prezentovány. Studenti (obzvláště technických oborů) přicházejí na školy se zkušenostmi s řadou webových aplikací a s používáním mobilních zařízení. A jako takoví očekávají od školy, že se tomuto trendu přizpůsobí a posune svůj „servis” dál než jen k možnosti stažení pdf souborů a komunikace prostřednictvím e-mailu. Za předpokladu, že bude forma předávání materiálů pro studenty dostatečně atraktivní a bude odpovídat jejich zkušenosti s online světem, může viditelným způsobem zvýšit efektivitu učebního procesu a tím ovlivnit i následné studijní výsledky.

Univerzita budoucnosti? Interaktivní skripta, Podcasty nebo Nearpod

Jaké jsou tedy ty prostředky k zvýšení atraktivity online výukových metod pro studenty? Například interaktivní skripta, tedy speciální typ e-booku umožňující využití dynamických prvků, jako jsou videa, kvízy, galerie, diskuse nebo různé widgety (které například okamžitě mění podobu grafů v závislosti na úpravách proměnných).

Na Unicorn College jsme se například rozhodli začít vytvářet interaktivní skripta v roce 2012, prakticky okamžitě poté, co Apple spustil svůj program iBooks Author. Jako pilotní projekt jsme představili učebnici Mikroekonomie, která vznikla v rámci projektu vyučujících a tehdejších i bývalých studentů. V dubnu 2013 jsme ji dali k dispozici v iBooks Store a od té doby dosáhla více než čtyř tisíc stažení ve třinácti zemích.

Součástí výuky na prestižních univerzitách od Oxfordu po Harvard se již před časem staly podcasty – zvukové či video záznamy přednášek upravené pro mobilní zařízení nebo osobní přehrávače. Podle zpětné vazby je výuka pomocí podcastů oceňována hlavně u nové či nepříliš známé látky, kdy mohou studenti vidět krok za krokem, jak vyučující například píše konkrétní kód.

Posledním z představovaných prvků je aplikace Nearpod, která zvyšuje zapojení studentů přímo během lekcí a vyučujícímu poskytuje de facto v reálném čase přehled o pokroku studentů prostřednictvím jejich okamžitého hodnocení zadávaných úkolů. může tak rychle reagovat na situaci, kdy více studentů nerozumí zadanému kódu či algoritmu nebo probíranou látku označí jako velmi složitou.

Efektivita zapojení nových technologií? Přibylo úspěšných studentů

Efektivita zapojení výše představených technologií je neustále vyhodnocována a z uvedených poznatků je zřejmé, že využití pokročilých technik nejen že zvyšuje zapojení studentů do učebního procesu, ale vede zároveň ke zlepšení jejich studijních výsledků. Interaktivní skripta jsou podle počtů a míst stažení již na některých českých univerzitách využívána, Podcasty pak oceňují nejvíce studenti úvodních ročníků IT oborů. Například u úvodního kurzu do programování byl po zavedení Podcastů a Nearpodu zaznamenán výrazný posun v poměru jeho úspěšných absolventů (ze 31 % v roce 2014 na 70 % o rok později). Zlepšení v učebním procesu se tak odrážejí i ve studijních výsledcích a vytvářejí předpoklad pro zavádění nových technologií a nových postupů využitelných dále (nejen) ve vysokém školství.