Six key traits of a successful manager and leader

Šest klíčových vlastností úspěšného vedoucího a lídra

In leadership, there is no single universal approach that would work for all managers and subordinates. Each manager has their own specific style, specific traits and specific approach. However, we may still define six universal characteristics shared by all those who are able effectively to lead, inspire and motivate their team members.

Ability to make subordinates enthusiastic about a common vision

Without vision and the ability to convey this vision to others, a manager will never be capable of motivating and inspiring their team. This is why a good manager must be able to make their team enthusiastic about a specific, realistic and achievable idea.

Effective management of your own time capacities and those of your subordinates

As McKinsey & Company states, a good leader must also be able to handle their time really well. Someone who is poor at their own time management can hardly plan the work of other people.

Openness and honesty

A good leader must be transparent with their subordinates, they must be honest and they must not lie or overembellish things. Nor should they try to fool or exploit their team, as employees are very sensitive to such behaviour on the part of their superiors.

Clear moral codex and hierarchy of priorities

A good manager must adhere to certain principles. They must follow a certain moral codex and in this sense be predictable.

Ability to empathise with others

Empathy is a cornerstone of communication skills. This is why without empathy and emotional intelligence a good manager cannot exist.

Fair attitude towards team members

Regular employees are extremely sensitive to any signs of injustice or favouritism shown by their superior. A good manager cannot just fake impartiality: they must genuinely follow it in their everyday interaction with their team.

 

-mm-

  Šest klíčových vlastností úspěšného vedoucího a lídra

  V leadershipu platí, že neexistuje jeden univerzální přístup, který vyhovuje všem manažerům a podřízeným. Každý manažer má určitý styl, určité vlastnosti a určitý přístup. I přesto lze ale definovat šest obecných rysů, které sdílejí všichni, kdo dovedou své podřízené efektivně vést, inspirovat je a motivovat k co nejlepším výkonům.

  Schopnost nadchnout podřízené pro společnou vizi

  Bez vize a bez schopnosti tuto vizi ostatním efektivně předat nemůže manažer svůj tým nikdo dostatečně motivovat a inspirovat. Dobrý manažer proto musí umět svůj tým nadchnout pro určitou, realistickou a dosažitelnou myšlenku.

  Efektivní řízení svých časových kapacit i kapacit svých podřízených

  Jak uvádí McKinsey & Company, u dobrého vedoucího pracovníka je také nutné, aby uměl nakládat se svým časem. Člověk, co má mizerný time management sám u sebe, jen těžko může plánovat práci jiným lidem.

  Otevřenost a upřímnost

  Dobrý lídr musí být být vůči svým podřízeným otevřený, upřímný a nesmí jim lhát ani věci moc přikrášlovat. Nesmí se snažit svůj tým nijak obelhávat a nebo zneužívat, protože na takové chování ze strany vedoucího jsou pracovníci velmi citliví.

  Jasný morální kodex a hierarchie priorit

  Kvalitní manažer musí dodržovat určité zásady. Musí se řídit jasným morálním kodexem a musí být ve svém chování v tomto ohledu předvídatelný.

  Schopnost vcítit se do ostatních

  Empatie patří mezi základní pilíře komunikačních dovedností. A proto se bez empatie, schopnosti vcítit se do ostatních a bez emoční inteligence nemůže dobrý lídr obejít.

  Spravedlivý přístup

  Řadoví pracovníci jsou velmi, opravdu velmi citliví na projevy nespravedlnosti nebo nadržování ze strany jejich manažera. Kvalitní lídr nesmí spravedlivý přístup jenom předstírat – musí se jím skutečně řídit ve své každodenní interakci se svým týmem.

   

  -mm-

  Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
  Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company
  Štítky: Leadership