Five underrated tips for managers

Pět podceňovaných tipů pro manažery

Being a good manager requires experience, hard work and theoretical knowledge. But you can also improve your management style with the following lesser-known but still very effective tips.

These tips were published by Gallup.com.

Teach subordinates to learn from mistakes

One of the best ways to improve your management style while also increasing the productivity and flexibility of the whole team is to teach your subordinates how to learn from mistakes. Do not view a mistake in the team as something negative, but rather as an opportunity.

Establish days when meetings are banned

Frankly, most rank-and-file workers do not like meetings. Give them a break by introducing days when team meetings are prohibited.

Discuss mental health openly

Mental health awareness should be a daily part of your communication. Talk openly about this issue and set an example to subordinates by taking good care of your own mental well-being.

Let subordinates do internships in other teams

One way to enliven your subordinates' work and allow them to learn more about what their colleagues are doing is to let them do some kind of internship with other teams. Specify a programme in which you will allow subordinates to do such an internship.

Establish a buddy system

This is an effective system especially for situations when you want to train a newcomer to the team quickly. The buddy system consists in assigning a newcomer a "buddy" from among their colleagues; this person then helps not only with their induction into the work agenda, but also with explaining practical matters at the company.-mm-

  Pět podceňovaných tipů pro manažery

  Být dobrým manažerem vyžaduje zkušenosti, tvrdou práci i teoretické znalosti. Svůj manažerský styl ale můžete vylepšit i pomocí následujících méně známých, ale přesto velmi efektivních tipů.

  Tyto tipy uveřejnila webová stránka Gallup.com.

  Naučte své podřízené, jak se poučit z chyb

  Jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit svůj manažerský styl a zároveň zvýšit produktivitu i flexibilitu celého týmu, je naučit své podřízené, jak se poučit z chyb. Nevnímejte ve svém týmu chybu jako něco negativního, ale spíše jako příležitost.

  Zaveďte dny, kdy budou zakázané porady

  Upřímně řečeno, většina řadových pracovníků nemá porady zrovna v lásce. Umožněte jim proto si od nich odpočinout tím, že zavedete dny, kdy budou zakázané porady a týmová setkání.

  Otevřeně se bavte o duševním zdraví

  Osvěta o duševním zdraví by měla být každodenní součástí vaší komunikace. Otevřeně se o duševním zdraví bavte. A jděte svým podřízeným příkladem v tom, že budete o své vlastní duševní zdraví pečovat.

  Umožněte podřízeným dělat stáže v jiných týmech

  Jedním ze způsobů, jak oživit práci svých podřízených a umožnit jim dozvědět se více o tom, co dělají jejich kolegové, je umožnit jim jakousi stáž v jiných týmech. Uveďte program, ve kterém tuto stáž svým podřízeným umožníte.

  Zaveďte buddy systém

  Jedná se o efektivní systém především pro situace, kdy chcete rychle zaučit nováčka. Buddy systém spočívá v tom, že nově příchozímu do týmu přidělíte z kolegů nějakého „kamaráda“, tedy „buddyho“, který mu pomáhá nejenom se zaučením v pracovní agendě, ale i třeba s vysvětlením praktických žáležitostí ve firmě.  -mm-

  Zdroj: Gallup Management Journal - online magazín přední světové výzkumné společnosti Gallup Organization
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Management Journal
  Štítky: Leadership