Five questions you should ask subordinates so they feel motivated

Pět otázek, které musíte pokládat podřízeným, aby se cítili motivovaní

In order to motivate subordinates, managers need to show a clear interest in their needs and ideas, and take their thoughts and suggestions into account. You should avoid at all costs being the type of boss who regards subordinates as mere means and machines, and only knows them on a very superficial level. One way to show genuine, human interest in subordinates is to ask them appropriate questions on a regular basis. What kind of questions? Today's article will explain.

This text is based on an article on Forbes.

"What are your priorities?"

Every person (and therefore every subordinate) has different priorities. Therefore, each of them needs to be approached a little differently from a managerial perspective. You do not have to ask subordinates explicitly what their priorities are, but you should find out what they consider important and crucial in their life and career. This will help you a lot with their subsequent management.

"What should happen in the next three years?"

Just as the team as a whole should have a collective vision, its members also ought to have their own individual vision. If your subordinates lack one, you should help them come up with it. Among other things, they will be better motivated to work and develop personally.

"What project would you definitely like to participate in?"

Find out what people's ambitions are and ask about what they see as their strengths. This will help you decide in what projects they can participate and the direction towards which you can steer them in terms of personal and career development.

"Do you have any objections to my management style?"

Subordinates are an endless source of inspiration and feedback on your management style. Take advantage of this resource and regularly ask your team members where you can improve as a manager.

"How can I help you be even better?"

In other words, enquire about what workers lack that would help them be not only more effective workers, but also happier people in general.

 

-mm-

  Pět otázek, které musíte pokládat podřízeným, aby se cítili motivovaní

  K motivaci podřízených je zapotřebí, abyste jim vy, tedy manažeři, dávali najevo, že se zajímáte o jejich potřeby a nápady a že berete jejich myšlenky a podněty v potaz. V každém případě byste se měli snažit nebýt druh šéfa, který své podřízené vnímá pouze jako stroje a zdroje a na osobní rovině je zná jenom velmi povrchně. Jedním ze způsobů, jak projevit skutečný, lidský zájem o své podřízené, je pokládat jim pravidelně vhodné otázky. Jaké? To vám řekneme v dnešním článku.

  Tento text vychází z článku na Forbesu.

  „Jaké jsou tvé priority?“

  Každý člověk (a tedy i každý podřízený) má různé priority. A ke každému je proto potřeba přistupovat z manažerského hlediska trochu odlišně. Nemusíte se podřízených vysloveně ptát, jaké jsou jejich priority, ale měli byste zjistit, co považují za důležité a klíčové ve své kariéře i ve svém životě. Hodně vám to pomůže s jejich následným vedením.

  „Co by se mělo stát v příštích třech letech?“

  Stejně jako by měl mít tým jako celek svou kolektivní vizi, i jeho členové by měli mít svou vlastní, individuální vizi. Pokud ji vaši podřízení nemají, měli byste jim pomoct ji vymyslet. Budou pak mimo jiné i lépe motivovaní k práci a osobnímu rozvoji.

  „Jakého projektu by ses chtěl/a určitě účastnit?“

  Zjistěte, jaké jsou ambice dotyčného pracovníka, a zajímejte se i o to, v čem vidí své silné stránky. Pomůže vám to rozhodnout, jakých projektů se může účastnit a jakým směrem jej budete moct navést co se týče osobního a kariérního rozvoje.

  „Máš nějaké výhrady k mému manažerskému stylu?“

  Vaši podřízení jsou nekonečnou studnicí inspirace a zpětné vazby vůči vašemu manažerskému stylu. Využijte tohoto zdroje a zjišťujte průběžně od členů svého týmu, v čem se coby manažer můžete zlepšit.

  „Jak ti můžu pomoct být ještě lepší?“

  Jinými slovy - zajímejte se o to, co pracovníkům chybí a co by jim pomohlo být nejen efektivnějšími pracovníky, ale i spokojenějšími lidmi obecně.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Leadership