Five management styles: which one is yours?

Pět manažerských stylů: Jaký je ten váš?

There are five basic management styles. Each has its pros and cons. It is your personal traits and the environment in which you lead your team that determines which management style you choose (both consciously and unconsciously) and which suits you best. Here is a list of the five basic management styles. Which is yours?

Democratic management

As The Muse states, democratic management is based on debates, voting, collective decision-making and good communication. The advantage is that all team members feel like they are taking an active part in everything that takes place. The cons are slowness and the fact that assertive leadership may be lacking, especially in times of crises.

Directive management

This leadership style is much less democratic. The manager simply tells subordinates what they have to do. Thus, flexibility and the ability to look at things from different angles may be lacking. Quickness and efficiency may also be outweighed by the risk of falling into micromanagement.

Management based on relationships

Within this style, everyone is equal. The manager has friendly relations with subordinates, everybody trusts one another, and all team members pull together as one team. However, this togetherness is based on relationships and emotions, which at times makes it quite fragile.

"Laissez faire" management

Here the manager gives subordinates maximum freedom. They provide them room for their own initiative and do not interfere too much with their work but merely coordinate it. Within this system, employees are often very happy, but often any unifying vision is absent.

Transactional management

This style is based purely on a system of supply and demand, and quid pro quo. The manager has an almost purely business-like relationship with subordinates. This system may function well, but in moments of crisis employee motivation to do something extra may be lacking.-mm-

  Pět manažerských stylů: Jaký je ten váš?

  Existuje pět základních manažerských stylů. Každý má své výhody i nevýhody. To, jaký manažerský styl volíte (ať už záměrně nebo nevědomky) a který se na vás nejlépe hodí, je dáno vašimi osobnostními vlastnostmi i prostředím, ve kterém svůj tým vedete. Zde je seznam pěti základních manažerských stylů. Schválně – který je ten váš?

  Demokratický management

  Jak uvádí The Muse, demokratický management je založený na debatách, hlasování, kolektivním rozhodování a rozvinuté komunikaci. Výhodou je, že si všichni členové týmu připadají součástí dění. Nevýhodou je mnohdy pomalost a také to, že hlavně v krizových situacích může chybět asertivní vedení.

  Direktivní management

  Tento druh vedení je mnohem méně demokratický a je více založený na tom, že vedoucí zkrátka podřízeným jasně říká, co mají dělat. Chybět tak často může flexibilita nebo schopnost dívat se na věci z více úhlů. Daní za rychlost a efektivitu je také sklon manažera sklouzávat k mikro-managementu.

  Management založený na vztazích

  V rámci tohoto stylu jsou si všichni rovni. Vedoucí má se svými podřízenými kamarádské vztahy, všichni si navzájem důvěřují a postupují společně jako tým. Pospolitost týmu je ale založena na vztazích a emocích a díky tomu může být i poměrně křehká.

  Management ve stylu „laissez faire“

  Manažer dává podřízeným maximální volnost. Nechává jim prostor pro vlastní iniciativu, moc jim do jejich práce nemluví a pouze koordinuje jejich práci. Zaměstnanci jsou často v tomto uspořádání velmi spokojení, ale často chybí nějaká jednotící vize.

  Transakční management

  Management založený víceméně čistě na systému nabídky a poptávky. A na systému odměňování. Manažer má s podřízenými skoro až čistě obchodní vztah. Tento systém může fungovat dobře, ale ve chvíli, kdy je například nějaká krize, může chybět motivace a odhodlání pracovníků dělat něco navíc.  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse
  Štítky: Leadership