Don't let fear affect you when making a decision

Nenechte se při rozhodování ovlivnit strachem

Some leaders are able to keep a cool head even in a crisis. Others may be paralysed or derailed by unfavourable developments. The difference is in how they are able to deal with fear: their own, fears in the team or in the organisation itself.

Fear is our emotional warning system that something poses a threat; it moves the brain from an executive function to survival mode in which we make momentary decisions. Fear can be a dangerous factor in our actions. We all have reactive patterns that protect us from immediate physical danger but ultimately undermine strong leadership.

Leaders who succumb to fear can easily lapse into a decision-making paralysis where they will be unable to make critical decisions. They will emotionally lose control, bark at everyone around them, or distance themselves from responsibility.

But the leader is a key figure to whom everyone turns in a crisis. Crisis management requires taking two important perspectives that depend on overcoming our response to fear:

1. Strategic thinking
2. Focus on employee engagement, productivity and well-being

Overcoming fear

There are ways to reconnect with our rational, empathetic mind even when under pressure. According to research, there are several ways to activate this reaction: visualisation, meditation, stretching, tai chi or other relaxation exercises.

The easiest way is to sit quietly and concentrate on the simple act of breathing in and out. Imagine your muscles relaxing and breathe through your nose. You can keep your eyes closed or open, but focus on your breath for at least five minutes. Breathe easily and naturally.

Once your body has calmed down and the surge of adrenaline has abated, you can focus your attention on asking questions. For example: how to turn the competition's lead to our own advantage? What impact do I have on the situation now? Is this the impact I want to have?

At the same time, leadership requires leaders to empathise with colleagues and customers who may be experiencing even deeper levels of fear and stress. Suppressing the fear of others is a crucial step in overcoming a crisis; it requires a display of empathy, starting with a report confirming the current reality and then focusing on a positive vision of the future as the next step.

This simple two-tier structure will go a long way towards building trust and transforming fear into hope, efficiency, resilience and optimism.

 


-bb-

  Nenechte se při rozhodování ovlivnit strachem

  Někteří lídři dokáží i v krizi zachovat chladnou hlavu. Další nepříznivý vývoj situace dokáže paralyzovat nebo vykolejit. Rozdíl je v tom, jak dokáží zacházet se strachem – se svým vlastním, obavami v týmu nebo organizaci samotné.

  Strach je náš emocionální varovný systém, že něco představuje hrozbu a přesouvá náš mozek z výkonné funkce do režimu přežití, kde děláme zkratkovitá rozhodnutí. Strach může být pro naše jednání nebezpečný faktor. Všichni máme reaktivní vzorce, které nás chrání před bezprostředním fyzickým nebezpečím, ale nakonec podkopávají silné vedení.

  Vedoucí, kteří se strachu poddají, se mohou snadno dostat do rozhodovací paralýzy, kdy nebudou schopni činit kritická rozhodnutí. Budou emocionálně ztrácet kontrolu, štěkat na všechny okolo, případně se distancují od odpovědnosti.

  Lídr je ale v krizi klíčovou osobou, na kterou se všichni obracejí. Krizové vedení vyžaduje, abychom zaujali dva důležité pohledy, které závisí na překonání naší reakce na strach:

  1. Strategické myšlení
  2. Zaměřte se na zapojení zaměstnanců, produktivitu a pohodu

  Překonání strachu

  Existují způsoby, jak se znovu spojit s naší racionální, empatickou myslí i pod tlakem. Podle výzkumů existuje několik způsobů, jak tuto reakci aktivovat – vizualizace, meditace, strečink, tai-či nebo třeba jiné relaxační cvičení.

  Nejjednodušší způsob je tiše sedět a soustředit se na jednoduchý úkon dýchání – dovnitř a ven. Představte si, že vaše svaly uvolňují a dýchejte nosem. Můžete mít oči zavřené nebo otevřené, ale soustřeďte se na dech po dobu nejméně pěti minut. Dýchejte snadno a přirozeně.

  Jakmile se vaše tělo uklidní a adrenalin vás přestane zaplavovat, můžete svou pozornost zaměřit na kladení otázek. Například: Jak otočíme náskok konkurence v náš prospěch? Jaký dopad mám na situaci nyní? Je to dopad, který chci mít?

  Vedení zároveň vyžaduje, aby vedoucí měli empatii vůči kolegům a zákazníkům, kteří mohou zažívat ještě hlubší úroveň strachu a stresu. Potlačení strachu u druhých je zásadním krokem k překonání krize, a to vyžaduje, abychom prokázali empatii a vyšli z bodu, ve kterém se právě nacházejí – počínaje zprávou, která potvrzuje, co je v současnosti realitou, a poté se zaměřuje pozitivní vize budoucnosti jako druhý krok.

  Tato jednoduchá dvoustupňová struktura vede dlouhou cestou k budování důvěry a k přeměně strachu na naději, účinnost, odolnost a optimismus.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today