Forced to manage a chronically negative subordinate? Tips on how to do it (and stay sane)

Musíte vést věčně negativního podřízeného? Tipy, jak na to (a nezbláznit se z toho)

Employees come in many different forms. They can be cheerful, dedicated and motivated, or permanently negative, reluctant and passive. Unfortunately, one negative subordinate can ruin all efforts to motivate a team as they will infect their colleagues with their negativity. How to manage a negative colleague who is constantly complaining, sees everything as a problem and spreads a bad mood around the workplace?

These tips were published by The Muse.

Find the root of the problem

There is often a deeper cause for a subordinate always being grumpy. On the surface, it may look like they do not like your leadership style, think your strategy is wrong, or simply do not like something else; however, the real reason may be a deeper problem. For example, the person in question is unable to balance their personal and professional life, they are burnt out, they feel their position is inferior, or perhaps they had ambitions to be in your position. So the first step is to find out what the real problem is behind the visible facade.

Gather facts and the opinions of colleagues and other subordinates

In order to move forward, you need to gather objective facts. Write down the problems that arise because of the subordinate and how their behaviour affects the team or the results of the team's work. Similarly, gather facts about the things the subordinate finds problematic. If they complain of not having received a pay rise for a long time, find out how their pay has actually increased in recent years. Similarly, obtain feedback on the subordinate from other colleagues in the team.

Try to work out what you yourself can do to change the situation

Think about what you as a manager can do about the situation. Which of the employee's criticisms are valid and which are not? What can you influence and what is out of your reach? Clarify what you are able to do to improve the current situation so that you will be on firm ground when dealing with the subordinate.

Talk quite openly to the subordinate

It is time to sit down with the employee. Set aside enough time to talk to them openly and without scruples. Explain why their behaviour is inappropriate and why you think the whole situation is happening. Let them talk and try to understand them as well.

Monitor the situation

Once you and the worker have agreed on a course of action, monitor the situation afterwards. See if things improve and, if necessary, change the plan. Remember also to meet regularly with the subordinate to find out how they perceive the situation.

 


-mm-

  Musíte vést věčně negativního podřízeného? Tipy, jak na to (a nezbláznit se z toho)

  Podřízení mohou být různí. Veselí, obětaví, motivovaní, anebo také věčně negativní, neochotní a pasivní. Bohužel, jeden negativní podřízený vám může zhatit veškeré snahy o motivaci týmu, protože svým negativismem „nakazí“ i své kolegy. Jak vést negativního kolegu, který si neustále stěžuje, ve všem vidí problém a šíří po pracovišti špatnou náladu?

  Tyto tipy přinesl server The Muse.

  Zjistěte, v čem je jádro problému

  To, že je nějaký podřízený věčně „nabručený“, mívá často nějakou hlubší příčinu. Na povrchu to sice může vypadat, že se mu nelíbí váš styl vedení, že považuje zvolenou strategii za špatnou nebo že se mu zkrátka nelíbí něco jiného, ale tím pravým důvodem může být nějaký hlubší problém. Dotyčný například není schopen vyvážit svůj osobní a pracovní život, je vyhořelý, připadá mu, že jeho pozice je pro něj podřadná, nebo měl třeba ambice být na vašem místě. Prvním krokem je tedy zjistit, jaký skutečný problém se za viditelnou fasádou skrývá.

  Sesbírejte fakta i názory kolegů a ostatních podřízených

  Abyste mohli postupovat dále, je potřeba sesbírat objektivní fakta. Sepište si, jaké problémy kvůli podřízenému vznikají a jak jeho chování ovlivňuje chod týmu nebo výsledky týmové práce. Stejně tak si sežeňte fakta o věcech, které dotyčný pracovník považuje za problematické. Pokud si stěžuje, že nedostal dlouho přidáno na mzdě, vyhledejte si informace o tom, jak se mu mzda v posledních letech reálně navyšovala. Stejně tak zjistěte i zpětnou vazbu na daného podřízeného od ostatních kolegů v týmu.

  Pokuste se přijít na to, co můžete ze své strany udělat, aby se situace změnila

  Zamyslete se, co vy jako manažer můžete s danou situací udělat. Které výtky zaměstnance jsou podložené a které ne? Které můžete ovlivnit a které jsou mimo váš dosah? Mějte jasno v tom, co ze své strany můžete pro zlepšení současného stavu udělat, abyste pak při jednání s podřízeným měli pevnou půdu pod nohama.

  Promluvte si s podřízeným zcela otevřeně

  Nastává čas sednout si s daným pracovníkem. Vyčleňte si dostatek času a s podřízeným si zcela otevřeně a bez skrupulí promluvte. Vysvětlete mu, proč je jeho chování nevhodné a proč si myslíte, že se celá situace děje. Nechte jej mluvit a snažte se ho také pochopit.

  Dlouhodobě situaci monitorujte

  Poté, co se s pracovníkem dohodnete na dalším postupu, následně situaci monitorujte. Vnímejte, jestli se stav zlepšuje, a případně plán pozměňte, pokud by se ukázalo, že je to potřeba. Nezapomínejte se také s podřízeným pravidelně scházet a zjišťovat, jak situaci vnímá on.  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse
  Štítky: Leadership