Can you speak like a strong leader?

Mluvíte jako silný lídr?

Appropriate verbal communication is an important prerequisite of successful leadership. A leader should sound strong, but not arrogant, humble, but not timid. He should also know how to use humor intelligently.

If you want to find out whether you speak correctly, just take a closer look at how the people around you respond to your words. If you feel that they do not listen to you or that you sound too arrogant, you need to improve. How? The Fast Track server recommends the following steps to improve leaders' communication skills.

1. Do not make things up

Share as much information with your subordinates as possible. However, if there is something you are not supposed to talk about, do not talk about it. Just say: "Unfortunately, I can't talk about this." It's much better than excuses.

2. Beware of too much enthusiasm

If you constantly repeat words like "great", "unbelievable" or "incredible" no one knows when you are giving praise for something that is truly exceptional.

3. Do not speak like you are in high school

A leader's words should exude credibility. Therefore, be careful not to talk to your employees or customers in the same style as you talked to your friends in high school. These include expressions "huh?" after every other sentence, too many "so's" or evaluating things as "cool".

4. Sound strong

Do not use words that show that you're not sure what you're saying. These are terms such as "some", "kind of" and "sort of". Be as specific as possible.

5. Beware of the vague "but"

No employee should hear a phrase like: "Your work is good, but you should improve." This sounds as if you said he worked poorly. Instead, you should describe what specifically is good and what is bad.

6. Speak clearly

Articulate, speak slowly and loudly enough. When you hear repeated requests to repeat yourself, you probably mumble or can't control the volume of your voice. Your listeners start to feel your insecurity and arrogance.

7. Beware of words your listeners do not know

Limit jargon as much as possible. This is also an example of when a customer or employee does not understand you, you immediately begin to look arrogant and that you are wasting everyone's time.

8. Speak politely

Do not forget to say "thank you" and "please". Let others finish talking before you say what you think. Learn to listen actively.

-Kk-

  Mluvíte jako silný lídr?

  Odpovídající verbální projev patří k důležitým předpokladům úspěšného vůdcovství. Lídr by měl mluvit tak, aby působil silně, nikoli však arogantně, a skromně, nikoli však bázlivě. Měl by také umět správně používat humor, aby nepůsobil hloupě.

  Chcete-li se dozvědět, zda mluvíte správně, stačí lépe vnímat reakce vašeho okolí. Pokud cítíte, že vás ostatní neposlouchají, nebo že působíte příliš arogantně, je třeba se zlepšit. Jak? Server The Fast Track doporučuje následující kroky pro zlepšení komunikace na pozici lídra.

  1. Nevymýšlejte si

  Sdílejte se svými podřízenými co nejvíce informací. Pokud však jde o výjimky, o kterých mluvit nesmíte, nemluvte o nich. Prostě řekněte: „O tom bohužel nemohu mluvit.“ Je to mnohem lepší než se jakkoli vymlouvat.

  2. Pozor na přílišné nadšení

  Pokud budete neustále opakovat slova jako „skvělý“, „neuvěřitelný“ nebo „fantastický“, nikdo nepozná, kdy chválíte něco, co je opravdu výjimečné.

  3. Nemluvte jako na střední škole

  Lídr by měl svými slovy vyzařovat důvěryhodnost. Dávejte si proto pozor, abyste se zaměstnanci či zákazníky nemluvili stejným stylem jako s kamarády kdysi na škole. Patří sem například dovětek „Že jo?“ za každou druhou větou, příliš mnoho „takže“ nebo hodnocení „hustý“.

  4. Buďte rozhodní

  Nepoužívejte slova, která ukazují, že si nejste jisti tím, co říkáte. Patří sem výrazy jako „nějaký“, „tak trochu“, „svým způsobem“ apod. Mluvte co nejkonkrétněji.

  5. Pozor na nejasné „ale

  Zaměstnanec by od vás neměl slyšet věty jako: „Pracujete dobře, ale chce to zlepšit.“ Zní to totiž stejně, jako byste mu říkali, že pracuje špatně. Raději popište, co konkrétně je dobré a co špatné.

  6. Mluvte srozumitelně

  Artikulujte, mluvte dostatečně pomalu a nahlas. Slyšíte-li opakovaně žádosti o zopakování svých slov, pravděpodobně mumláte nebo neumíte pracovat s hlasitostí. U posluchačů to budí dojem nejistoty a arogance.

  7. Pozor na neznámá slova

  Omezte žargon na minimum. I v tomto případě platí, že když vám zákazník či zaměstnanec nebude rozumět, okamžitě začnete působit arogantně a ztrácet čas obou stran.

  8. Mluvte zdvořile

  Nezapomínejte na „děkuji“ a „prosím“. Nechte druhé domluvit, než začnete říkat, co si myslíte vy. Učte se aktivně naslouchat.

  -kk-

  Zdroj: QuickBase Blog - The Fast Track - manažerský blog