Leaders need to start thinking like health experts

Lídři musí začít uvažovat jako zdravotničtí experti

In the spring of 2020, many people thought things would have stabilised by the end of the year and they would all have returned to work normally. But a second wave of coronavirus has convinced us everything will be different. Leaders of companies must also count on a change in thinking.

In fact, we all need to become public health experts. New forms of workplaces are emerging, companies are developing new safety protocols, mental resilience programmes, hybrid work models and management strategies aimed at better adaptation of employees.

"Public health is the science and art of disease prevention, life extension and health promotion through organized efforts and informed decisions by society, organizations, the public and private communities and individuals."

- Charles Winslow, bacteriologist and founder of the Yale School of Public Health

Our companies and customers are "communities", so public health practices apply here as well. Every day we are working to make our organisations healthy, productive and safe. People have been struggling with viruses for hundreds of years. We all need to realise this pandemic is not a one-off event: we will be living with the challenge of infectious diseases for many years to come.

Nicholas Christakis, author of Apollo's Arrow, points out that the 1918 flu virus had a second wave that was four times more deadly than the first. Life did not return to "normal" for almost four years, and back then there were also lasting changes.

The impact of the pandemic is far-reaching. Trust, culture, prosperity and the economy are affected, so we need to take a systematic approach. Do not just focus on creating safe workplaces, but think about building organisations that can respond to crises, adapt as needed and protect all employees.

Imagine an outbreak of the coronavirus pandemic at your company that begins to spread among employees. Addressing the public health situation would lead you and your teams not only to a strategy on how to respond, but also find factors that can cause the problem. Are employees sitting too close together? Do they have face coverings? Do they ignore protocols due to pandemic fatigue? Do they have enough information to make the right decisions?

At the same time, public health leaders talk about the importance of humility in seeking action against a new type of viral infection. It is necessary to study new data, learn from mistakes and constantly innovate where needed. The same approach in required in business.

If you read about pandemics from the past, you will know they don't just disappear: they transform lifestyles, expectations, choices and concerns. Although we will probably see a more significant recovery next year, we will continue to feel the effects of this pandemic for several years to come. Therefore, your workplace and public health strategies should be set to last. A vaccine will not miraculously eradicate the problems we have been facing for the last few months.

We must also tirelessly help employees understand that public health is not about protecting the individual; it is about protecting others. This means creating workplace health policies that guide collective thinking, as well as trying to support teamwork, knowledge sharing and collaboration. It is necessary to help employees understand their role in protecting everyone around them. This whole spirit of giving must be at the heart of your workplace health strategy.

The Deloitte Millennial Survey 2020, a survey of more than 18,000 professionals under the age of 45 (74% of the global workforce), found that a sense of belonging in society is growing: 78% of respondents said the pandemic had taught them to empathise more and help their community. 

Use this sentiment to create your own safe workplace strategies. We are all in this together. Only by protecting our fellow employees and customers can we protect ourselves.


The article is based on a commentary by Josh Bersin, a world-renowned HR expert, published on the Human Capital League portal.

 

-bb-

  Lídři musí začít uvažovat jako zdravotničtí experti

  Na jaře si spousta lidí myslelo, že se koncem roku situace ustálí a všichni se pokojně vrátí zpět do práce. Druhá vlna nás ale přesvědčila, že vše bude jinak. Se změnou myšlení musí počítat i lídři společností.

  Ve skutečnosti se všichni musíme stát odborníky na veřejné zdraví. Vznikají nové podoby pracovišť, společnosti vyvíjejí nové bezpečnostní protokoly, programy duševní odolnosti, hybridní pracovní modely i strategie vedení zaměřené na lepší adaptaci zaměstnanců.

  „Veřejné zdraví je věda a umění prevence nemocí, prodloužení života a podpory zdraví prostřednictvím organizovaného úsilí a informovaných rozhodnutí společnosti, organizací, veřejné a soukromé komunity a jednotlivců.“

  - Charles Winslow, bakteriolog a zakladatel Yale School of Public Health

  Naše společnosti a zákazníci jsou „komunity“, takže i zde platí postupy v oblasti veřejného zdraví. Každý den pracujeme na tom, aby naše organizace byly zdravé, produktivní a bezpečné. Lidé se s viry potýkají stovky let. Všichni si musíme uvědomit, že tato pandemie není jednorázová událost. Budeme žít s výzvou infekčních nemocí po mnoho dalších let.

  Nicholas Christakis, autor Apollo's Arrow, zdůrazňuje, že virus chřipky z roku 1918 měl druhou vlnu, která byla čtyřikrát smrtelnější než ta první. Život se téměř čtyři roky nevrátil k „normálu“ a také tehdy došlo k trvalým změnám.

  Dopad pandemie je rozsáhlý. Důvěra, kultura, blahobyt a hospodářství jsou ovlivněny, proto musíme zaujmout systematický přístup. Nezaměřovat se pouze na vytváření bezpečných pracovišť, ale přemýšlet o budování organizací, které dokážou reagovat na krize, přizpůsobit se podle potřeby a chránit všechny zaměstnance.

  Předpokládejme, že ve vaší společnosti došlo k propuknutí pandemie koronaviru, který se začne šířit mezi zaměstnanci. Řešení situace z hlediska veřejného zdraví by vedlo vás a vaše týmy nejen ke strategii, jak reagovat, ale také k hledání faktorů, které mohou problém způsobit. Sedí zaměstnanci příliš blízko u sebe? Mají roušky? Ignorují protokoly kvůli pandemické únavě? Mají dostatek informací pro správná rozhodnutí?

  Vedoucí představitelé veřejného zdraví zároveň hovoří o důležitosti pokory při hledání opatření proti novému typu virové nákazy. Je třeba studovat nová data, poučovat se z chyb a neustále inovovat tam, kde je to potřeba. V podnikání je nutné zaujmout stejný přístup.

  Pokud čtete o pandemiích z minulosti, víte, že neskončí jen tak – transformují životní styl, očekávání, volby i obavy. Ačkoliv už v příštím roce pravděpodobně uvidíme výraznější oživení, budeme účinky této pandemie pociťovat ještě několik let. Proto by i vaše strategie na pracovišti a v oblasti veřejného zdraví měly být nastaveny tak, aby přetrvaly. Vakcína zázračně nevymýtí problémy, s nimiž se potýkáme posledních několik měsíců.

  Musíme také neúnavně pomáhat zaměstnancům pochopit, že veřejné zdraví není o ochraně jednotlivce – jde o ochranu ostatních. To znamená vytváření politik v oblasti zdraví na pracovišti, které řídí kolektivní myšlení. Stejně jako se snažíme podporovat týmovou práci, sdílení znalostí a spolupráci. Je nutné pomáhat zaměstnancům porozumět jejich roli při ochraně všech kolem sebe. Celý tento duch dávání se musí stát jádrem vaší strategie zdraví na pracovišti.

  Globální průzkum Deloitte Millennial Survey 2020, který provedl průzkum u více než 18 000 profesionálů mladších 45 let (74 % celosvětové pracovní síly), zjistil, že sounáležitost ve společnosti roste - 78 % respondentů uvedlo, že pandemie je naučila více sympatizovat a pomáhat své komunitě.

  Využijte tohoto sentimentu při vytváření vlastních strategií bezpečného pracoviště. Jsme v tom společně. Pouze ochranou našich kolegů zaměstnanců a zákazníků se můžeme chránit sami.

   

  Článek vychází z komentáře Joshe Bersina, světově uznávaného experta na problematiku HR, publikovaného na portálu Human Capital League.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Human Capital League - online komunita pro profesionály v oblasti řízení lidí
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Capital League