Leadership: seven signs of a good leader

Leadership: 7 znaků kvalitního lídra

Quality leadership, namely being able to lead others and use this ability effectively, can take many forms. Each manager has their own specific style, specific traits and specific approach. Nonetheless, there are seven universal characteristics shared by all those who are able effectively to lead, inspire and motivate their team members.

This list was published by LeadershipNow.com.

Honesty

A good leader must be transparent with their subordinate employees, they must be honest and they cannot lie or embellish things too much. They must not try to fool or exploit their team, as employees are very sensitive to such behaviour from their superiors.

Adherence to principles

A good manager must adhere to certain principles. They must follow a certain moral codex and in this sense be predictable.

Vision

Without vision and the ability to convey this vision to others, a manager can never motivate and inspire their team. A good manager must be able to make their team feel enthusiastic about a specific, realistic and achievable idea.

Empathy

Empathy is a cornerstone of communication skills. Without empathy and without emotional intelligence a good manager cannot survive.

Sense of justice

Regular employees are extremely sensitive to any signs of injustice or favouritism on the part of their superior. A good manager cannot just fake an impartial attitude: they must genuinely follow it in everyday interactions with their team.

Creativity

Adaptability, a sense of vision and creativity: these are traits that enable a person quickly to adapt to changes and find new ways and opportunities, something which is crucial in leadership.

Time management

Last but not least, a good leader must be able to handle their time really well. Someone who is bad at their own time management can hardly plan the work of other people.

 

-mm-

  Leadership: 7 znaků kvalitního lídra

  Kvalitní leadership, tedy schopnost vést ostatní a efektivní využívání této schopnosti, může mít mnoho podob. Každý manažer má určitý styl, určité vlastnosti a určitý přístup. Přesto můžeme říct, že existuje sedm obecných rysů, které sdílejí všichni, kdo dovedou své podřízené efektivně vést, inspirovat je a motivovat k co nejlepším výkonům.

  Tento seznam přinesl server LeadershipNow.com

  Upřímnost

  Dobrý lídr musí být být vůči svým podřízeným otevřený, upřímný a nesmí jim lhát ani věci moc přikrášlovat. Nesmí se snažit svůj tým nijak obelhávat a nebo zneužívat, protože na takové chování ze strany vedoucího jsou pracovníci velmi citliví.

  Zásadovost

  Kvalitní manažer musí dodržovat určité zásady. Musí se řídit jasným morálním kodexem a musí být ve svém chování v tomto ohledu předvídatelný.

  Vize

  Bez vize a bez schopnosti tuto vizi ostatním efektivně předat nemůže manažer svůj tým nikdo dostatečně motivovat a inspirovat. Dobrý manažer proto musí umět svůj tým nadchnout pro určitou, realistickou a dosažitelnou myšlenku.

  Empatie

  Empatie patří mezi základní pilíře komunikačních dovedností. A proto se bez empatie, schopnosti vcítit se do ostatních a bez emoční inteligence nemůže dobrý lídr obejít.

  Smysl pro spravedlnost

  Řadoví pracovníci jsou velmi, opravdu velmi citliví na projevy nespravedlnosti nebo nadržování ze strany jejich manažera. Kvalitní lídr nesmí spravedlivý přístup jenom předstírat – musí se jím skutečně řídit ve své každodenní interakci se svým týmem.

  Kreativita

  Adaptabilita, vizionářství, kreativita. To jsou vlastnosti, díky kterým je člověk schopen rychle se přizpůsobit změnám a hledat nové postupy a příležitosti, což je při vedení lidí zcela klíčové.

  Time management

  V neposlední řadě je pak u dobrého vedoucího pracovníka nutné, aby uměl nakládat se svým časem. Člověk, co má mizerný time management sám u sebe, jen těžko může plánovat práci jiným lidem.

   

  -mm-

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now
  Štítky: Leadership